Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javnog poduzeća "Radio Kupres" d.o.o. Kupres

 

30.10.18 13:39 Obavijesti

Temeljem članka 8., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), članka 21., Statuta Javnog Poduzeća „Radio Kupres“ d.o.o. Kupres i Odluke o objavljivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Javnog Poduzeća „Radio Kupres“ d.o.o. Kupres, predsjednik Nadzornog Odbora Javnog Poduzeća „Radio Kupres“ d.o.o. Kupres, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Javnog Poduzeća „Radio Kupres“ d.o.o. Kupres

I

Opis upražnjenje pozicije:

Objavljuje se Javni natječaj za izbor kandidata na poziciju ravnatelja Javnog Poduzeća „Radio Kupres“ d.o.o. Kupres.

Kandidat treba ispunjavati opće uvjete:

- da je državljanin BiH;

- da je stariji od 18 godina;

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo, koje predstavlja smetnju iz članka članka 7. Zakona o javnim poduzećima u FBiH(„Službene novine FBiH“, broj: 8/05);

- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH;

- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) ili da donese dokaz odstupanja sa funkcije u političkoj stranci prije konačnog imenovanja;

Kandidat treba ispunjavati posebne uvjete:

- VII/VI stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje I, II i III ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja struke: novinar ili ekonomist;

- najmanje tri (3) godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme ;

- poznavanje rada na računaru;

- da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira članak 2., točka 1., i 2. (Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH“).

II

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze:

- Životopis, adresu i kontakt telefon;

- Uvjerenje o državljanstvu ili presliku osobnu iskaznice;

- Uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka od nadležnog Kantonalnog Suda;

- Diploma o završenoj školskoj spremi;

- Uvjerenje o radnom iskustvu;

- Pisanu Izjavu da nisu izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici izabranih dužnosnika ili nositelja izvršnih funkcija;

- Pisanu Izjavu da nemaju privatni financijski interes u javnoj ustanovi u čije se tijelo kandidiraju.

III

Ravnatelja Radio Kupres imenuje Nadzorni Odbor uz prethodnu suglasnost Skupštine Javnih Poduzeća. Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine i može biti imenovan na još jedno mandatno razdoblje.

IV

Prijave sa dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Javno Poduzeće „Radio Kupres“ d.o.o. Kupres, ulica Mate Bobana, broj: 8., 80 320 Kupres sa naznakom „Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javnog Poduzeća „Radio Kupres“ d.o.o. Kupres“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Službenim novinama FBiH i službenoj web stranici Radija Kupres.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik NO

_______________

Ivo Ivković


 

Slika bannera nedostaje