Javni poziv Centra za socijalni rad Kupres

 

17.07.18 09:19 Vijesti


Na temelju članka 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućeg poduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku („Službene novine Federacije BiH", br. 17/18), Centar za socijalni rad Kupres, objavljuje

JAVNI POZIV
Predmet javnog poziva:

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih osoba-poduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.

Pravo sudjelovanja:

Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Da su kod nadležnog tijela registrirani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
Da imaju plan i program rada s maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;
Da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;
Da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom uporabom se ne narušava zdravlje i sigurnost;
Da personalnim i radnim integritetom predstavljaju zdravu i poticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;
Da su uposlenici spremni prihvatiti maloljetnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja;
Da ima osobu za rad s maloljetnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno surađivati s Centrom;
Da se obvezuje da će prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku poštovati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, sigurnost djece na radu i zaštita prava djece.


Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na Javni poziv, pravne osobe su u obvezi dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz Javnog poziva.

Podnošenje prijave:

Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zapečaćenoj kuverti s naznakom: „prijava na javni poziv, NE OTVARATI, na adresu: Centar za socijalni rad Kupres, Vukovarska 2., 80320 Kupres.

Troškovi postupka:

Centar za socijalni rad Kupres ne snosi nikakve troškove pravnim osobama u postupku Javnog poziva.

Rok za dostavljanje zahtjeva:

Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Dodatne informacije:

Po isteku roka za prijavu na Javni poziv Centar za socijalni rad Kupres izvršit će odabir pravnih osoba, sačiniti listu izabranih pravnih osoba i s istim zaključiti sporazum o provođenju odgojne preporuke.

 

Slika bannera nedostaje