Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga reprezentacije i hotelskog smještaja gostiju

 

26.09.18 10:50 Vijesti

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA REPREZENTACIJE I HOTELSKOG SMJEŠTAJA GOSTIJU

 

broj: 01/1-14-3-1289/18

 


 


 

(USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)


 

Kupres, rujan 2018. godine


 

 

 

1.  OPĆI PODACI

 

1.1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

 

Naziv ugovornog organa: Općina Kupres

 

Adresa: Vukovarska, broj: 2.

 

Identifikacioni broj (JIB): 4281022240009

 

Telefon: 034/276-321

 

Faks: 034/276-333

 

E-mail: branka.krzelj.saric@gmail.com

Web stranica: www.opcinakupres.ba

 

2. KONTAKT INFORMACIJE

 

2.1. Osoba koja je ovlaštena da vodikomunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima: Branka Krželj, Tel. 034/276-321, e-mail adresa: branka.krzelj.saric@gmail.com

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu,imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu koja je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima: Branka Krželj, tel. 034/276-321, faks:034/276-333, e-mail adresa:  opcina.kupres1@tel.net.ba.

 

2.2. Ponuđači se upozoravaju da sveinformacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne osobe/a (ili Službe) iz točke 2.1, u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validnim.

 

2.3. Cjelokupna komunikacija i razmjenainformacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavljapoštom ili osobno na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

 

Temeljem članka 8., Zakona o javnim nabavkama( „Službeni Glasnik BiH, broj: 39/14) i odredaba Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 104/14), pozivamo Vas da dostavite ponudu u okviru Poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku reprezentacije i hotelskog smještaja gostiju u Kupresu. Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni na temelju Zakona i ove tenderske dokumentacije.

 

3.  OPĆIPODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 

Postupak javne nabavke pokrenut je OdlukomOpćinskog načelnika Općine Kupres, broj: 01/1-14-3-1289/18 od 17.09.2018. godine u skladu sa Planom javnih nabavki Općine Kupres za 2018. – u godinu. Postupak dodjele ugovora vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH, broj: 66/16 od 06.09.2016. godine).

 

3.1. Obavještenje o nabavci objavljeno na webstranici Općine Kupres dana 24.09.2018. godine.

 

3.2. Vrsta ugovora: Ugovor o javnoj nabavciusluga.

 

Ugovorni organ je omogućio neograničen iizravan pristup kompletnoj tenderskoj dokumentaciji, bez naknade, na internet adresi: www.opcinakupres.ba

 

Kriterij za izbor ponude: dodjela ugovora jenajniža cijena.

 

 

4. 4.1. U skladu sa člankom 52. Zakona ojavnim nabavkama BiH, u ovom postupku javne nabavke ne mogu sudjelovati sljedeći privredni subjekti (ako nema,upisati da nema takvih privrednih subjekata:

 

Nema takvih privrednih subjekata.

 

 

5. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

 

5.1. Ugovorni organ je omogućio neograničen idirektan pristup tenderskoj dokumentaciji na

 

web stranici Općine Kupres, bez naknade,zajedno sa Pozivom za dostavu ponuda.

 

 

5.2. Zainteresirani ponuđači mogu tražitipojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

 

5.3. Ugovorni organ će pripremiti odgovor upisanoj formi i dostaviti ga svim ponuđačima koji su otkupili tendersku dokumentaciju ili za koje ima saznanja da su je preuzeli na jedan od načina iz članka 55. Zakona, u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjene tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju da se izvrše znatne izmjene i da se prilagode njihove ponude, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. Na isti period će se produžiti rok za dostavljanje ponuda ako se nakon dostavljanja tenderske dokumentacije pokaže da se ponude mogu pripremiti samo nakon posjete mjestu izvođenja radova ili nakon pregleda dokumenata na osnovu kojih je pripremljena tenderska dokumentacija.

