Javni oglas za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve i druge razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

 

09.08.16 16:02 Obavijesti

Povjerenstvo za izborNa temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), članka 6. Pravilnika o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve i druge razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj 20-07/1-02-2-388-1/13 od 07.05.2013. godine, Odluke o pokretanju procedure javnog oglašavanja zapošljavanja policijskih službenika-kadeta, u činu „policajac“ i u činu „mlađi inspektor“ u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj 20-07-34-2-974-1/16 od 27.04.2016. godine, Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor u proceduri zapošljavanja policijskih službenika-kadeta, u činu „policajac“ i u činu „mlađi inspektor“ u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj 20-07-34-2-752-5/16 od 18.07.2016.godine i članka 9. Poslovnika o radu Povjerenstva za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj 20-07-34-2-752-7/16 od 21.07.2016. godine, Povjerenstvo za izbor kandidata, r a s p i s u j eJ A V N I    O G L A S

za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve i druge  razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i HercegovineIDirekcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijem kandidata za pohađanje temeljne obuke – kadeta za čin policajac i za čin mlađi inspektor, kako slijedi:1.    SEKTOR ZA OSIGURANJE VIP OSOBA I OBJEKATA..............................50 kandidata za čin policajac sa najmanje IV stupnjem školske spreme;

2.    SEKTOR ZA OSIGURANJE VIP OSOBA I OBJEKATA................................5 kandidata za čin mlađi inspektor, sa najmanje VI stupnjem školske spreme.IIKandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:a)      državljanstvo BiH;

b)      životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

c)      najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajac, odnosno najmanje VI stupanj školske spreme za čin mlađi inspektor;

d)     zdravstvena sposobnost potvrđena lječničkim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je kandidat zdrav, te psihofizički sposoban za rad na poslovima policijskog službenika;

e)      da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;

f)       da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, sukladno kaznenim zakonodavstvom;

g)      da nije odbilo pojaviti se pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od strane toga suda;Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:a)      da ima položen vozački ispit „B“ kategorije;

b)      da poznaje rad na računaru.Ispunjavanje ujeta utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.Napomena:a)      Prije donošenja odluke o izboru kanidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati će biti predmet temeljne sigurnosne provjere sukladno postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja  „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br, 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na temelju ovog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere bit će isključen iz procedure izbora i bit će predložen slijedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uvjet ispunjava. U okviru ovih provjera vršit će se i provjera općeg uvjeta iz članka 46. stavak (1) točka f) Zakona o policijskim službenicima Bosne i  Hercegovine (da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, sukladno kaznenom zakonodavstvom), te stoga kandidati nisu u obvezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak.b)      Provjeru općeg uvjeta „zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti“ utvrdit će se u postupku izbora od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu u obvezi dostavljati posebno lječničko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opšti uvjet, zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ bit će isključeni iz dalje procedure odabira i bit će predložen slijedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uvjet ispunjava.IIIUz prijavni obrazac (koji možete preuzeti ovdje), neophodni dokumenti koji se dostavljaju, u originalu ili ovjerenoj kopiji, su:

a)      uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci;

b)      izvod iz matične knjige rođenih

c)      diplomu o završenom najmanje IV stupnju školske spreme (za čin policajac), odnosno diplomu o završenom najmanje VI stupnju školske spreme (za čin mlađi inspektor); Diploma mora biti nostrificirana ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine.

d)     izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog tijela da kandidat nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH ili iz vojne službe.

e)      izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog tijela da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, sukladno krivičnom zakonodavstvom;

f)       izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog tijela da kandidat nije obuhvaćen odredbama članka IX stavak 1. Ustava BiH;

g)      ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije ili ovjerenu kopiju vozačke dozvole ako kandidat na to pristaje;

h)      dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija certifikata, uvjerenja ili svjedodžbe). Kao dokaz o razini znanja rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrirani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.IVPostupak testiranja kandidata sastoji se od:a)        test općeg znanja (poseban pisani test, interpretacija, esej i gramatika);

b)        test fizičke sposobnosti ( morfološki status i motoričke sposobnosti);

c)                    intervju

d)                   lječnićki pregled uključujući psiho test i intervju;Kandidat koji ne ostvari eliminacijski prag bodova na jednom od testova (testovi iz točke a. i b.) ili se utvrdi da ne zadovojava kriterije pod točkom c. i d. isključuju se iz daljeg procesa odabira.

U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Povjerenstvo prednost daje kandidatu ženskog spola.Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti: Ustavnopravno uređenje Bosne i Hercegovine, Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH, Kazneni zakon i Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine i Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.Test općeg znanja biti će sukladan minimalnim stupnjem obrazovanja potrebnim za razinu u koju kandidat pristupa.Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se sukladno Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve i druge razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve i druge razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, te Poslovnikom o radu Povjerenstva za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj 20-07-34-2-752-7/16 od 21.07.2016. godine, koji su dostupni na web stranici Direkcije. Navedene propise možete preuzeti ovdje.Trajanje temeljne obuke za kadete za čin policajac traje 30 tjedana, dok za čin mlađi inspektor obuka traje 17 tjedana, i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje temeljne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

Nakon uspješno završene obuke kandidati će biti raspoređeni prema potrebama službe unutar Sektora za osiguranje VIP osoba i objekata. Po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje dvanaest mjeseci.Za pismenu provjeru znanja kandidati koji su osobno predali prijemnu dokumentaciju će biti pozvani putem web stranice prema dodijeljenim šiframa, dok će kandidati koji su dokumentaciju uputili preporučenom poštom biti pozivani putem telefona ili e-maila, a šifra će im biti dodijeljena na pismenom testiranju, o čemu će im biti izdata potvrda.Za provjere fizičke sposobnosti, lječnički pregled i intervju, kandidati će biti pozivani samo putem web stranice Direkcije prema dodijeljenim šiframa za svakog kandidata.Konačna lista izabranih kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na web stranici Direkcije.Sukladno odredbama članka 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine treba odražavati nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine.Nijedna aplikacija neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože, jezika, religije, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja ili drugog statusa kandidata.VPrijava na Oglas sa potrebnim dokumentima se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Direkcije (www.dkpt.ba) ili u sjedištu Direkcije (kancelarija broj BG05 - prizemlje), neposrednom predajom u navedenu kancelariju ili preporučenom poštom na adresu:Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke

prve i druge razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine“

Aleja Bosne Srebrene bb,  71000 Sarajevo.Rok za predaju prijava na Javni oglas je

30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.Kandidat je u obavezi da uz potpis na prijavnom obrascu upiše broj osobne iskaznice  i datum i mjesto izdavanja.Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.Nakon završene konkursne procedure dokumentacija se neće vraćati, a kandidati na osobni zahtjev istu mogu preuzeti u prostorijama Direkcije, u roku od 3 mjeseca.Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sljedeće brojeve telefona:

033/779-018, 033/779-097 i 033/779-079.SPISAK LITERATURE POTREBNE ZA PRIPREMU KANDIDATA:

- Ustav Bosne i Hercegovine,

- Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09),

- Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.27/04, 63/04, 05/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12),

- Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policjskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08),

- Kazneni zakon Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14 i 40/15),

- Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06/, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 i 72/13)

- Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13),

- Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 30/15 i 7/16).

Broj: 20-07-34-2-752-9/16

Dana: 02.08.2016 godine

                                                                                            POVJERENSTVO ZA IZBOR

 

Slika bannera nedostaje