Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnih vijeća JU „Hrvatski dom Kupres“ i JU- Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres

 

14.06.18 10:13 Vijesti

  

   BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI NAČELNIK

            KUPRES

 

Broj: 01/1-05-1-896/18

Kupres, 13.06.2018. godine

 

Temeljem članka 8.,Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i članka 4., Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupka izbora kandidata za konačno imenovanje u regularna tijela Općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“ broj: 12/05), Općinski načelnik objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje članova Upravnih vijeća JU„Hrvatski dom Kupres“

 i JU- Dječjivrtić „Pahuljica“  Kupres

 

 

I )  Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnih vijeća, prema

       kojimaovlaštenja i obveze po osnovi državnog kapitala ima općina Kupres kako

       slijedi:

 

      II)    Upravna vijeća

 

a)      JU „Hrvatski dom Kupres“

 

-          Član Upravnogvijeća-....................3 pozicije

 

b)     JU- Dječji vrtić„Pahuljica“ Kupres

 

-          Član Upravnog vijeća-..................3pozicije

 

         III)Opis pozicije:

 

PredsjednikUpravnog vijeća: rukovodi sjednicama Upravnog vijeća, vodi brigu o pripremi materijala za izvršavanje njihovih akata i obveza prema općini Kupres, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima reguliranog organa.

Predsjednik ičlanovi Upravnog vijeća ustanova nadziru rad i poslovanje ravnatelja, a naročito u segmentu upravljanja i raspolaganja razvoja, razmatraju i usvajaju izvješće o poslovanju, predlažu raspodjelu i način upotrebe dobiti odnosno način pokrića gubitaka u poslovanju, donose opće akte, rješavaju u drugom stupnju po žalbi na odluke ravnatelja, te obavljaju druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom ustanove.

 

IV)             Mandat i naknade  za rad

 

Predsjednik ičlanovi Upravnog vijeća imenuju se na period od četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani u skladu sa Zakonom.

Imenovane osobeimaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa Zakonom i uvjetima utvrđenim općima aktima ustanove i ista će se isplaćivati iz sredstava Ustanove.

 

 

V)                Kandidati za imenovanje napoziciju u Upravnom vijeću moraju ispunjavati:

1.      Opće i

2.      Posebne uvjete

 

a)      Opći uvjeti za imenovanje

 

         Svi kandidati koji seprijavljuju na natječaj moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete:

a)      Da je državljanin BiH,

b)      Da je stariji od 18 godina,

c) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilokojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri (3) godine od dan objave ovog natječaja,

d)     Da se na njega ne odnosi članakIX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom Međunarodnog kaznenog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji).

 

b)  Posebni uvjeti za imenovanje                     

        

             Pored općih uvjetakandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

a)      Završen fakultet, viša ili srednjastručna sprema,

b)      Najmanje jedna godina radnogiskustva nakon stjecanja visoke, više ili srednje                                            školske spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,

c)      Da nisu članovi niti jednogupravnog odbora, nadzornog odbora ili upravnog vijeća;

d)     Da nisu na funkciji u političkojstranici u skladu sa člankom 5., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/03, 34/03 i 65/13),

e)      Da nisu članovi organazakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12),

f)       Da nemaju privatni financijskiinteres u reguliranom tijelu u koji se kandidira              (članka 2. točka 1. i 2., Zakonao ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH)

g)      Da se ne vodi kazneni postupak zakaznena djela nespojiva sa dužnošću u nadzornom odboru/ upravnom vijeću.

 

VI)                Potrebni dokumenti

         

 Uz prijavu na javni natječaj kandidati sudužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od šest mjeseci:

1.      Životopis, adresu i kontakt telefon,

2.      Uvjerenje o državljanstvu, ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice,

3.      Uvjerenje o ne vođenjukaznenog  postupka od nadležnogŽupanijskog suda,

      (ne starije od šest mjeseci)                        

4.      Diploma o završenoj školskoj spremi,

5.      Dokaz  o radnom iskustvu,

6.      Pisanu i ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje da ispunjava općeuvjete (točka c i d) i posebne uvjete (točka c, d, e, f).

 

Svi kandidati koji ispunjavaju navedeneuvjete bit će pozvani na intervju.

 

 

Prilikom izborakandidata uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao u oblasti za koju se kandidira.

U postupku konačnogizbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja i veći stupanj stručne spreme srodnog znanja.

Nakon intervjuaPovjerenstvo za izbor predložit će rang listu sa najboljim kandidatima i istu dostaviti Općinskom načelniku na daljnje razmatranje i konačno imenovanje.

Konačno imenovanjeobjavit će se u ˝Službenom glasniku F BiH˝.

Bilo koji kandidatili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje Općinskom načelniku općine Kupres, ako vjeruje da u postupku imenovanja nisu poštivani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a kopija prigovora dostavlja se ombudsmanu za ljudska prava u F BiH.

 

Natječaj  ostaje otvoren 15 danaod dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, a bit će objavljen u Dnevnom listu, na službenoj web stranici općine Kupres, putem Radio Kupresa i na oglasnoj ploči Općine Kupres.

Prijavu sa traženim dokumentima dostavitiosobno ili preporučeno poštom na adresu:

 

OPĆINAKUPRES

Ul.Vukovarska br. 2.

80320Kupres

 

 

uz naznaku ˝Prijavana natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnih vijeća JU „Hrvatski dom Kupres“ i JU- Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres – ne otvaraj˝.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće seuzimati u razmatranje.

    

 

 

 

 

 

                                                                                                    Općinski načelnik

                                                                                     _____________________________

                                                                                     Milan Raštegorac – Komo dipl.oec.


 

Slika bannera nedostaje