Hercegbosanska županija kategorično odbacuje mogućnost izgradnje centara za prihvat migranata

 

18.09.19 08:06 Vijesti
migranti

U srijedu, 11 rujna 2019. godine u hotelu B&M u Livnu održan je Okrugli stol pod nazivom"

Izazovi u istrazi i procesuiranju predmeta koji uključuju migrante i izbjeglice". Okrugli stol

organizirala je Međunarodna organizacija za migracije ( IOM ) u suradnji sa Misijom OESS-a

u Bosni i Hercegovini. Za održavanje Okruglog stola inicijativu je dao ministar Ministarstva

unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević.

Pored ministra unutarnjih poslova HBŽ i policijskih službenika MUP-a HBŽ Okruglom stolu

nazočili su predstavnici organizacije za migracije IOM-a , OESS-a i EU te predstavnici

policijskih agencija, tužiteljstava, sudova, službe za poslove sa strancima i agencija za

sprovedbu zakona Bosne i Hercegovine.

U svom obraćanju ministar unutarnjih poslova HBŽ, Darinko Mihaljević nazočne je upoznao

sa Izjavom koju su potpisali gradonačelnik Grada Livna i načelnici Drvara, Bosanskog

Grahova, Glamoča, Kupresa i Tomislavgrada, a koja se odnosi na pitanja migranata na

području Hercegbosanske županije koja kategorično odbacuje mogućnost bilo kakvog

smještaja i tranzita migranata na području Hercegbosanske županije.

Kolegij Vlade Hercegbosanske županije podržao je spomenutu Izjavu i na prvoj sjednici

Vlada HBŽ-a donijet će Zaključak koji glasi:"Vlada Hercegbosanske županije podržava

izjavu gradonačelnika Grada Livna i načelnika općina iz Hercegbosanske županije od

30.srpnja 2019.godine, kojom je konstatirano da Hercegbosanska županija odnosno njene

općine Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Tomislavgrad, Kupres i Grad Livno nemaju

kapaciteta za smještaj migranata niti mogu ispuniti standarde sukladne međunarodnim

zakonima, te kategorički odbacuje mogućnost da bi ovaj prostor mogao biti prepoznat kao

trnazitni prostor za kretanje migranata, a niti kao prostor njihovog privremenog boravka, kao i

da se na prostoru Hercegbosanske županije otvaraju bilo kakvi prihvatni centri za migrante".

Tijekom održavanja Okruglog stola na površinu je izašla sva kompleksnost ovog problema

koja se, među ostalim, manifestira u nemogućnosti utvrđivanja identiteta migranata, njihove

starosne dobi, socijalnih i političkih stanja i opredjeljenja, provođenje zakona, prepoznavanje

izazova na terenu, zaštita migranata od krijumčara ljudi, kazneni progon osoba koje se bave

trgovinom ljudi, moguće narušavanje sigurnosne situacije i itd.

Nekotrolirana migranska kriza mora se staviti pod kontrolu institucija države BiH, a da bi se

to postiglo državne institucije moraju ovoj krizi pristupiti daleko ozbiljnije jer će se samo na

taj način otkloniti i zaštititi građane od uznemiravanja i potencijalnih opasnosti, a ujedno

zaštititi i pravni poredak i ljudska prava migranata.

kj.jpg

 

Slika bannera nedostaje