NATJEČAJ za izbor kandidata na radno mjesto tajnika OŠ fra Miroslava Džaje Kupres

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Miroslava Džaje

Kupres

TROČLANO POVJERENSTVO

Broj:04-34-253/19.

Kupres,31.10.2019.godine

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom školstvu („NN HBŽ“ broj 12/04 i 12/08), čl. 18.Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, na temelju odluke Povjerenstva broj 04-34-237/19. i uz Suglasnost Ministarstva znanosti,prosvjete,kulture i športa HBŽ pod brojem 06-01-34-1712/19. Povjerenstvo Oš fra Miroslava Džaje Kupres, raspisujeNATJEČAJ

za izbor kandidata na radno mjesto tajnika Škole


1. Tajnik Škole- VSS dipl. pravnik, magistar prava ili VŠS pravnog smjera- 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme


-Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete.


-Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

a) prijave na Natječaj,

b) životopisa,

c) rodnog lista,

d) uvjerenja o državljanstvu,

e) uvjerenja o prebivalištu,

f) diplome VSS-pravnog fakulteta ili VŠS pravnog smjera ( stečena prema ranijim propisima ili po bolonjskom procesu s najmanje 300 ili 240 ECTS bodova),

g) potvrde o radnom iskustvu u struci ( najmanje godina dana ).


- Sa kandidatima ravnatelj Škole i predsjednik Povjerenstva obavit će intervju .

- Liječničko uvjerenje o općoj sposobnost za rad te sposobnosti za obavljanje poslova iz natječaja, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

- Poslodavac zadržava pravo na traženje dodatne dokumentacije po prijemu kandidata.

- Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na Radio Kupresu, na Web stranici Škole (www.osframiroslavadzaje.com) , na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

- Prijavu sa životopisom i traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom “za natječaj” u tajništvo Škole ili poštom na adresu: Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10 80 320 Kupres.

- Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


PREDSJEDNIK TROČLANOG POVJERENSTVA

Biljana Dumančić


os_kupres.jpgIspravak dijela Natječaja

objavljenog 31.10.2019.godine pod brojem : 04-34-253/19.

- Stavak 6. u Natječaju u kojem piše da je otvoren 8 dana od dana objavljivanja, mijenja se i glasi: Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

- Ispravak dijela Natječaja br. 04-34-253/19. bit će objavljen na Radio Kupresu, na Web stranici Škole ( www.osframiroslavadzaje.com ) oglasnoj ploči Škole i Zavodu za zapošljavanje.
 

Slika bannera nedostaje