FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 

05.11.15 12:07

 U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH, a na osnovu Odluke Upravnog odborao objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa u 2015. godini br.01-05-5-4872/15 od 13.10.2015.godine, Odluke o uvećanju novčanog stimulansa po osnovu zapošljavanja osoba sa invaliditetom kod poslodavaca na neodređeno vrijeme br.01-05-5-4975/15, Odluke o uvećanju novčanog stimulansa za osobe sa invaliditetom koje se samozapošljavaju po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom iz oktobra 2015. godine br. br. 01- 05-5-4976/15, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. Novine FBiH“ broj 9/10) i Pravilnikom o raspodjeli sredstava Fonda za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom Broj: 01-02-2-2032/15 od 26.05.2015.godine, objavljuje se:

JAVNI POZIVza dodjelu novčanog stimulansa u 2015. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom I 


PREDMET JAVNOG POZIVA(1) Predmet ovog Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljnjem tekstu: Fond) u ukupnom iznosu od 2.600.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje, samozapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

(2) Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodijeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi sainvaliditetom je 7.000,00 KM a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 15.750,00 KM. 

II PRAVO SUDJELOVANJA 

(1) Pravo sudjelovanja po ovom javnom pozivu pripada svim registrovanim subjektima u FBiHuključujući privredna društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitne radionice koji kao poslodavci prihvate da zaposle jednu ili više osoba sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više ili osobu/e sa umjerenom ili lakom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama) na period od najmanje 12 mjeseci, a koje su nezaposlene prije podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanog stimulansa.

(2) Pravo sudjelovanja imaju i same osobe sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više kao iosobe sa umjerenom ili lakom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama) koje se samozapošljavaju kroz određeni oblik obavljanja samostalne djelatnosti koji su registrovale u 2015. godini, a prethodno su bile nezaposlene. 

(3) Pravo sudjelovanja nemaju subjekti koji su prema odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji,osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom dužni u Fond uplatiti poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a to nisu učinili. 

(4)Pravo sudjelovanja nemaju subjekti koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava dobijenih pojavnim pozivima iz prethodnih godina te subjekti koji su ranije ostvarili novčani stimulans za zapošljavanje osobe s invaliditetom na neodređeno vrijeme i otpustili je bez opravdanog razloga, te ukoliko su neopravdano otpustili osobu zaposlenu na određeno vrijeme prije isteka 12 mjeseci. 

(5)Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice i ustanove zaprofesionalnu rehabilitaciju, koji ne podnesu Fondu finansijsko izvješće o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene (Član 55. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom), iz prethodne godine, najkasnije uz aplikacioni obrazac za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, bit će isključeni iz raspodjele po apliciranom javnom pozivu. 


III NAMJENE KORIŠTENJA SREDSTAVA 

(1)Sredstva dodijeljena po ovom javnom pozivu mogu se koristiti za finansiranje/sufinansiranjesljedećih potreba i aktivnosti:

 a) prilagodbu radnog mjesta i uvjeta rada potrebama osobe sa invaliditetom, što podrazumjevaadaptaciju prostora i nabavku specijalnih pomagala i opreme u skladu sa potrebama osobe sa invaliditetom u radu; 

b) nabavku sredstava za rad osobe sa invaliditetom koja se zapošljava/samozapošljava, te ukolikoje to opravdano, sufinansiranje nabavke sirovina i repro materijala, a ni u kojem slučaju za nabavku robe široke potrošnje namjenjene preprodaji; 

c) pokrivanje troškova pripreme i uvođenja osoba sa invaliditetom u poslove i radne zadatke –dodatno radno osposobljavanje i integracija u radnu sredinu, 

d) sufinansiranje naknade asistentu u radu ukoliko je to potrebno obzirom na specifične potrebekoje proizilaze iz prirode oštećenja (slijepe i gluhe osobe, osobe sa težim oštećenjima motorike, one koje koriste kolica za kretanje i osobe sa intelektualnim teškoćama); 

e) sredstva naknade razlike zbog smanjenog radnog učinka odnosno za sufinansiranje platenovozaposlene osobe na period od 12 mjeseci. Za zapošljavanje pod posebnim uslovima aplikant može planirati samo neto iznos plate, za zapošljavanje pod opštim uslovima aplikant može planirati bruto iznos plate. 


