Javni natječaj za izbor članova Školskog odbora

 

07.12.17 14:26 Obavijesti


JAVNI NATJEČAJ
- ZA IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA


1. OBJAVLJUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FRA MIROSLAVA DŽAJE" U KUPRESU ISPRED OSNIVAČA — 2 (DVA) ČLANA


2. Školski odborobavlja osobito poslove:

Donosi godišnji program rada škole i ocjenjuje njegovo ostvarivanje Raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada škole, Donosi opće akte škole Utvrđuje ispunjenost uvjeta za izbor nastavnika škole Na prijedlog ravnatelja donosi odluku o zasnivanju i prestanu radnog odnosa Utvrđuje kućni red škole Raspisuje natječaj za izbor ravnatelj, nastavnika i ostalih djelatnika u školi Utvrđuje prijedlog upisa učenika za svaku školsku godinu Razmatra i rješava žalbe učenika, nastavnika, drugih djelatnika i roditelja Razmatra predstavke, primjedbe i prijedloge građana o o pitanjima od interesa za rad škole Brine se o pravovremenom izboru te opozivu članova Školskog odbora Imenuje potrebna povjerenstva i druga tijela Odlučuje o zahtjevima djelatnika škole za koja nije ovlašten ravnatelj Odlučuj o kupnji, prodaji i raspolaganju sredstvima š'kole Obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima škole Mandat izabranih članova Školskog odbora traje 4 ( četiri) godine. Rad u školskom odboru je dragovoljan i besplatan.

3. Kandidati trebajuispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti:

Da je državljanin BiH Da je stariji od 18 godina Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije Da nije pod optužbom Međunarodnog Suda za ratne zločine ( članak IX.I. Ustava BiH)

b) Posebni uvjeti:

Visoka, viša ili srednja stručna sprema Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u okviru svog zanimanja Da nije član niti jednog upravnog odbora, nadzornog odbora ili upravnog vijeća Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH Da nije član zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH ("Služben novine F BiH" broj 70/08) Da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira

U prijavi na javninatječaj svaki kandidat je dužan uz kratak životopisa navesti adresu i kontakt telefon te uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

Ovjerena Fco osobne iskaznice CIPS Uvjerenje o nekažnjavanju Dokaz o stručnoj spremi (ovjerena Fco diplome ili svjedodžbe) Dokaz o radnom iskustvu (potvrda od poslodavca)

 

Dokumenti koji se prilažumoraju biti originalni ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci).

Javni natječaj bit ćeobjavljen u "Dnevnom listu", "Službenim novinama F BiH" , oglasnoj ploči općine Kupres i putem "Kupreškog radija".

Krajnji rok zapodnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijavu sa potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno na adresu:

 

Općina Kupres Vukovarska 2 80320 Kupres "Prijava za javni natječaj za člana Školskog odbora-ne otvaraj"

 

Nepotpune inepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Preuzmi ovaj dokument (JAVNI NATJEČAJ za izbor članova Školskog odbora.pdf) JAVNI NATJEČAJ za izbor članova Školskog odbora.pdf

1149 Kb

 


 


 

Slika bannera nedostaje