12.10.2018. 13:53, Obavijesti

 

 

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječijeg vrtića „Pahuljica“ Kupres


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
      Upravno Vijeće
Dječiji Vrtić „Pahuljica“ Kupres
           KUPRES

Broj: 48/18
Kupres, 08.10.2018. godine

Temeljem članka 8., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“, broj: 8/09), članka 34., Statuta Dječjeg Vrtića „Pahuljica“ Kupres i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Ustanove, broj: 46/18 od 27.09.2018. godine, Upravno Vijeće na sjednici održanoj 27.09.2018. godine, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja 
Dječijeg Vrtića „Pahuljica“ Kupres 


I Objavljuje se Javni natječaj za izbor kandidata na poziciju ravnatelja Dječijeg Vrtića „Pahuljica“ Kupres.

II Opis upražnjenje pozicije:

Ravnatelj Dječijeg Vrtića je poslovodni i stručni voditelj Dječijeg Vrtića. Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj predlaže godišnji plan i program rada, brine se za provođenje Odluka Upravnog Vijeća, odgojiteljskog Vijeća i drugih tijela i obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom.

III Opći uvjeti za imenovanje

     Kandidat treba ispunjavati opće uvjete:

- da je državljanin BiH;
- da je stariji od 18 godina;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo, koje predstavlja smetnju iz članka 39., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
- da se na njega ne odnosi članak IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine;
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13).

IV Kandidat treba ispunjavati posebne uvjete:

- završena visoka stručna sprema u području predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije;
- najmanje pet godina radnog iskustva nakon stečene stručne spreme;
- položen stručni ispit i
- poznavanje rada na računaru.

V Uz Prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

- Životopis, adresu i kontakt telefon;
- Uvjerenje o državljanstvu ili presliku CIPS – ove osobne iskaznice;
- Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka od nadležnog Županijskog Suda (ne starije od 3 tri mjeseca);
- Diplomu o završenoj školskoj spremi;
- Uvjerenje o radnom iskustvu;
- Pisanu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH;
- Izjavu da se na njega ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI Ravnatelja Dječijeg vrtića „Pahuljica“ Kupres imenuje Upravno Vijeće uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika. Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan na još jedno mandatno razdoblje.

VII Prijave s dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte preporučeno s naznakom „Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne Ustanove Dječji Vrtić „Pahuljica“ Kupres“ na adresu Kupreške bojne, broj: 27., 80 320 Kupres.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Službenim novinama FBiH, a biti će objavljen putem Radio Kupresa i na Oglasnoj ploči Vrtića.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                                                                           Predsjednik Upravnog Vijeća
                                                                                                       Nada RebrinaPregledavate mobilnu verziju stranice.