18. (osamnaesta) sjednica Općinskog vijeća Kupres 28. ožujka, sa početkom u 9.00 sati

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-8/19

Kupres ; 21.3.2019. godine
Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 18. (osamnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 28. ožujak (četvrtak) sa početkom u 9.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.


Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća

2. Informacija o općem uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta 2018./2019. godine Srednje škole Kupres

3. Program rada Općinskog vijeća za period siječanj 2019. -prosinac 2019. godine

4. Odluka o usvajanju izvješća sa mišljenjem o procijenjenoj šteti na području općine Kupres

5. Izvješće o radu inspektora za poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo za period od 1.1.2018. do 31.12.2018.godinu

6. Izvješće o radu inspektora za komunalne djelatnosti i lokalne putove za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godinu

7. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine

8. Odluka o usvajanju završnog računa Proračuna općine Kupres za 2018. godinu

9. Prijedlog Proračuna općine Kupres za 2019. godinu

10. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Kupres za 2019. godinu

11. Rješenje sa prijedlogom o utvrđivanju prava vlasništva

12. Odluka i prijedlog Ugovora o davanju na korištenje i upravljanje

13. Odluka o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna visine rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2019. godinu

14. Odluka o izmjeni postojećih naziva i granica ulica

15. Nacrt Odluke o određivanju zona gradskog i ostalog građevinskog zemljišta

16. Nacrt Odluke o usvajanju Programa financiranja zajedničke komunalne potrošnje, skupa sa Programom

17. Nacrt Odluke o visini komunalne naknade

18. Tekuća pitanja

a) Zahtjev za pokretanje postupka uplane objekta DOMA ZDRAVLJA Kupres

19. Aktualni sat

Predsjednik OV

Mlađen Pavlica


opcina_kupres_zgrada.jpg


 

Slika bannera nedostaje