Javni poziv za dodjelu javnih priznanja

 

19.08.19 11:50 Javni poziv

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Povjerenstvo za izbor i imenovanje i dodjelu javnih priznanja

Broj : 01/2-05-7-85/19

Kupres,19.08.2019. godine

                                                                                I

Povjerenstvo za izbori i menovanje i dodjelu javnih priznanja Općine Kupres upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koje je utvrdilo Općinsko vijeće Kupres.

Javna priznanja Općine Kupres su:

1. Počasni građanin Općine Kupres

2. Zlatna plaketa Općine Kupres

3. Zahvalnica Općine Kupres.

II

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres imaju:

Općinski načelnik, Vijećnici Općinskog Vijeća, Udruge, državni organi, mjesne zajednice i druge institucije, javne ustanove, javna i druga poduzeća, udruženja građana, političke stranke i druge fizičke i pravne osobe. U slučaju kad fizička osoba (pojedinac) predlaže kandidate za javna priznanja dužna je prikupiti 50 (pedeset) potpisa podrške građana prijavljenih na području Općine Kupres.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Kupres podnosi se Povjerenstvu za izbor i imenovanje i dodjelu javnih priznanja. Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i treba sadržavati potrebnu dokumentaciju. U ime pravnih osoba i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres pojedincu fizičkoj osobi obavezno sadrži:

- osobne podatke(ime i prezime, adresu prebivališta i radnog mjesta i datum rođenja, najvišu stečenu školsku spremu i zvanje, te puni naziv radnog mjesta i poslodavca), kratku biografiju, detaljan opis ukupnog djelovanja i dostignuća u oblastima zbog kojih se predlaže, popis odgovornih dužnosti sa naznakom mandata, koje je kandidat obnašao ili obnaša, popis i godine dodjeljivanja drugih javnih priznanja i nagrada, koje je kandidat ranije dobio uz pregledno navedene razloge podnošenja prijedloga, te pisanu izjavu da osoba pristaje biti kandidat za dodjelu javnog priznanja Općine Kupres. Ukoliko se priznanje dodjeljuje posthumno izjavu o pristanku na kandidaturu potpisuje uži član obitelj.

Obrazloženju prijedloga se obavezno prilaže i eventualni popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova sa kopijom naslovne stranice rada i potvrde o autorstvu, odnosno kopije odluka o dodjeli ranije dobivenih javnih priznanja i nagrada.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres pravnim osobama obavezno sadrži:

- podatke o predloženoj pravnoj osobi naziv, ID broj, adresu, datum osnivanja, djelatnost, osobe ovlaštene za zastupanje, broj članova, odnosno broj zaposlenih) prikaz razvoja, ukupnog djelovanja, rada i dostignuća pravne osobe, iscrpan opis dostignuća, zbog kojih se pravna osoba predlaže sa njihovom ocjenom, te popis i godine dodjeljivanja javnih priznanja i nagrada, koje je pravna osoba primila u ranijem periodu, te pisanu izjavu odgovorne osobe da u ime pravnog subjekta pristaje biti kandidat za dodjelu javnih priznanja Općine Kupres. Obrazloženju se prilažu kopije Odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada iz ranijeg perioda.

Osobe koje su dobile zahvalnicu slijedeće dvije, Zlatnu plaketu pet, Počasni građanin 7 godina ne mogu biti kandidirani za dobivanje javnih priznanja Općine Kupres.

III

Priznanje počasni građanin Općine Kupres dodjeljuje se građanima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji nemaju prebivalište na području Općine Kupres za doprinos općoj dobrobiti Općine kao cjeline i njenom razvoju u oblastima gospodarskih, kulturnih, znanstvenih i drugih dostignuća za zalaganje u jačanju vrijednosti demokratskog društva, unapređenja ljudskih prava, jačanja i afirmiranja ugleda Općine Kupres u zemlji i inozemstvu i zalaganje za opći napredak i mir u zemlji i svijetu. Priznanje Počasni građanin može se dodijeliti i stranom državljaninu za ostvaren doprinos razvoju i afirmaciji Općine Kupres, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa zasnovanih na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

Zlatna Plaketa Općine Kupres se dodjeljuje građanima - pojedincima, državnim organima i drugim institucijama i pravnim subjektima za doprinos u razvoju Općine u oblasti demokracije, unapređenja ljudskih prava, obrazovanja, zdravstva, razvoja znanosti, kulture, sporta i poduzetništva.

Zahvalnica Općine Kupres se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama za izražen doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenje razvoja Općine u oblasti gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, socijalne zaštite, humanitarnih i drugih djelatnosti, te za aktivno sudjelovanje i osobni angažman i rad na projektima od općeg interesa građana Općine Kupres.

Javna priznanja dodjeljuju se građanima – pojedincima, državnim organima i drugim institucijama i pravnim subjektima za doprinos u razvoju Općine u oblasti demokracije, unapređenja ljudskih prava, obrazovanja, razvoja znanosti, kulture, sporta i poduzetništva.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organima drugih država ili njihovim tijelima, ustanovama ili udruženjima.

Javna priznanja ne dodjeljuju se dužnosnicima Općine Kupres za vrijeme trajanja njihovog mandata u organima u koje su izabrani.

IV

Javna priznanja se dodjeljuju povodom 18. rujna Dana Općine Kupres, a samo u izuzetnim slučajevima mogu se dodjeljivati i u drugim prigodama.

Molimo sve podnosioce da pismeno dostave prijedlog za javna priznanja Povjerenstvuza izbor i imenovanje i dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća do 28. kolovoza 2019. godine, kako bi se prijedlozi mogli na vrijeme razmatrati, obraditi i provoditi sva potrebita procedura.

Sa štovanjem!Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje

i dodjelu javnih priznanja

Filip Zrno

U prilogu odluka o dodjeli javnih priznanja:

page0001 - Copy 1.jpgpage0002.jpgpage0003.jpgpage0004.jpgpage0005.jpgpage0006.jpgpage0007.jpgopcina_kupres_zgrada.jpg 

Slika bannera nedostaje