Javni natječaj o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu Općine Kupres

 

18.07.18 11:03 Vijesti

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne iHercegovine

Hercegbosanskažupanija

Općina Kupres

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za općuupravu,društvene djelatnosti

i imovinsko-pravneposlove

K u p r e s  

 

Broj:01/1-31-6-1059.1/18

UKupresu,17.07.2018.godine

                

 

                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK     

                                                                                                       OPĆINE KUPRES     

                         

PREDMET:O b a v i j e s t  o prodaji  neizgrađenog građevinskog zemljišta  u  vlasništvuOpćine Kupresu radi izgradnje  sportskih terena i pratećih sadržaja  „Čajuša I“ Kupres

 

 

Temeljem donesene Odluke Zaključka Općinskog vijeća općine Kupres o prodajineizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kupresu putem javnog nadmetanja- licitacije

 broj:01/12-31-1-77/18 od  13.07.2018.godine Općinski načelnik općine Kupres , ovim putem dostavlja ovu

O B A VI J E S T

 

U općini Kupres objavljen je javni natječaj o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta  u  vlasništvu Općine Kupresu putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje vikend stambenog objekta. Na prodaji se nalazi neizgrađeno građevinsko zemljište u površini od  207 m2 ukupne početne prodajne  cijene 7.700,40  KM .

Sve zainteresiraneosobe mogu dogovoriti razgledavanje građevinskih parcela ,koje su predmet javne prodaje te izvršiti uvid u dokumentaciju o prodaji u periodu dok traje javni natječaj .

Javno nadmetanje zazemljište – licitacija, održati će se dana 03.08.2018.godine u sali za sastanke Općine Kupres s početkom u 12:30 sati.

Svaki kupac kojiželi sudjelovati u licitaciji dužan je uplatiti 10% od početne cijene zemljišta , što iznosi 770,04 KM.

Jamčevina se mora uplatiti najkasnije dana 02.08.2018.godine,kao zadnjeg dana podnošenja prijave te se podnosi zajedno sa prijavom,  nadepozitni račun Općine Kupres broj: 1549995000000562s naznakom vrste prihoda :721239  šifra općine : 052, koji sevodi kod Intesa Sanpaolo  banka d.d.Sarajevo.

Učesniku koji ne ostvari pravo na kupovinuzemljišta jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

Sve ostale informacije o javnom natječajumožete preuzeti na službenim stranicama općine Kupres.

                                                                                                           

                                                                                                       Općinski načelnik 

                                                                                           ____________________________       

                  

                                                                        Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

NAČELNIK OPĆINE

K U P R E S

 

Broj: 01/1-31-6-1059/18

U Kupresu,17.07.2018.godine

 

Natemelju članka 363. stavak 1. i 2. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 100/13) , članaka 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija,općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH“, br. 17/14), članka 25. Statuta («Službeni glasnik općine Kupres», broj: 20/08), članka 3. Odluke o postupku ,načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kupres („Službeni glasnik općine Kupres“,broj:31/15) i točke 2. Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kupresu  putem javnog nadmetanja- licitacije ,Općinskinačelnik ,              o b j a v lj u je

 

J A V NI    N A T J E Č A J

 

o prodaji  neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu Općine Kupres metodom usmenog javnognadmetanja - LICITIRANJA

 

 

I.                   PREDMET JAVNOG OGLASA   

 

           Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja nekretnine  uvlasništvu Općine Kupres,  na slijedećojkatastarskoj čestici:

 

a) Neizgrađeno  građevno zemljište:

-          k.č.br.1310/191 zv. „Gradilište“ livada – 4. i 5. klase ,površine 207 m2 , upisaneu P.L. br. 191 k.o. Kupres ,posjednik Općina Kupres  sa 1/1 dijela,što po zemljišnom-knjižnom  stanju odgovara

-          k.č.br. 1310/191  zv. Gradilište,livada ,  površine 207 m2 ,upisana u el. z.ul. br. 2022 K.O. Kupres , (po podacimastarog premjera)  ,vlasnik OpćinaKupres   sa 1/1 dijela, na kojoj jepredviđena izgradnja vikend - stambenog objekta ,početna prodajna cijena  7.700,40 KM

 

II.                PRAVO SUDJELOVANJA , SADRŽAJA PRIJAVE I OBAVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČASA KOJIM BUDE SKLOPLJEN UGOVOR

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svezainteresirane pravne i fizičke osobe te su kao sudionici javnog nadmetanja dužni predočiti Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za fizičke osobe ovjerenu kopiju osobne iskaznice kojomdokazuje svoj identitet ili ovjerenu punomoć za zastupanje, a za pravne osobe aktualni izvod iz sudskog registra pravne osobe ne stariji od tri mjeseca kao i ovjerenu punomoć za zastupanje.

