Javni natječaja za izbor i imenovanje Nadzornih odbora javnih poduzeća i Upravnih vijeća javnih ustanova ispred osnivača Općine Kupres

30.01.23 08:00

Obavijesti

Podijeli

Predmet javnog natjecaja

Raspisuje se ponovljeni javni natjecaj za izbor i imenovanje clanova Nadzornih odbora i Upravnih vijeca u regulatornim tijelima ispred osnivaca, kako slijedi:


I. Za Nadzorni odbor


a) Javnog Komunalnog Poduzeca ,,Kupres" d.o.o. Kupres bira se Jedan clana,

b) Javnog Poduzeca ,,Radio Kupres,, d.o.o. Kupres biraju se dva clana,

c) Poljoprivrednog Poduzeca ,,Kupresko polje" d.o.o. Kupres biraju se tri clana.


II. Za Upravno vijece

a) Javne ustanove ,,Hrvatski

Opis pozicije i period imenovanja

Nadzomi odbori/Upravna vijeca Poduzeca/Ustanova imaju polozaj i ovlasti tijela upravljanja, te obavljaju poslove utvrdene Zakonom i Statutom Poduzeca/Ustanova.

Clanovi Nadzomog odbora/Upravnog vijeca imenuju se na razdoblje od 4 ( cetiri) godine i mogu biti ponovno imenovani sukladno Zakonu. Imenovane osobe imaju pravo na naknadu sukladno Zakonu i aktima poduzeca/ustanova, a ista ce se isplacivati iz sredstava poduzeca/ustanova.

Uvjeti

Kandidati za clana Nadzornog odbora/Upravnog vijeca moraju ispunjavati opce i posebne uvjete.


Opci uvjeti:

1. da je drfavljanin BiH;

2. daje stariji od 18 godina;

3. da nije otpusten iz drzavne sluzbe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natjecaja;

4. da nije pod optuzbom Medunarodnog suda za ratne zlocine (clanak IX. 1. Ustava BiH);


Posebni uvjeti:

1. visoka strucna sprema VSS - VII/I stupanj strucne spreme, ili visoko obrazovanje I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, Visa strucna sprema VSS - VI stupanj strucne spreme ili srednja strucna sprema;

2. najmanje 1 Gedna) godina radnog iskustva nakon stjecanja visoke, vise ili srednje strucne spreme;

3. da nije na funkciji u politickoj stranci u smislu clanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;

4. da nije clan tijela zakonodavne i izvrsne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije BiH (,,Sluzbene novine F BiH" broj 70/08);

5. da nije u sukobu interesa u osobnom ili profesionalnom odnosu s drustv:om u kojem aplicira na poziciju predsjednika odnosno clana Nadzomog odbora/Upravnog vijeca;

6. da nema privatni financijski interes ujavnoj ustanovi u ciji se nadzomi odbor kandidira;

7. da nije predsjednik ili clan vise odjednog upravnog, nadzomog odbora ili upravnog vijeca,

8. da se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela nespojiva sa duznoscu u nadzomom odboru/ upravnom vijecu da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadleznosti Nadzornog odbora/Upravnog vijeca.


Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uvjeti uzimaju se u obzir i slijedeci kriteriji:

1. strucne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

2. sposobnosti tumacenja i primjene zakona i drugih propisa;

3. prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidira;

4. sposobnost odlucnog i nepristranog donosenja odluka.


Prijave kandidata trebaju sadrzavati:

- zivotopis

- adresu i kontakt telefon

- regulatomo tijelo za koje se kandidat prijavljuje


Uz pisane prijave kandidati su duzni priloziti sljedece dokumente:

- izvod iz maticne knjige rodenih;

uvjerenje o drzavljanstvu ne starije od 6 (sest) mjeseci; uvjerenje o prebivalistu ne starije od 3 (tri) mjeseca (CIPS);

- ovjerenu kopiju svjedodzbe ili diplome, a za diplome stecene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992. godine i rjesenje o nostrifikaciji diplome od nadleznog Ministarstva ;

uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja VSS, VSS i SSS (od poslodavca ili Zavoda za MIO);

- izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od strane nadleznog tijela o ispunjavartju opcih uvjeta ( tocka 3. i 4.) i posebnih uvjeta (tocke 3, 4, 5, 6 i 7).

Svi dokumenti moraju biti original ili preslika ovjerena od nadleznog tijela.

Osobni podaci o podnositeljima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obradivati samo u skladu sa Zakonom o zastiti osobnih podataka BiH (,,Sluzbeni glasnik BiH", broj: 32/01).

Sve informacije o tijeku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnositelja prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zastiti osobnih podataka (,,Sluzbeni glasnik BiH", broj:32/01)

Odabir kandidata


Svi kandidati koji ispune navedene uvjete bit 6e pozvani na intervju. Povjerenstva za izbora kandidata clanova Nadzornih odbora Javnih poduzeca i Upravnih vijeca Javnih ustanova ispred osnivaca Opcine Kupres nakon


provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predlozit ce rang listu najboljih kandidata i istu dostaviti Opcinskom nacelniku na daljnje razmatranje i konacno imenovanje.


Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnosenje prijava nece se uzimati u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Kandidat ili bilo koji clan javnosti moze podnijeti prigovor na konacno imenovanje clanova ako smatra da u postupku imenovanja nisu ispostovana nacela utvrdena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a presliku prigovora dostavlja Ombudsmanu za ljudska Bosne i Hercegovine.

Jzabrani lmndirati obavezni su naknadno dostaviti uvjerenje o ne vodenju kaz.nenog postupka od nadleinog Suda.

Rok za prijavu i oglasavanje


Ponovljeni natjecaj za izbor i imenovanje clanova Nadzornih odbora i Upravnih vijeca objavit ce se u

,,Sluzbenim novinama Federacije BiH", na web stranici Opcine Kupres, putem Radio Kupresa i oglasne ploce Opcine Kupres.


Rok za podnosenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u ,,Sluzbenim novinama F BiH".


Prijave sa trazenim dokumentima dostaviti osobno iii preporucenom postom na adresu: Opcina Kupres, Kupres 80320, Vukovarska hr. 2, sa naznakom;

Prijava na ponovljeni natjecaj za izbor i imenovanje clanova Nadzornih odbora Javnih poduzeca i Upravnih vijeca Javnih ustanova ispred osnivaca Opciue Kupres- NE OTVARAJ


Nepravovremene i nepotpune prijave nece biti razmatrane.
Ponovljeni_javni_natječaj.pdf


natječaj nadzorni odbor javna poduzeća upravno vijeće

 

Slika bannera nedostaje