Javni oglas za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEG BOSANSKA ŽUPANIJA

UPRAVA ZA PITANJA BRANITELJA I STRADALNIKA

DOMOVINSKOG RATA HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE

T O M I S L A V G R A D

Broj: 10-01-41-81/19

Tomislavgrad, 15. listopada 2019. godine

Na temelju članka 23. stavka 1. Pravilnika o stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine HBŽ“, broj: 7/18), Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ Tomislavgrad,– direktor,

r a s p i s u j e

J A V N I O G L A S

za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

I PREDMET JAVNOG OGLAS

Predmet javnog oglasa je prikupljanje prijava i utvrđivanje rang-lista za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koje utvrđuje i donosi Uprava za svaku općinu u sastavu HBŽ.

Visina pomoći za stambeno zbrinjavanje utvrđuje se u novčanom iznosu do 10.000 (deset tisuća) KM, a dodjeljuju se sukladno programu rada Uprave za tekuću godinu, kako slijedi:

a) dodjela novčane pomoći za dovršenje kuće ili stana, koje podrazumijeva izvođenje radova kojima se neuseljivi stambeni prostor dovodi u funkciju stanovanja,

b) dodjela novčane pomoći za proširenje stambenog prostora, koje podrazumijeva dogradnju i nadogradnju postojećeg stambenog prostora,

c) dodjela novčane pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja, koje podrazumijeva:

 radove kojima se osiguravaju osnovni higijensko-zdravstveni uvjeti u stambenim prostorima,

 uvođenje novih i zamjena dotrajalih instalacija u stambenim prostorima

 zamjenu dotrajalih, oštećenih i uništenih građevinskih elemenata u stambenim prostorima,

 radove i preinake kojima se povećava funkcionalnost postojećeg stambenog prostora.

Postupak po javnom oglasu provest će se sukladno Pravilniku o stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine HBŽ“, broj: 7/18) u daljnjem tekstu, Pravilnik.

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo sudjelovanja na Javnom oglasu imaju branitelji i stradalnici Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji- svih prioritetnih skupina, koji do donošenja Pravilnika nisu ostvarili novčanu ili materijalnu pomoć za stambeno zbrinjavanje u iznosu većem od 10.000 (deset tisuća) KM, pod uvjetom da su sudjelovali u obrani HBŽ i da imaju prijavljeno prebivalište na području HBŽ.

Uz prijavu obvezno priložiti:

Uvjerenje o pripadnosti ili okolnostima stradavanja u oružanim snagama HVO-a HBŽ, izdano od nadležnog općinskog tijela za obranu, odnosno Uvjerenje od Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ za pripadnike policije u sastavu OS-HVO-a,

Uvjerenje o prijavi prebivališta u jednoj od općina u sastavu HBŽ.

Ovjerene izjavu za podnositelja prijave i sve članov uže obitelji o ukupno ostvarenoj pomoći u stambenom zbrinjavanju, izraženu u novčanim vrijednostima za svaki vid ostvarene pomoći.

Postupak bodovanja provest će se samo po prijavama za koje se utvrdi da podnositelj ispunjava sve propisane uvjete.

III MJERILA I POSTUPAK BODOVANJA

Postupak bodovanja provest će se po pravovremeno pristiglim i uredno podnesenim prijavama na javni oglas prema sljedećim mjerilima;

a) po osnovu ratnog vojnog invaliditeta,

b) po osnovu ortopedskog dodatka RVI,

c) po osnovu okolnosti stradavanja,

d) po osnovu ratnih odlikovanja i priznanja,

e) po osnovu sudjelovanja u OS HVO-a,

f) po osnovu uzdržavanih članova obitelji,

g) po osnovu sudjelovanja srodnika iz zajedničkog kućanstva u OS HVO-a,

h) po osnovu neostvarene pomoći u stambenom zbrinjavanju i

i) po osnovu zajedničke prijave supružnika.

Bodovi po osnovu ratnog vojnog invaliditeta

Bodovi po osnovu ratnog vojnog invaliditeta, ostvaruju se razmjerno ukupno utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja. (npr. RVI-100 % t.o. = 100 bodova; RVI-90% t.o.= 90 bodova i td.)

Kao dokaz za ostvarivanje bodova po ovom osnovu uz prijavu se obvezno prilaže, konačno rješenje o priznatom statusu ratnog vojnog invalida.