Pisana prijava mora sadržavati:

a) osnovne podatke o ponuđaču:

- Fizičke osobe –ime,ime oca,prezime,adresa prebivališta i preslika osobne iskaznice,broj tekućeg računa;

- Pravne osobe – naziv tvrtke,adresu,izvod izsudskog registra ,te ime i prezime osobe za zastupanje;

b) broj parcele na kojuse natječe i iznos ponuđene novčane naknade za parcelu ,

 

c) dokaz o uplati kapare u iznosu od 10 % odpočetne cijene nekretnina 7.700,40KM što iznosi 770,04  KM ( slovima:sedastotinasedamdeset i 04/100 KM), na depozitni račun Općine Kupres broj: 1549995000000562 s naznakom vrste prihoda :721239 šifra općine : 052, kojise vodi kod Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo.

 

Licitacija se može održati samo ako u njojsudjeluje najmanje dva sudionika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uzispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene kupoprodajne cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda,Povjerenstvo može pristupiti prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kupres neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

Kapara će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču,koji izlicitira najpovoljniju kupoprodajnu , u ukupnu kupoprodajnu cijenu za licitiranu parcelu.

Sudioniku koji ne uspije na natječaju,uplaćenipolog se vraća na broj tekućeg računa koji je dužan navesti u prijavi.

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđenakao najpovoljnija sklapa se Ugovor o prodaji u formi notarski obrađene isprave.

Ako sudionik licitacije koji je dao najpovoljnijuponudu odustane od sklapanja ugovora o prodaji , gubi pravo na povrat položenog pologa.

U tom slučaju, zaključuje se ugovor sa ponuđačemčija je ponuda bila drugo rangirana.

 

Ponuditelj u javnom nadmetanju čija je ponudaprihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetno zemljište (uz umanjenje jamstvenog iznosa-kapare) uplatiti prije sklapanjaugovora o prodaji.

Predaja nekretnine – zemljišta u posjed teuknjižba u zemljišnim knjigama nadležnog suda u Tomislavgradu i upisa činjenice posjeda u katastarskoj evidenciji općine Kupres najpovoljnijem ponuđaču izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, sukladno uvjetima iz prethodne točke.

Kod uvođenja u posjed će se izvršitiobilježavanje nekretnine o čemu će se sačiniti zapisnik.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora,troškove upisa prijenosa vlasništva i poreza na promet nekretnina snosi kupac.

 

Prijava sa potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj kuverti i predaje neposredno Prijemnom uredu općine Kupres, svakim radnim danom do 14,00 sati, s naznakom : Općina Kupres Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja-licitiranja “Prijavaza prodaju nekretnina- neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokaciji „ČAJUŠA I“ u vlasništvu Općine Kupres putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje  vikend - stambenog objekta. Ne otvarati.“

Prijava se podnosi u roku od 15 dana od dana objave oglasa.

Licitacija zemljišta radi opterećenja nekretninapravom građenja, izvršit će se dana 03.08.2018.godine sa početkom u 12,30 sati u Sali za sastanke Općine Kupres, metodom usmenog javnognadmetanja-licitiranja.

Postupak licitiranja provodi Povjerenstvo zaprovedbu Javnog nadmetanja-licitiranja koje je imenovalo Općinsko vijeće općine Kupres Rješenjem broj:01/2-31-1-78/18 od 13.07.2018.

godine, a radi prodaje neizgrađenog građevinskogzemljišta u vlasništvu općine Kupres.

Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponudapredsjednik povjerenstva upoznaje sudionike sa načinom i postupkom licitiranja.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće seuzimati u razmatranje.

III.OSTALO

Poslije zaključenja licitiranja sudionici licitiranja mogu odmah na zapisnik uložiti prigovore na provedeni postupak licitiranja.

Vrijeme i način razgledanja nekretnine/a koja/eje/su predmet licitiranja i uvida u dokumentaciju o nekretninama koje su predmet raspolaganja mogu se dobiti u pravnoj službi općine Kupres.

 

                                                                                                       Općinski načelnik 

                                                                                          ____________________________       

                                                                                          Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec.

Dostaviti:

1) 3 x Povjerenstvoza natječaj

2) 1 x Općinski načelnik

3) 1 x Oglasna ploča

4)1 x «Večernji list BiH» Mostar

5) 1 x Web stranica Općine Kupres

6) 1 x a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Slika bannera nedostaje