IV NAČIN APLICIRANJA ZA DODJELU SREDSTAVA NOVČANOG STIMULANSA 

(1) Pravno i drugo lice koje zapošljava osobu sa invaliditetom (poslodavac) i osoba sa invaliditetomkoja se samozapošljava kroz obavljanje samostalne djelatnosti, podnose zahtjev Fondu za dodjelu novčanog stimulansa na odgovarajućem aplikacionom obrascu sa prilozima. 

(2) Poslodavci mogu podnijeti zahtjev za jednu ili više osoba i u tom slučaju popunjavaju aplikacioniobrazac za svaku osobu odvojeno. 

(3) Zahtjev za dodjelu novčanog stimulansa za jednu novozaposlenu osobu sa invaliditetom može seodnositi na jednu, dvije, tri, četiri ili svih pet namjena (tj. grupe potreba i aktivnosti) utroška sredstava iz tačke III Javnog poziva. 

(4) Popunjen aplikacioni obrazac sa prilozima za dodjelu novčanog stimulansa treba obavezno da sadržisljedeće informacije i projekcije:

 a) Ime i prezime osobe koja se zapošljava/samozapošljava;

 b) Stepen i vrsta invaliditeta;

 c) Stepen i vrsta stručne spreme; 

d) Godine starosti, datum rođenja, matični broj;

 e) Kontakt informacije osobe sa invaliditetom koja se zapošljava/samozapošljava – adresa, telefon,mobitel, e-mail; 

f) Opis poslova i radnih zadataka koje će obavljati osoba sa invaliditetom; 

g) Detaljan prikaz potrebnih adaptacija uvjeta rada i nabavke specijalnih pomagala, sredstava zarad i opreme; 

h) Potrebe poduzimanja određenih mjera za uvođenje u poslove i radne zadatke i za dodatno radnoosposobljavanje, te ako je neophodno, potreba angažovanja asistenta u radu za osobu sa invaliditetom;

i) Potreba procjene za obezbjeđivanje sredstava sufinansiranja plaće novozaposlene osobe sainvaliditetom za period od 12 mjeseci, kao naknade za pokrivanje razlike zbog smanjenog radnog učinka; 

j) Obrazloženje opravdanosti i ekonomske održivosti zapošljavanja, odnosno samozapošljavanja; 

k) Iznos sredstava koji se traži, sa detaljnom specifikacijom ulaganja i troškova što podrazumjeva iulaganja podnosioca zahtjeva, a posebno projekciju isplate plate osobi sa invaliditetom (neto plata sa porezom na dohodak + doprinosi iz i na platu) te projekciju isplate naknade za ishranu (toplog obroka) i naknade za prevoz za period od 12 mjeseci. 

(5) Uz popunjen aplikacioni obrazac iz prethodnog tačke ovog poglavlja, podnosilac zahtjeva obavezanje priložiti odgovarajuće dokaze koji se odnose na status osobe sa invaliditetom koja se zapošljava/samozapošljava:

a) Dokaz o invaliditetu, tj. ovjerenu kopiju rješenja ili nalaz ocjena i mišljenje Instituta zamedicinsko vještačenje kojim se utvrđuje stepen i vrsta invaliditeta; 

b) Dokaz da je osoba koja se zapošljava/samozapošljava bila nezaposlena prije podnošenjazahtjeva, odnosno prije registrovanja samostalne djelatnosti - potvrda nadležne službe za zapošljavanje da se osoba vodi na evidenciji ili ukoliko osoba nije prijavljena na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje PIO-MIO o radnom stažu ili uvjerenje Porezne uprave FBiH da osoba nije evidentirana kao zaposlena; 

c) Potpisana i ovjerena izjava od strane poslodavca da zapošljavanje/samozapošljavanje nijefinansijski podržano u okviru programa zapošljavanja Federalnog Zavoda zapošljavanja ili Kantonalne službe zapošljavanja, niti od strane drugog donatora; 