Bodovi po osnovu ortopedskog dodatak RVI:

a) za I. stupanj ortopedskog dodatka, ostvaruje se 60 bodova,

b) za II. stupanj ortopedskog dodatka, ostvaruje se 50 bodova i

c) za III. stupanj ortopedskog dodatka, ostvaruje se 40 bodova.

Kao dokaz za ostvarivanje bodova po ovom osnovu uz prijavu se obvezno prilaže, konačno rješenje o priznatom statusu ratnog vojnog invalida sa utvrđenim pravom na ortopedski dodatak I, II ili III stupnja.

Bodovi po osnovu okolnosti stradavanja:

a) ratni vojni invalidi čije je tjelesno oštećenje nastalo isključivo kao posljedica ranjavanja ili je nastalo kao posljedica više ranjavanja na prvoj crti obrane, prema tom postotku ostvaruje isto toliko dodatnih bodova.

(npr. RVI-100% po osnovu ranjavanja na osnovnih 100 bodova ostvaruje se + 100 dodatnih bodova po osnovu ranjavanja)

b) ratni vojni invalidi kojima je u ukupno tjelesno oštećenje uračunat i postotak po osnovu ranjavanja na prvoj crti obrane, prema tom postotku ostvaruju isto toliko dodatnih bodova,

(npr. RVI-100% po osnovu ranjavanja, povrede i bolesti, ako se od toga na ranjavanje odnosi 70% ostvaruje se isto toliko dodatnih bodova)

c) ratni vojni invalidi kojima je oštećenje organizma po osnovu ranjavanja utvrđeno ispod 20%, ostvaruju dodatnih + 10 bodova

d) ratni vojni invalidi kojima je u ukupno tjelesno oštećenje uvećano po osnovu zatočeništva ostvaruju dodatne bodove prema vremenu provedenom u zatočeništvu:

1) do jednog mjeseca dodatnih + 20 bodova,

2) do dva mjeseca dodatnih + 30 bodova,

3) do tri mjeseca dodatnih + 40 bodova,

4) za svaki sljedeći mjesec zatočeništva (najmanje jedan dan) ostvaruje se dodatnih +10 bodova.

e) ratni vojni invalidi kojima nije uvećano ukupno tjelesno oštećenje po osnovu uvjeta zatočeništva, ostvaruju dodatnih + 10 bodova.

Kao dokaz za ostvarivanje dodatnih bodova po ovom osnovu uz prijavu se obvezno prilaže:

a) za točku a) i b) Nalaz i mišljenje revizione liječničke komisije o visini postotka ratnog vojnog invaliditeta na osnovu kojega je doneseno konačno rješenje o priznavanju statusu ratnog vojnog invalida i po osnovu ranjavanja i Uvjerenje o okolnostima ranjavanja izdano od nadležnog općinskog tijela za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze,

b) za točku c) Nalaz i mišljenje revizione liječničke komisije o visini postotka ratnog vojnog invaliditeta na osnovu kojega je doneseno pozitivno rješenje o priznavanju statusu ratnog vojnog invalida ili Uvjerenje o okolnostima ranjavanja izdano od nadležnog općinskog tijela za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze,

c) za točku d) Nalaz i mišljenje revizione liječničke komisije o visini postotka ratnog vojnog invaliditeta uvećanog po osnovu uvjeta zatočenja na osnovu kojega je doneseno konačno rješenje o priznavanju statusu ratnog vojnog invalida po osnovu zatočenja, Uvjerenje o okolnostima i vremenu provedenom u zatočenju izdano od nadležnog općinskog tijela za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze ili Potvrdu o zatočenju izdana od Crvenog križa ili neke druge međunarodne organizacije,

d) za točku e) Nalaz i mišljenje revizione liječničke komisije o visini postotka ratnog vojnog invaliditeta na osnovu kojega je doneseno pozitivno rješenje o statusu ratnog vojnog invalida ili Uvjerenje o okolnostima zatočenja izdano od nadležnog općinskog tijela za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze ili Potvrdu o zatočenju izdana od Crvenog križa ili neke druge međunarodne organizacije.

Pravovaljanim dokazom smatrat će se i ranije izdano Uvjerenje o okolnosti stradavanja i Potvrda o zatočenju ukoliko su prihvaćena kao dokaz u postupku priznavanja statusa ratnog vojnog invalida.

