Obavijest o zabrani pustopaše polja na području Općine Kupres

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI NAČELNIK

i inspekcijske poslove

KUPRES

Dj. br: 02/5-20-4-502/20

Kupres, 17.04.2020.godine.

Temeljem članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HBŽ-e (»Narodne

Novine HBŽ»,br. 2110) , i članka 200 ZUP-a ( Službene novine FBiH broj: 2/98 ; 48/99")

Služba za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove općine Kupres , d I[) n o s i:

RJEŠENJE

O ZABRANI PUSTOPAŠE POLJA NA PODRUČJU OPĆINE KUPRES

1. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 06.svibnja 2020.godine u poljima,

na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa na prirodnim

livadama, odnosno zadnjeg otkosa na umjetnim livadama.

2. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta a koji graniče

sa državnim zemljištem i pašnjacima da obilježe svoje parcele (pobusaju).

3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog.

Obrazloženje

Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine

Kupres, a u svrhu postizanja što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji (prinosa), kao i

smanjenja oštećenja pustopašom kako prirodnih tako i umjetnih livada (djetelinsko-travnatih

smjesa, oranica i dr.) rješenje je valjalo donijeti kao u izrijeku istog.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i

šumarstva Glamoč u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu istog.

Žalba se podnosi putem ove Službe i taksira sa 12,50 KM administrativne takse.

Dostaviti:

1. Radio Kupres,

2. Oglasna ploča

3. a/a

Paša_2020.jpg

 

Slika bannera nedostaje