(6) Pored toga poslodavci su dužni priložiti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata: 

a) Rješenje o registraciji poslodavca, odnosno rješenje o registraciji odgovarajućeg oblikaobavljanja samostalne djelatnosti (ovjerena kopija); 

b) Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti -statistika (ovjerena kopija); 

c) Bilans stanja i uspjeha ili druge ekvivalentne izvještaje (sve za 2014. godinu). Za samostalnepoduzetnike Obrazac SPR 1053 za 2014. godinu; (ovjerena kopija); 

d) Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacioni broj: ID broj i PDV broj ako jeregistrovan kao PDV obveznik); 

e) Orginal uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama po osnovu javnih prihoda odPoreske uprave FBiH – ne starije od 30 dana; 

f) Orginal uvjerenje o izmirenim/neizmirenim obavezama od Uprave za indirektno oporezivanje.Ukoliko podnosilac zahtjeva nije registrovan kao obveznik indirektnih poreza tada dostavlja vlastitu Izjavu da nije registrovani obveznik indirektnih poreza; 

g) Original potvrdu poslovne banke da podnosilac zahtjeva nema blokiran transakcijski račun(potvrda o solventnosti) – ne stariju od 15 dana; 

h) Dokaz o uplaćenim posebnim doprinosima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osobasa invaliditetom (kopije virmanskih naloga ili bankovnih izvoda za prethodna 3 mjeseca) ukoliko je subjekat obavezan uplaćivati iste, odnosno vlastita Izjava ukoliko subjekat nije obavezan uplaćivati poseban doprinos u skladu sa Zakonom. 

(7) Osoba sa invaliditetom koja se samozapošljava obavezna je uz zahtjev priložiti ovjerene kopije:

a) Rješenja o registraciji određenog oblika samostalne djelatnosti, uključujući i poljoprivredu kaojedino ili glavno zanimanje; 

b) Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem; 

c) Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika).

(8) Fond zadržava pravo da preko ovlaštenih osoba, zaposlenika Fonda, provjeri navedene činjenicekod podnosioca zahtjeva. 


V VREDNOVANJE ZAHTJEVA I RASPODJELA SREDSTAVA

 (1)Vrednovanje zahtjeva i utvrđivanje prijedloga liste prioriteta za dodjelu novčanog stimulansa zazapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom vrši stručna komisija koju imenuje Upravni odbor na prijedlog direktora Fonda. 

(2) Prednost prilikom izbora će imati poslodavci koji će po javnom pozivu Fonda za dodjelu novčanogstimulansa zaposliti osobu sa invaliditetom na neodređeno vrijeme, poslodavci koji će zaposliti teže zapošljivu osobu sa invaliditetom obzirom na stepen invaliditeta, poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom pod općim uslovima u smislu odredbi Zakona, te da ispunjavaju i ostale kriterije iz Pravilnika i ovog javnog poziva. (3)Prednost prilikom izbora će imati poslodavci koji planiraju isplaćivati veći iznos plate i dati učešće kroz sufinansiranje zapošljavanja osobe sa invaliditetom, te oni poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom za koje u prethodnim godinama nije dodijeljen novčani stimulans za zapošljavanje. (3)Visina novčanog stimulansa utvrdit će se po svakom zahtjevu tako što se za svaku osobu koja se zapošljava odnosno samozapošljava, osnovni iznos novčanog stimulansa utvrđen Odlukom o raspisivanju javnog poziva, može uvećati prema slijedećim kriterijima i mjerilima za određeni iznos: a) Za osobu sa stepenom invaliditeta od 70% - za 10%; b) Za osobu sa stepenom invaliditeta od 80% - za 20%; c) Za osobu sa stepenom invaliditeta od 90% - za 30%; d) Za osobu sa stepenom invaliditeta od 100% - za 40%; e) Za osobe sa invaliditetom koje ostvaruju pravo na pomoć i njegu od strane druge osobe-za 10%. Za poslodavce koji po javnom pozivu zapošljavaju osobu sa invaliditetom na neodređeno vrijeme, iznos novčanog stimulansa se uvećava za 50% u odnosu na iznos koji bi ostvarili da tu istu osobu zapošljavaju na određeno vrijeme. Navedeno pravo pripada i osobama sa invaliditetom koje pokrenu samostalnu djelatnost u cilju samozapošljavanja, uključujući i osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje. Sredstva novčanog stimulansa uvećana za 50% po osnovu zapošljavanja osobe sa invaliditetom na neodređeno vrijeme isplatit će se poslodavcu nakon proteka 15 mjeseci i podnošenja izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dobijenih za prvu godinu rada osobe sa invaliditetom, što će se utvrditi ugovorom o dodjeli novčanog stimulansa kao obaveza Fonda. 

