Natječaj za nastavnika engleskog jezika u Srednjoj školi „Kupres“ - Kupreški Radio ::: 24h uz Vas!

 

20.03.2018. 15:03, Oglasi za posao

 

 

Natječaj za nastavnika engleskog jezika u Srednjoj školi „Kupres“


Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 35. Statuta Srednje škole „Kupres“,Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj.1/12 i 1/14), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta SŠ „Kupres“, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj 06-01-34-1381/18 od 19. ožujka 2018. godine,  Školski odbor  Srednje škole „Kupres“  r a s p i s u j e :

N A T J E Č A J
Za izbor kandidata na radna mjesta:


1. Nastavnik engleskog jezika  – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme , puna norma do kraja nastavne 2017./2018. godine.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

1. Za radno mjesto pod točkom 1
VSS-profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirani anglist i magistar engleskog jezika i književnosti.

Za  radno mjesto pod točkom 1  potrebno je imati položen stručni ispit. 

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

- životopisa,
- rodnog lista,
- uvjerenja o državljanstvu,
- diplome o potrebnoj stručnoj spremi,
- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod točkom 1,
- uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),
- uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),
- uvjerenja o radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),
- potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje,
- pozitivne preporuke prethodnog poslodavca,
- uvjerenje o braniteljskom statusu.


Ukoliko se ne jave kandidati s položenim stručnim ispitom za radno mjesto pod točkom  1, uzet će se u obzir i vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao. 

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj”  poštom ili osobno na adresu: Srednja škola „Kupres“, Splitska 4, Kupres 80 320.
Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.ba, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Školski odbor škole


Pregledavate mobilnu verziju stranice.