Javni poziv - "Sanacija crne točke Trivunova krivina"

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu,

imovinsko-pravne poslove, pitanje branitelja

i civilnu zaštitu

Broj :04/4-27-159-1120

Kupres: 21.07.2020.god.

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu, imovinsko-pravne poslove,

pitanje branitelja i civilnu zaštitu općine Kupres, temeljem članka 92. Zakona o

upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), u

svrhu provođenja postupka potpunog izvlaštenja, radi provođenja projekta:

"Sanacija crne točke Trivunova krivina, na cesti M16" u korist JP Ceste

Federacije BiH kao korisnika izvlaštenja, na području katastarske općine K.O.

Malovan upućuje slijedeći:

JAVNI POZIV

Pozivaju se svi vlasnici koji su upisani u Zemljišne knjige Općinskog suda

u Livnu odjeljenje u Tomislavgradu i Katastarski operat Općine Kupres,

nekretnine koje se nalaze na području K.O. Malovan prema popisu

zemljišnoknjižnih i katastarskih čestica koje su sastavni dio ovog javnog poziva,

da pristupe osobno ili putem svog punomoćnika u ured broj 22 zgrade

Općine Kupres u vremenu od 08 - 13 sati, u roku od 15 dana od dana objave

ovog poziva, radi provođenja postupka izvlaštenja nekretnina u svrhu Sanacije

crne točke Trivunova krivina, na cesti M16" korisnika izvlaštenja JP Ceste

Federacije BiH.

O bra z lož e nj e

Odlukom Vlade Fedeacije BiH o utvrđivanju javnog interesa za radove

rekonstrukcije magistralnih cesta u Federaciji BiH broj: 399/2019 od

25.04.2019.godine utvrđeno je, da je od javnog interesa rekonstrukcija

magistralnih cesta u Federaciji BiH. Budući da se sukladno zakonu o Izvlaštenju

postupak izvlaštenja provodi žurno, te da u istom postupku postoji i neslaganje


katastarskog i zemljišno-knjižnog upisa predmetnih nekretnina, kao i nepoznate

adrese upisnika, ovim putem se pozivaju svi upisani vlasnici niže navedenih

čestica, a poradi utvrđivanje naknade za izvlašteno zemljište, te žurnog

provođenja postupka izvlaštenja.

Vlasnici ili suvlasnici, odnosno nasljednici istih, dužni su ponijeti sa sobom

osobne isprave, ili pak pravomoćna Rješenja o nasljeđivanju, odnosno dokumente

koji dokazuju pravni slijed aktivne legitimacije.

Pozvani, koji se u roku ne odazovu ovom pozivu, a svoj izostanak ne opravdaju,

postupak će se radi žurnosti nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnim

propisima.

Ovaj oglas biti će stavljen na web. stranici Općine Kupres, oglasnoj ploči Općine

Kupres, Kupreškom radiju, dana 21.07.2020.god., a skida se istekom roka, dana

05.08.2020. godine.

POPIS KATASTARSKIH ČESTICA PREDVIĐENIH ZA IZVLAŠTENJE

Sanacije crne točke Trivunova krivina, na cesti M16" korisnika

izvlaštenja JP Ceste Federacije BiH.

- k.č. 1198/7 površine 750 m2 ,;Karagića Draga", oranica/njiva 5.klase

- k.č.1198/9 površine 74 m2 " Karagića Draga" oranica/njiva 5.klase

-k.č. 1198110 površine 1531m2 "Karagića Draga" šuma S.klase, sve upisane

u Zk. ul. br.479 K.o. Malovan, vlasništvo Općina Kupres sa dijelom 111, sve

upisano u P.l. br.139 K.o. Malovan posjednika Zalad (Vukana) Branko sa

dijelom 111.

-k.č, 120113 površine 3008m2 "Mračaj" oranica/njiva 5.klase

-k.č, 120114 površine 31m2 "Mračaj"oranica/njiva5.klase,upisane u

Z.k.ul.br.99 K.o. Malovan, Kmetsko selište obitelji Duvnjak k.br.40

D.Malovan, upisane u P.l.br.140 K.o.Malovan posjednice Zelen ud. Mije

Mara r. Spremo

-k.č, 1192/2 površine 398m2 "Veliki stranik", pašnjak 3.klase

-k.č.1194/3 površine 42m2 "Mračajska draga" pašnjak 3.klase

-k.č. 1194/4 površine 623m2 "Mračajska draga" pašnjak 3.klase

-k.č.1208/11 površine 1081m2 "Mali pod", pašnjak 3. klase, sve upisane u

z.k, ul. br.510 K.o.Malovan, vlasništvo Općina Kupres sa dijelom 111,

upisane u P.l.br.146 K.o.Malovan posjednika Šipad

"JANJ"OOUR"KUPRES" ,Kupres sa dijelom 111.-k.č, 1207/6 površine 403m2 "Mračajska i turopoljska draga" šuma 5.klase

-k.č, 120717 površine 359m2 "Mračajska i turopoljska draga" šuma 5.klase

-k.č, 1656/2 površine 155m2, "Draga" šuma 5.klase, sve upisane u z.k. ul.

br.479 K.o.Malovan, vlasništvo Općina Kupres sa dijelom llI, upisane u

P.l.br.146 K.o.Malovan posjednika Šipad"JANJ"OOUR"KUPRES",Kupres

sa dijelom llI.

-k.č.1194/6 "Gradilište"neplodno, površine 21m2 Pašnjak 3.klase

-k.č.119417 "Gradilište"neplodno, površine 53m2 Pašnjak 3.klase, upisane

su u z.k.uI.br.630 K.o.Malovan, vlasništvo Simo(Niko) Kukrika sa dijelom

7/8 i Svetko(pok.Tode)Ždero sa dijelom 1I8.upisane u P.l. br.153 K.o.

Malovan, posjednice Halilejađ Ždero Milica sa dijelom llI.

Pečat.jpg 

Slika bannera nedostaje