19. (devetnaesta) sjednica Općinskog vijeća Kupres 02. srpnja (utorak) u 9.00 sati

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-46/19

Kupres ; 25.06.2019. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 19. (devetnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 02. srpnja (utorak) sa početkom u 9.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Općinskog vijeća

2. a) Davanje i potpisivanje svečane prisege

b) Davanje i potpisivanje Izjave o poštivanju Etičkog kodeksa izabranih dužnosnika

3. Informacija o stanju sigurnosti na području PP Kupres za 2018. godinu

4. Izvješće o poslovanju Javne ustanove Dječji vrtić „Pahuljica“Kupres za 2018. godinu

5. Izvješće o radu Ustanove „ Hrvatski dom“ Kupres za 2018. godinu

6. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Kupres za 2018.godinu

7. Izvješće o izvršenju Proračuna za obračunsko razdoblje 1.1.2019. do 31.3.2019. godinu

8. Odluka o uvjetima držanja pčela

9. Odluka o promijeni imena Ustanove

10. Zaključak o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom BEM d.o.o.

11. Zaključak o ispravci zaključka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Elektroprivreda

12. Odluka o određivanju zona gradskog i ostalog građevinskog zemljišta

13. Odluka o komunalnoj naknadi

14. Odluka o usvajanju Programa financiranja zajedničke komunalne potrošnje i Program

15. Odluka o visini komunalne naknade

16. Nacrt Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja

17. Nacrt Naputka o načinu promijene upravitelja

18. Nacrt Odluke o visini naknade za održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređenja zgrade

19. Odluka o pristupanju izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Kupres

20. Odluka o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Čajuša 1“

21. Tekuća pitanja

a) Dopis, Zaklada Obitelj Ivančić

b) Izmjena i uređenje prilaza osnovnoj školi

c) Peticija o zabrani ispaše po privatnoj zemlji stanovnici Vukovska

d) Urgencija za plaćanje naknade za rad OIP-a

e) Dostava Akata Središnjeg izbornog povjerenstva BiH

f) Zamolba za dodjelu kadrovskog stana

22. Aktualni sat

Predsjednik OV

Mlađen Pavlica


opcina_kupres_zgrada.jpg


 

Slika bannera nedostaje