 

 

 

5.4.Ugovorni organ može u svako dobaizmijeniti ili dopuniti tendersku dokumentaciju pod uvjetom da se one dostave zainteresiranim ponuđačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Izvršena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ će produžiti rok za prijem ponuda najmanje za 7 (sedam) dana, u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke.

 

6. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

 

6. 1. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

 

6.1.1 Predmet nabavke je: „Pružanje uslugareprezentacije i smještaja gostiju“ u svemu prema Obrazcu za cijenu ponude iz Priloga I ovog poziva.

 

Usluge hotelskog smještaja pružat će se uperiodu od 01.10.2018.  do 31.10.2020.godine.

 

Mjesto pružanja usluga je hotel ili motel uužem području općine Kupres, minimalne kategorizacije 3 zvjezdice sa restoranom i sa osiguranim besplatnim parkingom u neposrednoj blizini objekta. Sobe moraju imati kupatilo, kablovsku televiziju, besplatan pristup internetu i klimu uređaj. U cijenu usluga moraju biti uračunati i svi dodatni troškovi (boravišna taksa i osiguranje).

 

Odgovarajuća kategorizacija hotela sa tri iličetiri zvjezdice.

 

U ponudi Davatelj usluga treba navesti cijenupolupansiona u jednokrevetnoj sobi sa boravišnom taksom i osiguranjem kao i cijene ugostiteljskih usluga.

 

Uz ponudu obavezno dostaviti i Izjavu ouvjetima i načinu plaćanja, broj žiro računa i naziv banke.

 

Vrsta postupka: Postupak nabavke usluga izAneksa II dio B, oznaka i naziv iz jedinstvenog rječnika javnih nabavki: 55110000-4 – Usluge hotelskog smještaja.

 

6.1.3 Rok za vršenje usluga je 3(tri)godine oddana zaključenja ugovora.

 

6.1.4. Obrazac za cijenu ponude je popunjenkako je dano u Aneksu broj: 2., tenderske            dokumentacije.

 

7. UVJETI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

 

7. 1. OSOBNA SPOSOBNOST

 

7. 1.1. U skladu sa člankom 45. Zakona, ponudaće biti odbijena ako je ponuđač:

 

a) u krivičnom postupku osuđen pravomoćnompresudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

 

b)   podstečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

 

c)  nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem mirovinskog, invalidskogosiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

 

d)  nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza uskladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

 

Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukolikoutvrdi da je ponuđač:

 

e)  biokriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine;

 

 

7.1.2 a) U svrhu ispunjavanja uvjeta izprethodne točke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definirani točkom 7.1.1 od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se  dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 6.tenderske dokumentacije; Izjava ne smije biti starija od  15 dana računajući od dana dostavljanjaponude.

 

 

b) U svrhu dokazivanja prava na obavljanjeprofesionalne djelatnosti, u skaldu sa člankom 46., Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registriran ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju bez obzira na kojem nivou vlasti izdati. Dokazi se dostavljaju kao originali ili ovjerene kopije originala, s tim da datum izdavanja originala Izvoda iz sudskog registra ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

 

U svrhu dokazivanja uvjeta u pogledu tehničkei profesionalne sposobnosti iz članka 48. i 50

 

Zakona o javnim nabavkama ponuđači su dužnidostaviti sljedeće:

 

c) Hotel/motel sa 3 tri ili više zvjezdica.

 

U svrhu dokazivanja uvjeta iz točke c) ponuđačje dužan dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju rješena izdatog od strane nadležnog organa o kategorizaciji hotela/motela, kako bi dokazao da je hotel(motel od minimalno 3 (tri) ili više zvjezdica).

