ŠKOLSKI ODBOR Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, raspisuje NATJEČAJ

10.11.23 12:55

Oglasi za posao

Podijeli

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Miroslava Džaje

Kupres

ŠKOLSKI ODBOR OŠ FRA MIROSLAVA DŽAJE KUPRES

Broj: 04-34-394/23

Kupres, 10.11.2023. godine

Na temelju čl. 64. i 79. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine HBŽ”, br. 12/04 i 12/08), čl. 86.Statuta Škole, Pravilnika o stručnoj i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika („Narodne novine HBŽ“, br. 1/12 , 3/12, 1/14, 6/18 i 6/19 ), Odluke o kriterijima za bodovanje kandidata po raspisanom natječaju za zasnivanje radnog odnosa Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres broj:04-34-189/23 od 17.7.2023.g. , te uz prethodno pribavljenu Suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ pod brojem:06-01-30-1569/ 23 od dana 3.11.2023.godine,ŠKOLSKI ODBOR Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor kandidata na radno mjesto

1. Učitelj razredne nastave- jedan( 1 ) izvršitelj, puna nastavna norma, na određeno vrijeme, do kraja nastavne 2023./2024. godine.

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni ispuniti i posebne uvjete.

- Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

a) potpisana prijava na natječaj

b) životopis s adresom i kontakt telefonom

c) izvadak iz matične knjige rođenih

d) uvjerenje o državljanstvu

e) uvjerenje o prebivalištu

Napomena: Tražena dokumentacija pod točkom d) i e) ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Natječaj.

-Kandidati pod rednim brojem 1. trebaju imati odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona o osnovnom školstvu i Pravilnika o stručnoj i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i položen stručni ispit, te dostaviti:

1. dokumente od točke a) do točke e)

2. diplomu VSS odnosno VŠS odgovarajućeg stupnja i smjera, za diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji od nadležnog Ministarstva

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. potvrda/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci

5. uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom školovanja/studiranja

Dodatna dokumentacija za kandidate pod rednim brojem 1.

1. kućna lista izdana od nadležne općinske službe

2. uvjerenje/ potvrda o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje

3. uvjerenje/ potvrda o nezaposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje, za članove kućanstva ukoliko se isti nalaze na Zavodu.

4. nalaz liječničke komisije za dijete s poteškoćama u razvoju

5. uvjerenje o braniteljskom statusu

6. potvrda o školovanju za svako dijete koje se školuje i rodni list za predškolsku djecu

Napomena: Tražena dokumentacija od točke 1. do 6. ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana izdavanja do dana prijave na Natječaj.

Kandidati su dužni obveznu i dodatnu dokumentaciju,  priložiti prema redoslijedu kako je nabrojano u tekstu natječaja.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju, smatrat će se potpunom, a kandidat će se bodovati samo na temelju onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Liječničko uvjerenje o općoj sposobnost za rad te sposobnosti za obavljanje poslova iz natječaja, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Poslodavac zadržava pravo na traženje dodatne dokumentacije po prijemu kandidata.

Sa kandidatima pod točkom 1. intervju se provodi po potrebi o čemu odlučuje ravnateljica Škole.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu gube pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminu održavanju intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni isključivo prema kontakt telefonu navedenom u prijavi.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na Radio Kupresu, na Web stranici Škole, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Potpisanu prijavu s životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom “za natječaj” u tajništvo Škole.

PRIJAVE SE ŠALJU POŠTOMNA ADRESU:

Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres, Splitska br. 10,

80320 Kupres

S naznakom “NE OTVARATI “

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

KRISTINA ČIČAK, dipl. učiteljica razredne nastavenatječaj razredna nastava učitelj osnovna škola fra miroslav džaja

 

Slika bannera nedostaje