Odluka o prestanku prirodne nepogode u Kupresu

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:01/1-40-1498-1 /21

Kupres, 18.11.2021 godine

Temeljem članka 29.stavak Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i

drugih nesreća („Službene novine F BiH“, broj 39/03,22/06 i 43/10),članka 39. Statuta općine Kupres

(„Sl. glasnik“ 20/08), na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Kupres, općinski načelnik donosi

ODLUKU o prestanku prirodne nepogode ona području općine Kupres

Članak 1.

ODLUKA o proglašenju stanja prirodne nepogode broj: 01/1-40-1498 /21 od 05.11.2021 godine stavlja se van snage sa danom 18.11.2021 godine

Članak 2.

Raspušta se Stožer Civilne zaštite koji je rukovodio akcijama na ugroženom području Općine Kupres.

Članak 3.

Prestaje angažman osoba Civilne zaštite koje su bile angažirane na zaštiti i spašavanju.

Članak 4.

Obvezuju se tijela uprave ,odnosno općinske službe za upravu da u okviru koje redovite djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koje se odnose na otklanjanje svih posljedica koje su nastale od prirodne nepogode.

Članak 5.

Zadužuje se povjerenstvo za procjenu šteta da sukladno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i drugih nesreća (Službene novine Federacije BiH br. 75/04 ,38/06,52/09,59/09,36/14) da u roku 60 dana sačini izvješće o pričinjenoj šteti.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči općine Kupres i u Službenom glasniku općine Kupres.

Dostaviti:

1. 1x 10 Članovima Stožera Civilne zaštite Općine Kupres

2. 1 x 1 Županijskoj upravi civilne zaštite Livno

3. 3 x 1 Službama za upravu Općine Kupres

4. 1 x 1 Oglasna ploča općine Kupres

5. 1x 1 Službeni glasnik općine Kupres

6. l x l Sredstva javnog priopćavanja

7. Ix I Pismohrana

Općinski načelnik

Zdravko Mioč


18_11.2021 odluka o prestanku prirodne nepogode.pdf
 

Slika bannera nedostaje