JKP Kupres - Traži se radnik na održavanju zelenila

04.04.24 12:46

Oglasi za posao

Podijeli

Na temelju članka 20a. st.2. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br.26/16 i 89/18), članka 11. stavak 1. točka f) Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 29. stavak 1. točka 6. Statuta Javnog komunalnog poduzeća Kupresd.o.o. Kupres, Pravilnika o radu JKP „Kupres“ d.o.o. broj: 01-12/24, od 12.03.2024. godine, članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“ broj: 4/23) i Odluke o 13/19) i /24 ,v.d. direktorJKP „Kupres“ d.o.o. Kupres raspisujeJ A V N I N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos


I.


JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres prima u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme:


- Radnik na održavanju zelenila


Opis poslova:

- Rad na poslovima košenja i održavanja zelenih površina tokom cijele godine

- Rad na poslovima održavanja i uređenja cvjetnih površina i posuda vrši orezivanje ukrasnog grmlja i drveća u parkovima i trgovima

- Brine o čistoći staza i drugih površina u parkovima tokom cijele godine.


Uvjeti: SSS-KV radnik bez radnog iskustva


Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.


II.


Opći uvjeti


Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radno mjesto iz točke I. za osobu koja se prijavljuje na Natječaj su:

- Navršenih 18 godina života

- Da je kandidat državljanin BiH

- Da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta

- Da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.


III.


Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:


• Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZACkoji se može preuzeti u prostorijama JKP „Kupres“ d.o.o.

• Izvod iz matične knjige rođenih

• Uvjerenje o državljanstvu

• Potvrdu o prebivalištu – CIPS


Dokumenti koji se dostavljaju ne mogu biti stariji od 6 mjeseci od dana prijave i dostavljaju se kao kopije, a izabrani kandidat je dužan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti originale .


Neuredne i nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene.


IV.


Postupak izbora kandidata vršit će se na temelju razmatranja dostavljenih prijava i održanog intervjua sa svakim kandidatom koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.


V.


Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme bez probnog rada.


Izabrani kandidat će biti obavezan u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje i uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka.


VI.


Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na adresu JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres, Splitska 5, 80320 Kupres sa naznakom“Prijava na Javni natječaj – NE OTVARAJ“.

Na kuverti se obavezno navodi Ime i prezime i adresa pošiljatelja.


VII.


Oglas je objavljen na oglasnoj ploči JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres i na Web portalu Radio Kupres.
v.d. Direktor:

Ante Galić

U prilogu natječaj:


Natječaj_o_zasnivanju_radnog_odn.docx


jkp kupres radnik zelenilo

 

Slika bannera nedostaje