Natječaj za izbor kandidata na radno mjesto Spremačica, 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme u SŠ Kupres

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BODNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA „KUPRES“

K U P R E S

Ur. Broj: 02-38-120/19

Kupres:5. ožujka 2019. godine

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 35. Statuta Srednje škole „Kupres“,te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Srednje škole „Kupres“, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj: 06-01-34-1894/18, od 4. ožujka 2019. godine, Školski odbor Srednje škole „Kupres“u Kupresu raspisuje:

N A T J E Č A J

Za izbor kandidata na radna mjesta:

1. Spremačica, 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

- životopisa,

- rodnog lista,

- uvjerenja o državljanstvu,

- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,

- kućnu listu,

- uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),

- uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),

- uvjerenja o radnom iskustvu,

- potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje,

- pozitivne preporuke prethodnog poslodavca i

- uvjerenje o braniteljskom statusu.

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj”, na adresu: Srednja škola „Kupres“, Splitska 4. 80320 Kupres.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.ba,na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Odlukao kriterijima za bodovanje kandidata po raspisanom natječaju za zasnivanje radnog odnosa može se pogledati na web stranici Škole.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor škole

cistatcica.jpg

 

Slika bannera nedostaje