Javni oglas za imenovanje tri člana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres

21.11.23 13:56

Javni poziv

Podijeli

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01/2-02-109/23

Kupres, 21.11.2023. godine

Na temelju članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), članka 8. stavak 1. i 2. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju, razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 1/22 i 13/22), a u svezi s člankom 1. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Kupres, broj:01/2-02-92/23, od 6.9.2023. godine), Općinsko vijeće Kupres raspisuje:

J A V N I O G L A S

za imenovanje tri člana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres

I – PREDMET JAVNOG OGLASA

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje tri člana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres.

II - MANDAT I OPIS POSLOVA ČLANA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Članove Općinskog izbornog povjerenstva Kupres imenuje Općinsko vijeće Kupres, na mandat od 7 (sedam) godina, a isti teče od dana dobivanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na Odluku o imenovanju člana izbornog povjerenstva donesenu od strane Općinskog vijeća.

Poslovi Općinskog izbornog povjerenstva su propisani člankom 2.13. Izbornog zakona BiH, a isti su:

1. nadgleda i kontrolira rad Centra za birački popis iz članka 3.8 Izbornog zakona BiH;

2. određuje biračka mjesta na području općine za glasovanje na svim razinama vlasti u

Bosni i Hercegovini;

3. provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora;

4. brine o sigurnosti i dostavljanju biračkim odborima izbornog materijala za glasovanje

na svim razinama izbora u Bosni i Hercegovini;

5. obavještava birače o svim informacijama potrebnim za provedbu izbora, sukladno

propisima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH;

6. odgovorno je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore;

7. odgovorno je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u

općinskim centrima za brojanje;

8. objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini, zasebno za svako tijelo za

koje su provedeni izbori i dostavlja ih Središnjem izbornom povjerenstvu BiH i

9. obavlja druge poslove sukladno zakonu i propisima Središnjega izbornog povjerenstva

BiH.

III - OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJE ČLANOVA OPĆINSKOG

IZBORNOG POVJERENSTVA

Za člana Općinskog izbornog povjerenstva može biti imenovana osoba koja ispunjava propisane opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti propisani člankom 2.2 Izbornog zakona BiH su:

- da je osoba s pravom glasa.

- da je osoba s odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora.

Posebni uvjeti propisani člankom 2. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 1/22 i 13/22) su:

a) da ima prebivalište u općini za koju se imenuje izborno povjerenstvo;

b) da ima završen fakultet, odnosno VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sustava studiranja sa najmanje 180 ETCS i

c) da posjeduje iskustvo u provedbi izbora.

Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se:

a) članstvo u izbornom povjerenstvu i

b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

Iznimno od odredbe posebnog uvjeta pod točkom b) član izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završenu višu školu, odnosno VI stupanj stručne spreme ukoliko je potrebno ispoštovati odredbu članka 2.14 stavak 1. Izbornog zakona BiH.

U sastavu Općinskog izbornoga povjerenstva osigurat će se zastupljenost spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, a kada se izborno povjerenstvo sastoji od tri člana, tada ravnopravna zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s 1/3 od ukupnog broja članova.

U sastavu Općinskog izbornoga povjerenstva osigurat će se zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se tijelo mjerodavno za provedbu izbora utemeljuje, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnoj razini.

IV - NESPOJIVOST S POZICIJOM ČLANA OPĆINSKOG IZBORNOG

POVJERENSTVA

Za člana Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba:

- koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona

Bosne i Hercegovine;

- koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog

odbora);

- koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima

predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

- koja je aktualni kandidat ili je bio kandidat za bilo koju razinu vlasti na posljednjim općim i/ili posljednjim lokalnim izborima;

- kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu

povredu izbornih zakona ili propisa, za koju je osobno odgovorna, računajući od dana

pravomoćnosti odluke;

- član općinskog izbornog povjerenstva ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik

političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravomoćnom

sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže

(članak 2.12 stavak 7. Izbornog zakona BiH).

V - POTREBNI DOKUMENTI

- prijava na javni oglas, s vlastoručnim potpisom kandidata i listom priloženih dokumenata;

- kraći životopis s osobnim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, datum i mjesto

rođenja, jedinstveni matični broj, točna adresa, broj telefona za kontakt, e-mail,

stručna sprema, radno iskustvo, kao i iskustvo u provođenju izbora);

- Izvadak iz matične knjige rođenih;

- Obrazac PBA – 3 o prebivalištu kandidata, ne stariji od tri mjeseca, od dana izdavanja od strane nadležnog tijela;

- ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, nostrificiranu – priznatu diplomu ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, uključujući i diplome stečene nakon 6.4.1992. godine, u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, a sukladno propisima nadležnog tijela koje vrši nostrificiranje – priznavanje inozemnih diploma;

- dokaz o iskustvu u provedbi izbora (koji mora sadržavati: podatke o nazivu izbornog povjerenstva i mandatnom razdoblju, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažiran u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost);

- vlastoručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz točke 2.3. i članka 2.12 stavak 7. Izbornog zakona BiH (Izjava se može preuzeti u šalter Sali Općine Kupres);

- vlastoručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti kandidata, koja izjava obavezno sadrži tekst: “sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini“ i

- dokaz o znanstvenom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili o nositelju pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Pisane prijave kandidati podnose s naznakom: OPĆINA KUPRES – OPĆINSKO VIJEĆE, Povjerenstvo za provedbu postupka po Javnom oglasu, adresa: Ulica Vukovarska br. 2, 80 320 Kupres. Prijave s traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na Javni oglas za imenovanje tri člana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres – NE OTVARATI“, a predaju se neposredno u šalter sali Općine Kupres ili šalju putem pošte preporučeno.

VI - ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I OBJAVA

Prijave na Javni oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog

oglasa u dnevnim novinama Večernji list BiH. Isti će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Kupres, službenoj web stranici Općine i na Radio postaji Kupres.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječajno povjerenstvo je obvezno obavijestiti pisanim putem sve prijavljene kandidate o rezultatima izvršene klasifikacije. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete povjerenstvo će provesti intervju, a istima će dostaviti pisani poziv koji će sadržavati datum i termin zakazanog intervjua.

Poziv za intervju se dostavlja preporučeno poštom, e-mailom ili putem telefaks aparata najkasnije 3 dana prije dana održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne dođe na zakazani intervju smatrat će se da je odustao od daljnjeg

sudjelovanja.

Način ocjenjivanja propisan je Naputkom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.

Povjerenstvo podnosi pisano izvješće nadležnom tijelu o provedenom postupku kvalifikacije kandidata i prijedlogom rang-liste.

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti u Stručnu službu Općinskog vijeća osobno ili pozivom na broj telefona : 034/276-324.

PREDSJEDNIK OV

Zoran Mišićizbornopovjerenstvokupres izborikupres

 

Slika bannera nedostaje