Bodovi po osnovu ratnih odlikovanja i priznanja

Bodovi po osnovu ratnih odlikovanja i priznanja ostvaruju se posebno za svaki dodijeljeni red ili spomenicu:

a) za Red hrvatskog trolista ostvaruje se 70 bodova,

b) za Red bana Jelačića ostvaruje se 60 bodova,

c) za Red Nikole Šubića Zrinjskog ostvaruje se 50 bodova,

d) za Red kneza Domagoja s ogrlicom ostvaruje se 40 bodova,

e) za Red hrvatskog pletera ostvaruje se 30 bodova,

f) za Spomenicu Domovinskog rata ili Domovinske zahvalnosti ostvaruju se 20 bodova.

Kao dokaz za ostvarivanje bodova po ovom osnovu uz prijavu se obvezno prilaže povelja o dodijeljenom odličju, potvrda/isprava o dodijeljenoj spomenici ili konačno rješenje o priznatom pravu na mjesečni novčani dodatak.

Bodovi po osnovu sudjelovanja u OS HVO-a:

a) za jedan cijeli mjesec ostvaruje se 5 bodova,

b) do 25 dana u mjesecu ostvaruje se 3 boda,

c) do 16 dana u mjesecu ostvaruje se 2 boda,

d) do 15 dana u mjesecu ostvaruje se 1 bod.

Dragovoljci i Veterani Domovinskog rata koji su sudjelovali u obrani ili pripremi za obranu do 19. 06. 1992. godine, odnosno od 18. 09. 1991. do 31. 12. 1992. godine i ostali neprekidno u OS HVO-a do23.12.1995, godine ostvaruju dodatnih + 90 bodova.

Dragovoljci i Veterani Domovinskog rata koji su ranije demobilizirani-razvojačeni od nadležnog vojnog tijela ostvaruju + 60 dodatnih bodova.

Sudionici Domovinskog rata koji su u sastavu OS HVO-a proveli najmanje jednu godinu neprekidno u vremenu od 20. 06. 1992. do 23.12.1995. godine ostvaruju dodatnih

+ 30 bodova.

Žene koje su sudjelovale u OS HVO-a ostvaruju dodatnih + 30 bodova.

Maloljetne osobe koje su sudjelovale u OS HVO-a ostvaruju dodatnih + 30 bodova.

Kao dokaz za ostvarivanje bodova po ovom osnovu uz prijavu se obvezno prilaže Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama HVO-a izdano od nadležnog općinskog tijela za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze ili Uvjerenje MUP-a HBŽ, te Rodni list ukoliko se dodatni bodovi ostvaruju prema prethodna dva stavka.

Bodovi po osnovu uzdržavanih članova obitelji:

a) za maloljetno dijete i dijete koje je na školovanju ili je nezaposleno najduže do navršene 25 godine života ostvaruje se 10 bodova,

b) za dijete s posebnim potrebama (koje zbog bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobno za samostalan život) ostvaruje se 20 bodova,

c) za nezaposlenog supružnika ostvaruje se10 bodova,

d) za bivšeg supružnika kojem plaća alimentaciju ostvaruje se 10 bodova,

e) za dodijeljeno skrbništvo nad maloljetnim osobama bez roditeljske skrbi i punoljetnim osoba koje nisu sposobne brinuti se o sebi ostvaruje se 20 bodova,

f) za svakog ostalog uzdržavanog člana obitelji prema evidenciji porezne uprave ostvaruje se 10 bodova.

Kao dokaz za ostvarivanje dodatnih bodova po ovom osnovu uz prijavu se obvezno prilaže:

a) za točku a) za maloljetnu djecu Rodni list; za nezaposlenu djecu do navršene 25 godine života Rodni list i Potvrda o nezaposlenosti izdanu od područne službe Federalnog zavoda za zapošljavanje; za punoljetnu djecu na školovanju do navršene 25 godine života Rodni list i Potvrda sveučilišta o redovnom školovanju,

c) za točku b) Rodni list i Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznatom statusu roditelja djeteta sa posebnim potrebama,

d) za točku c) Vjenčani list i Potvrda o nezaposlenosti izdanu od područne službe Federalnog zavoda za zapošljavanje,

e) za točku d) Rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog druga,

f) za točku e) Rješenje Centra za socijalnu skrb o dodjeli skrbništva,

g) za točku f) Potvrda porezne uprave o ostvarenim poreznim olakšicama (osobnom odbitku) za uzdržavanog članu obitelji.