(4) Konačnu odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu novčanog stimulansa po ovom Javnom pozivudonijet će Upravni odbor Fonda u roku od najviše 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva. 

(5) Sredstva se isključivo pravdaju kroz plaćanje troškova trećim licima i plaćanje nabavki od trećihlica te plaćanje po osnovu troškova rada. Za sve navedeno korisnik sredstava mora imati validnu knjigovodstvenu dokumentaciju. 


VI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST 

(1) Međusobni odnosi Fonda, kao davaoca sredstava i svakog subjekta kojem su dodijeljena sredstvanovčanog stimulansa, u pogledu iznosa, namjenskog korištenja sredstava, načina kontrole, oblika jamstva i sl. utvrdit će se Ugovorom. 

(2) Nakon što Upravni odbor Fonda donese odluku o dodjeli novčanog stimulansa, poslodavci kojizapošljavaju osobu s invaliditetom i osobe sa invaliditetom koje se samozapošljavaju, a kojima je odobren novčani stimulans će sa Fondom zaključiti Ugovor o dodijeli novčanog stimulansa. 

(3) Na dan zaključenja Ugovora sa Fondom poslodavac je dužan donijeti Ugovor o radu sa osobom sainvaliditetom (original ili ovjerena kopija) zajedno sa ovjerenom kopijom prijave radnika kod Poreske uprave FBiH i mjenicu kao oblik jamstva za izvršavanje preuzetih obaveza. 

(4) Na dan zaključenja Ugovora sa Fondom osoba s invaliditetom koja se samozapošljava dužna jedonijeti ovjerenu kopiju prijave kod Poreske uprave FBiH (ukoliko istu nije dostavila uz aplikaciju na javni poziv) i mjenicu kao oblik jamstva za izvršavanje preuzetih obaveza. 

(5) Nakon potpisivanja ugovora iz tačke (1) i (2) ovog poglavlja, Fond je dužan u roku od 15 danauplatiti odobrena sredstva na račun poslodavca, odnosno osobe sa invaliditetom koja se samozapošljava. 

(6) Ukoliko subjekt kojem je dodijeljen novčani stimulans ne dostavi dokumentaciju iz tačke (3) i (4)ovog poglavlja, neće se pristupiti zaključivanju Ugovora. 

(7) Rok za zaključivanje Ugovora iz ovog poglavlja u pravilu je maksimalno 30 dana od danadobijanja obavijesti o dodijeli novčanog stimulansa za novo zapošljavanje/samozapošljavanje. 

(8) U Ugovor sa poslodavcem koji zapošljava osobu sa invaliditetom na neodređeno vrijeme i po tomosnovu ima pravo na uvećanje novčanog stimulansa za 50% ugrađuje se obaveza Fonda da ovaj iznos isplati poslodavcu u narednoj kalendarskoj godini (nakon isteka 15 mjeseci) nakon što poslodavac podnese odgovarajući izvještaj i opravda sredstva utrošenog dijela novčanog stimulansa za prvu godinu rada osobe sa invaliditetom, sa dokazom da je osoba sa invaliditetom i dalje u radnom odnosu kod poslodavca. 

