12.10.2018. 14:15, Obavijesti

 

 

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne Ustanove „Hrvatskog Doma“ Kupres


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA KUPRES
Upravno Vijeće „Hrvatski Dom“ Kupres
               Kupres
 
Broj: 02-UV/18
Kupres, 11.10.2018. godine

Temeljem članka 8., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), članka 36., 37., i 39., Statuta Javne Ustanove „Hrvatski Dom“ Kupres, („Službeni glasnik Općine Kupres, broj: 35/18) Upravno Vijeće „Hrvatskog Doma“ Kupres na sjednici održanoj 25.09.2018. godine, objavljuje:


JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja 
Javne Ustanove „Hrvatskog Doma“ Kupres 

I Objavljuje se Javni natječaj za izbor kandidata na poziciju ravnatelja Javne Ustanove „Hrvatskog Doma“ Kupres.

Opis upražnjenje pozicije:

Ravnatelj ustanove je najviši organ rukovođenja.
Bira se na temelju javnog natječaja, a odluku o imenovanju donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Ravnatelj se imenuje na period od četiri godine i može biti produžen na isto toliki period, sukladno Zakonu i Statutu ustanove.

II Kandidat treba ispunjavati opće uvjete:

- da je državljanin BiH;
- da je stariji od 18 godina;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju iz članka 39., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
- da se na njega ne odnosi članak IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine;
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13).

Kandidat treba ispunjavati posebne uvjete:
- VSS, završen fakultet društvenog smjera;
- da posjeduje najmanje pet godina radnog iskustva;
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03) ili da donese dokaz odstupanja sa funkcije u političkoj stranci prije konačnog imenovanja;
- da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti BiH ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa („Službene novine FBiH“, broj: 16/02 i 12/04);
- da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira članak 2., točka 1., i 2., (Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije  BiH“).

c) Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od šest mjeseci:

- Životopis, adresu i kontakt telefon;
- Uvjerenje o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice;
- Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka od nadležnog Županijskog Suda;
- Diploma o završenoj školskoj spremi;
- Uvjerenje o radnom iskustvu;
- Pisanu izjavu da nisu izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici izabranih dužnosnika ili nositelja izvršnih funkcija;
- Pisanu Izjavu da nemaju privatni financijski interes u javnoj ustanovi u čije tijelo se kandidiraju.


III Ravnatelja Ustanove „Hrvatski Dom“ Kupres imenuje Upravno Vijeće uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika. Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan na još jedno mandatno razdoblje.


IV Prijave sa dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte preporučeno s naznakom „Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne Ustanove „Hrvatskog Doma“ Kupres na adresu: ustanova "Hrvatski dom", ulica Mate Bobana 3, Kupres 80 320.  
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Službenim novinama FBiH, putem Radio Kupresa i na Oglasnoj ploči „Hrvatskog Doma“ Kupres.                            
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                                                                           Predsjednik Upravnog Vijeća
                                                                                                       Ivan Lozančić
Pregledavate mobilnu verziju stranice.