Bodovi po osnovu sudjelovanja srodnika iz zajedničkog kućanstva u OS HVO-a

Bodovi po osnovu sudjelovanja srodnika iz zajedničkog kućanstva u OS HVO-a ostvaruju se u omjeru 30% od ukupno utvrđenog broja bodova za svakog srodnika, po osnovu: utvrđenog postotka ratnog vojnog invaliditeta, okolnosti stradavanja, ratnih odlikovanja i priznanja te sudjelovanja u OS HVO-a.

Srodnici iz zajedničkog kućanstva su osobe iz članka 10. ovog Pravilnika, kao i braća i sestre koji dijele isti stambeni prostor, odnosno žive u zajednici stanovanja, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda, najmanje pet godina do zaključivanja javnog oglasa.

Kao dokaz za ostvarivanje bodova po ovom osnovu uz prijavu se obvezno prilaže Kućna lista izdana od nadležnog općinskog tijela; za svakog srodnika iz zajedničkog kućanstva Uvjerenje o prebivalištu i Uvjerenje o kretanju za period od pet godina prije zaključivanja javnog oglasa, te drugi dokazi sukladno članku 28. stavka 2.,članku 29. stavka 2., članku 30. stavka 2., članku 31. stavka 2. i članku 32. stavka 7. Pravilnika.

Bodovi po osnovu neostvarene pomoći u stambenom zbrinjavanju

Bodovi po osnovu neostvarene pomoći u stambenom zbrinjavanju za osobe koje nisu ostvarivale niti jedan od dodjeljivanih vidova pomoći u stambenom zbrinjavanju, a imaju najmanje jednu godinu provedenu u sastavu OS HVO-a ostvaruju 30 bodova.

Kao dokaz za ostvarivanje bodova po ovom osnovu uz prijavu se obvezno prilaže ovjerena Izjava o neostvarenoj novčanoj i materijalnoj pomoći za stambeno zbrinjavanje i Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama HVO-a izdano od nadležnog općinskog tijela za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze ili Uvjerenje MUP-a HBŽ,

Bodovi po osnovu zajedničke prijave supružnika

Supružnici sudionici Domovinskog rata koji podnose zajedničku prijavu ostvaruju zajedničke bodove čiji se ukupni broj utvrđuje zbrajanjem njihovih pojedinačno ostvarenih bodova isključivo po osnovu utvrđenog postotka ratnog vojnog invaliditeta, okolnosti stradavanja, ratnih odlikovanja i priznanja te sudjelovanja u OS HVO-a.

Bodovi koje supružnici ostvaruju po drugim mjerilima ne mogu se duplirati.

Kao dokaz za ostvarivanje bodova po ovom osnovu supružnici uz prijavu obvezno prilažu: Vjenčani list, te druge dokaze sukladno članku 28. stavka 2.,članku 29. stavka 2., članku 30. stavka 2., članku 31. stavka 2. i članku 32. stavka 7. Pravilnika

IV POSTUPAK UTVRĐIVANJA RANG-LISTA

Prema ukupnom broju ostvarenih bodova na temelju mjerila iz ovog Javnog oglas utvrđuje se redoslijed mjesta na rang-listama.

Rang-liste utvrđuje i donosi Uprava.

Ukoliko više podnositelja prijava istog prioritetnog redoslijeda ima isti broj bodova, njihovo mjesto na rang listi se određuje prema većem broju ostvarenih bodova polazeći od prvog prema niže postavljenom mjerilu.

Rang-liste su javne i iste objavljuje Uprava na oglasnim pločama općina za koje su sačinjene.

Rang-liste za općine u sastavu HBŽ, koje nemaju formirane službe za braniteljsko invalidsku zaštitu, objavljuju se na oglasnim pločama najbliže susjedne općine koja ima formiranu službu.

V PRAVO PRIGOVORA I UTVRĐIVANJE KONAČNE RANG-LISTA

Osobe koje su nezadovoljni utvrđenim mjestom na rang listi ili redoslijedom pozicioniranja drugih, imaju pravo Prigovora.

O prigovoru odlučuje Uprava.

Prigovor se može odnositi na pravilnost primjene mjerila za bodovanja, na utvrđivanje pojedinačnog i ukupnog broja bodova, na utvrđivanje mjesta na rang-listi, te drugi podaci koji su od utjecaja na valjanost rang-liste, a uz isti se mogu priložiti i novi dokazi koji mogu utjecaja na promjenu bodova i redoslijeda na rang-listi.

Prigovor na rang listu podnosi se Upravi u rok od 15 (petnaest) dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj ploči općine za koju su sačinjene.

Prigovor se dostavlja neposredno na protokol Uprave u zajedničku pisarnicu Vlade HBŽ ili preporučenom poštom.