 

Sadržaj i način pripreme ponude

 

 

Ponuda se zajedno sa pripadajućomdokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini na latničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst poziva. Ponuda mora biti čvrsto uvezana na način da se onemogući dodatno umetanje listova i svaka stranica mora biti numerirana. Pod čvrstim uvezom se podrazumijeva da ponude moraju biti uvezane/ukoričene u knjigu ili da ponuda bude uvezana spiralnim uvezom i uz to osigurana jamstvenikom čiji su krajevi pričvršćeni na prvoj ili posljednjoj strani utisnutim žigom ili naljepnicom ovjerenom pečatom ponuđača, kako se ne bi manipuliralo stranicama ponude. Ukoliko ponuda ne bude čvrsto uvezana i numerirana na gore navedeni način ista će se smatrati neprihvatljivom i bit će odbačena iz daljnjeg postupka nabavke.

 

Sve ponude moraju biti numerirane na način daje vidljiv redni broj stranice. Ako ponuda sadrži tiskanu literaturu, brošure, kataloge ili sl., koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno.

 

Ponuda se dostavlja u originalu na kojem ćečitko pisati: „PONUDA ZA REPEZENTACIJU I USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA GOSTIJU – NE OTVARAJ“.

 

 

8.1.1. Krajnji rok za dostavu

 

Ponuda bez obzira na način dostavljanja, morabiti zaprimljena u ugovornom organu, na sljedećoj adresi: Općina Kupres, Vukovarska, broj: 2., 80 320 Kupres, najkasnije do 05.10.2018. godine do 12,00 sati.

 

Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena suneblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

 

Ponude se predaju na adresu ugovornog organaili putem pošte, u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strani koverte, moRa biti navedeno:

 

 

 

„Ponuda za pružanje usluga reprezentacije ismještaja gostiju do 05.10.2018. godine do 12,00 h“.

 

 

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan danavede slijedeće: Naziv i adresu ponuđača.

 

 

 

 

8.1.2. Ponude moraju važiti u trajanju od 60dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

8.1.3. Ponuđačima nije dozvoljeno dostavljanjealternativnih ponuda.

 

8.1.4.      Ugovorni organ zadržava da pozove ponuđače nakon prijema ponuda, ukolikoocijeni na temelju dostavljenih ponuda da su pregovori neophodni. Pregovori će se provoditi u skladu sa člankom 9. Pravilnika, a svi ponuđači koji blagovremeno dostave ponude će biti obaviješteni o datumu i terminu vođenja pregovora.

 

8.1.5.    Ugovorni organ može izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu, čijeponude budu formalno-pravno i tehnički ispravne i koje zadooljavaju sve tražene elemente u skladu sa zahtjevom iz poziva za dostavljanje ponuda.

 

8.1.6.     Ovaj Poziv je objavljen na web stranici Općine Kupres. Obzirom daugovorni organ ne raspolaže podacima, koji su ponuđači izravno preuzeli Poziv sa navedenog Portala, sva eventualna pojašnjenja i izmjene poziva će biti objavljeni na internet stranici i smatrat će se da su ponuđači danom objave obavješteni o istim.

 

9. Obavještenje o dodjeli Ugovora

 

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluciugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 sedam dana od dana donošenja odluke i to putem elektronske pošte/e-pošte, telefaksa, pošte ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatu postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

 

PRILOZI:

 

Aneks 1 - Obrazac za cijenu ponude

 

Aneks 2- Obrazac Izjave iz članka 45., Zakonao javnim nabavkama

 

Aneks 3 - Povjerljive informacije

 

Aneks 4- Izjava o ispunjavanju uvjeta izčlanka 45. Zakona

 

Aneks 5 - Izjava o ispunjavanju uvjeta izčlanka 47. Zakona

 

Aneks 6- Izjava o sukobu interesa iz članka52. Zakona

 

Aneks 7 -Izjava o ispunjavanju uvjeta izčlanka 50. Zakona

 

Aneks 8 - Primjer nacrta Ugovora

Preuzmi ovaj dokument (POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA GOSTIJU, 24.09.2018. godine)POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA GOSTIJU, 24.09.2018. godine

 

Slika bannera nedostaje