(9) Ugovor iz tačke (1) ovog poglavlja sa poslodavcem, odnosno sa osobom koja se samozapošljava,zaključuje direktor Fonda. 


VII OBEZBJEĐIVANJE NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA 

(1) Subjekti kojima je odobren i dodijeljen novčani stimulans, dužni su podnijeti izvještaj Fondu onamjenskom utrošku sredstava u roku od 30 dana nakon isteka 12 mjeseci od dana uplate istih. 

(2) Izvještaj iz tačke (1) ovog poglavlja podnosi se na propisanom obrascu, uz obavezu korisnikasredstava da uz popunjen izvještaj dostavi i odgovarajuće dokaze kojima pravda namjenski utrošak sredstava, kao što su računi za izvršene nabavke i usluge i virmanski nalozi za plaćanje istih, virmanski nalozi za isplatu plate i bankovni izvještaji, s tim da su svi ovi dokazi vremenski vezani za primjenu ugovora zaključenim sa Fondom. 

(3) Posebnim uputstvom za pravdanje namjenskog utroška sredstava novčanog stimulansa korisnicimaće se dati potrebna pojašnjenja vezana za podnošenje izvještaja i dostavu potrebnih dokaza iz prethodnog tačke. 

(4) Obrazac za podnošenje izvještaja iz tačke (2) ovog poglavlja i uputstvo za pravdanje namjenskogutroška sredstava novčanog stimulansa dostupni su na web stranici Fonda, a mogu se i neposredno dobiti u poslovnim prostorijama Fonda. 

(5) Ukoliko poslodavac (ne svojoj krivnjom) raskine ugovor o radu sa osobom za koju je dobio sredstvanovčanog stimulansa prije isteka ugovora, dužan je preostali dio sredstava vratiti Fondu u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja. 

(6) Prenamjena sredstava u okviru odobrenih sredstava novčanog stimulansa nije dozvoljena, ukolikoposlodavac nije u mogućnosti ispuniti određene namjene novčanog stimulansa odobrene od strane Upravnog odbora dužan je taj dio sredstva vratiti Fondu. 

(7) Fond zadržava pravo da zatraži dodatne informacije i da ovlaštena stručna osoba iz Fonda ostvarineposrednu kontrolu poslodavca, odnosno korisnika novčanog stimulansa, prije i poslije dodjele sredstava, kako bi se izvršio neposredan uvid u ispunjavanje uslova, odnosno u izvršavanje obaveza utvrđenih ugovorom o dodjeli sredstava novčanog stimulansa. 


VIII DODATNE INFORMACIJE 

(1) Obrazac zahtjeva se može preuzeti:a) u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71 000 Sarajevo, i b) sa web stranice Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba; www.fond.ba 

(2) Poslodavci popunjavaju i dostavljaju obrazac Zahtjeva ZP, a osobe sa invaliditetom koja sesamozapošljavaju popunjavaju i dostavljaju obrazac Zahtjeva ZOSI. 

(3) Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem poštena adresu: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Vilsonovo šetalište br. 10 71000 Sarajevo FBiH sa naznakom „Javni poziv 2015. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“ 

(4) Dodatne informacije vezano za ovaj javni poziv možete dobiti:a) u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom b) putem telefona + 387 33 717 740 c) kontaktirajući nas putem e-maila: nejra.sabic@fond.ba 

(5) Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja zaključno sa 20.11.2015. godine, a bićeobjavljen u dnevnim listovima Dnevni Avaz, Dnevni list, Oslobođenje kao i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba ; www.fond.ba 

(6) Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.(7) Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dostavu dodatne dokumentacije ili dodatna objašnjenja. Datum objave: 22.10.2015. godine


 

Slika bannera nedostaje