Nakon okončanja postupka odlučivanja po prigovorima, Uprava donosi i objavljuje konačnu rang-listu za ostvarivanje prava na stan.

VI POSTUPAK RASPISIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Obavijest o raspisivanju javnog oglas objavljuje se najmanje u jednoj dnevnoj novini koja se distribuira na teritoriji HBŽ i putom općinskih radijskim medija.

Cjeloviti tekst javnog oglasa objavljuje se na oglasnoj ploči Vlade HBŽ i Skupštine HBŽ, na oglasnim pločama županijskih i općinskih organizacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata te u elektroničkoj formi na službenim stranicama Vlade HBŽ ukoliko za to postoje tehnički preduvjeti.

Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana njegova objavljivanja u Službenim novinama HBŽ.

Dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenom presliku i ista ne može biti starija od šest mjeseci.

Prijave na javni oglas mogu se podnijeti-dostaviti neposredno na protokol Uprave u zajedničku pisarnicu Vlade HBŽ ili preporučenom poštom na adresu: Uprava za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ, ulica Kralja Zvonimira b.b., 80240 Tomislavgrad.

Prijave koje su zakašnjele, odnosno za koje se utvrdi da nisu podnijete-dostavljene u roku propisanim javnim oglasom, ne uzimaju se u razmatranje i iste se odbacuju kao nepravovremene.

Podnositelj zakašnjele prijave obavještava se o razlozima odbacivanja prijave uz koju se vraća i priložena dokumentacija.

VII POSTUPAK PO PRIJAVAMA

Prijave za koje se utvrdi da su neodređene, nejasne ili nepotpune prema sadržaju javnog oglas, kao takve se ne odbacuju, nego se podnositelju prijave određuje poseban rok od 10 (deset) dana da od dana prijema obavijesti otkloni nedostatke.

Prijava po kojoj se ne otklone utvrđeni nedostaci ili se prekorači rok iz prethodnog stavka, ne uzima se u razmatranje i ista se odbacuje kao nepotpuna, a podnositelju prijave vraća priložena dokumentacija sa obavijesti o razlozima odbacivanja prijave.

DIREKTOR

Ljiljana Kovačević

POTREBITA DOKUMENTACIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU BRANITELJA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, OBJAVLJEN OD STRANE UPRAVE ZA PITANJE BRANITELJA HVO-a HBŽ-a

1. Prijava

2. Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama HVO-a izdano od strane nadležnog općinskog tijela za obranu, odnosno Uvjerenje od MUP-a za pripadnike policije u sastavu OS HVO-a

3. Uvjerenje o okolnostima stradavanja u oružanim snagama

4. Uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave

5. Uvjerenje o kretanju za period od 1.1. 2002. do 1.1.2007. god. izdano od CIPS-a

6. Ovjerena izjava za podnositelja prijave i sve članove uže obitelji o ukupno ostvarenoj pomoći u stambenom zbrinjavanju, izraženu u novčanim vrijednostima za svaki vid ostvarene pomoći

7. Revizijsko Rješenje o priznatom statusu RVI-a (za ratne vojne invalide)

8. Uvjerenje o dodijeljenom odličju i spomenici

9. Kućna lista o zajedničkom domaćinstvu

10. Po osnovu uzdržavanih članova obitelji:

• Za maloljetnu djecu - rodni list

• Za nezaposlenu djecu do 25 godina života - rodni list i potvrda o nezaposlenosti

• Za djecu na školovanju do navršene 25 godine života - rodni list i potvrda sveučilišta o redovnom školovanju

• Za dijete s posebnim potrebama - rodni list i Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznatom statusu roditelja djeteta s posebnim potrebama

• Za nezaposlenog supružnika - vjenčani list i potvrda o nezaposlenosti

• Za bivšeg supružnika kojem plaća alimentaciju – Rješenje suda o plaćanju alimentacije

• Za dodijeljeno skrbništvo – Rješenje Centra za socijalnu skrb o dodjeli skrbništva

• Za svakog uzdržavanog člana obitelji – potvrda Porezne uprave o ostvarenim poreznim olakšicama

11. Uvjerenje o pripadnosti OS za srodnika iz zajedničkog kućanstva

12. Uvjerenje o pripadnosti OS supružnika i vjenčani list

13. Dokaz o potrebi dodjele novčanih sredstava za izvođenje radova navedenih u Javnom oglasu


javni_oglas.jpg
 

Slika bannera nedostaje