07.12.2017. 14:26, Obavijesti

 

 

Javni natječaj za izbor članova Školskog odbora


JAVNI NATJEČAJ
- ZA IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA


1. OBJAVLJUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FRA MIROSLAVA DŽAJE" U KUPRESU ISPRED OSNIVAČA — 2 (DVA) ČLANA


2. Školski odborobavlja osobito poslove:

 • Donosi godišnji program rada škole i ocjenjuje njegovo ostvarivanje
 • Raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada škole,
 • Donosi opće akte škole
 • Utvrđuje ispunjenost uvjeta za izbor nastavnika škole
 • Na prijedlog ravnatelja donosi odluku o zasnivanju i prestanu radnog odnosa Utvrđuje kućni red škole
 • Raspisuje natječaj za izbor ravnatelj, nastavnika i ostalih djelatnika u školi
 • Utvrđuje prijedlog upisa učenika za svaku školsku godinu
 • Razmatra i rješava žalbe učenika, nastavnika, drugih djelatnika i roditelja
 • Razmatra predstavke, primjedbe i prijedloge građana o o pitanjima od interesa za rad škole
 • Brine se o pravovremenom izboru te opozivu članova Školskog odbora
 • Imenuje potrebna povjerenstva i druga tijela
 • Odlučuje o zahtjevima djelatnika škole za koja nije ovlašten ravnatelj
 • Odlučuj o kupnji, prodaji i raspolaganju sredstvima š'kole
 • Obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima škole
 • Mandat izabranih članova Školskog odbora traje 4 ( četiri) godine.
 • Rad u školskom odboru je dragovoljan i besplatan.

3. Kandidati trebajuispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti:

 1. Da je državljanin BiH
 2. Da je stariji od 18 godina
 3. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 4. Da nije pod optužbom Međunarodnog Suda za ratne zločine ( članak IX.I. Ustava BiH)

b) Posebni uvjeti:

 1. Visoka, viša ili srednja stručna sprema
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u okviru svog zanimanja Da nije član niti jednog upravnog odbora, nadzornog odbora ili upravnog vijeća
 3. Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH
 4. Da nije član zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH ("Služben novine F BiH" broj 70/08)
 5. Da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira

U prijavi na javninatječaj svaki kandidat je dužan uz kratak životopisa navesti adresu i kontakt telefon te uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

 • Ovjerena Fco osobne iskaznice CIPS
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Dokaz o stručnoj spremi (ovjerena Fco diplome ili svjedodžbe) Dokaz o radnom iskustvu (potvrda od poslodavca)

 

Dokumenti koji se prilažumoraju biti originalni ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci).

Javni natječaj bit ćeobjavljen u "Dnevnom listu", "Službenim novinama F BiH" , oglasnoj ploči općine Kupres i putem "Kupreškog radija".

Krajnji rok zapodnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijavu sa potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno na adresu:

 

 • Općina Kupres
 • Vukovarska 2
 • 80320 Kupres
 • "Prijava za javni natječaj za člana Školskog odbora-ne otvaraj"

 

Nepotpune inepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Preuzmi ovaj dokument (JAVNI NATJEČAJ za izbor članova Školskog odbora.pdf) JAVNI NATJEČAJ za izbor članova Školskog odbora.pdf

1149 Kb

 


 


Pregledavate mobilnu verziju stranice.