JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za razvoj profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini

 

05.11.15 12:19

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje isufinansiranje programa i projekata za razvoj profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini broj: 01-05-5-4871/15 od 13.10.2015. godine, i u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. Novine FBiH“ 9/10), (daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o raspoređivanju i raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom Broj: 01-02-2- 2031/15 od 26.05.2015. godine, Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o raspoređivanju i raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom Broj: 01-02-2-4974/15 od 20.10.2015. godine, a u cilju unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje: 

JAVNI POZIVza dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za razvoj profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini 

I PREDMET JAVNOG POZIVA 

(1) Predmet ovog Javnog poziva je izbor programa i projekata profesionalne rehabilitacije i zapošljavanjaosoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za finansiranje/sufinansiranje u 2015. godini. 

(2) Ukupan iznos sredstava koji će se dodjeliti po ovom javnom pozivu je 2.115.000,00 KM,raspoređenih u tri lota prema oblastima na koju se programi/projekti odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama korisnika Fonda, kako slijedi: a) Lot za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što podrazumjeva i novo upošljavanje osoba s invaliditetom (Lot II) – 1.365.000,00 KM; b) Lot za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom (Lot III) – 300.000,00 KM; c) Lot za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata održivosti nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona (Lot IV) – 450.000,00 KM. 


II ZAHTJEVI, USLOVI I PRAVO SUDJELOVANJAPotrebno je da podneseni programi i projekti prema oblastima i grupama, kao i njihovi nosioci ispunjavaju određene zahtjeve i uslove za sudjelovanje u raspodjeli sredstava Fonda u okviru svakog lota, kako slijedi: 

(1) Za sredstva iz Lota II za razvoj privrednih društava i zaštitnih radionica:Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz ovog Lota mogu se odnositi na slijedeće potrebe i aktivnosti u svrhu razvoja poslovanja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica: 

a) Nabavka novih, savremenijih mašina, alata, odnosno osnovnih sredstava za rad, reparacijapostojećih ili nabavka funkcionalnih rabljenih mašina, a sve u cilju povećanja obima postojeće i uvođenja nove djelatnosti, što se iskazuje kroz razvoj poslovanja; 

b) Nabavka specijalnih pomagala i opreme i prilagođavanje radnog prostora potrebama osoba sainvaliditetom; 

c) Potrebno dodatno radno osposobljavanje zaposlenih osoba sa invaliditetom koje se organizuje uprivrednom društvu; 

d) Dokvalifikacija ili prekvalifikacija zaposlenih osoba sa invaliditetom izričito uodgovarajućim obrazovnim ustanovama, shodno potrebama razvoja. 


Uslovi za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata iz ove oblasti su: 

a) Da privredno društvo, odnosno zaštitna radionica kroz njihovu implementaciju vlastitimsredstvima zapošljava jednu ili više nezaposlenih osoba sa invaliditetom na neodređeno vrijeme; 

b) Da privredno društvo i zaštitna radionica nema iskazan gubitak u predhodnoj godini i da dokaže daima potrebne uslove, tehničke, kadrovske i druge mogućnosti za implementaciju programa/projekta razvoja; 

c) Da privredno društvo ima status privrednog društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetomodnosno zaštitne radionice i da nema neisplaćenih plata prema svim zaposlenim; 

d) Da iskazane potrebe i aktivnosti za koje se programom/projektom traži finansijska podrška budu naodgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u finansijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama-predračunima, biznis planom i drugim relevantnim dokazima u prilogu, u protivnom sredstva neće biti odobrena za tražene namjene. Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice mogu sudjelovati samo sa po jednim programom/projektom za raspodjelu sredstava iz ovog lota. Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu/projektu iz ovog Lota je 50.000,00 KM. Iz raspodjele sredstava iz ovog lota po ovom javnom pozivu će biti isključena privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice koji nisu podnijeli Fondu odgovarajući izvještaj i opravdali namjenski utrošak dobijenih sredstava po predhodnim javnim pozivima. Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice, koji ne podnesu Fondu finansijsko izvješće o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene (Član 55. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom), iz prethodne godine, najkasnije uz samu aplikaciju za program/ projekat, bit će isključeni iz raspodijele po apliciranom javnom pozivu. 

(2) Za sredstva Lota III za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata profesionalnerehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom: Programi i projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz ovog Lota mogu se odnositi na slijedeće mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom, a za svaku od njih utvrđuje se i subjekt koji ih može provoditi u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o raspoređivanju i raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom (u daljem tekstu - Pravilnik). 

2.1. Programi/projekti koje provode privredna društva, zaštitne radionice i druga pravnalica prema Zakonu mogu obuhvatiti slijedeće mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije: 

a) Analiza mogućnosti radnog angažovanja, zapošljavanja i uključivanja u rad nezaposlenih osoba sainvaliditetom, korisnika programa/projekta; 

b) Praktično radno osposobljavanje na određenim poslovima u cilju održavanja i usavršavanja radnihsposobnosti, pri čemu polaznik odnosno korisnik programa/projekta mora imati status zaposlenika, za vrijeme implementacije istog; 

c) Izrada plana i nabavka potrebne opreme i sredstava za rad i repromaterijala za praktično radnoosposobljavanje;


 Prilikom planiranja finansijskih troškova u okviru programa/projekta privredna društva za zapošljavanjeosoba sa invaliditetom nosioci programa/projekata mogu obuhvatiti slijedeće potrebe: 

a) Troškovi nabavke specijalnih pomagala i opreme, te materijala i sirovina za potrebe praktičnogradnog osposobljavanja korisnika; 

b) Naknada za voditelja programa/projekta i rehabilitatore, koji provode radno osposobljavanje i popotrebi pružaju asistenciju u radu korisnicima projekta mogu ukupno da iznose najviše do 5% od ukupne vrijednosti projekta; 

c) Sufinansiranje neto plate za korisnike programa/projekta koje imaju status zaposlenika u visini od30% od prosječne plate isplaćene u FBiH prema podacima Federalnog Zavoda za statistiku za mjesec prije objavljivanja javnog poziva. 


2.2. Programi/projekti koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole idruge obrazovne ustanove mogu obuhvatiti slijedeće mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije: 

a) Utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti korisnika programa/projekta, 

b) Profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti korisnikaprograma/projekta; 

c) Procjena mogućnosti izvođenja programa profesionalnog osposobljavanja; 

d) Dokvalifikacija i prekvalifikacija osoba sa invaliditetom; 

e) Informiranje, savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu, te osposobljavanjeza njeno korištenje; 

f) Pripremanje i stručna pomoć pri osposobljavanju i obrazovanju; 

g) Tehnička pomoć, podrška, praćenje i procjena rezultata u primjeni ovih mjera i aktivnosti. 


Prilikom planiranja finansijskih troškova u okviru programa/projekta ustanove za profesionalnurehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove kao nosioci programa/projekata mogu obuhvatiti slijedeće potrebe: 

a) Uplata školarine za školsku godinu (vanredno školovanje) ukoliko su polaznici korisnici programaprojekta obavezni snositi istu (troškovi specificirani u finansijskom planu i potkrijepljeni odgovarajućim predračunima); 

b) Nabavka pomagala i opreme neophodnih korisnicima u učenju i radu; 

c) Sufinansiranje ishrane i prevoza korisnika programa/projekta ukoliko ne stanuju u mjestu u kojemse provodi profesionalna rehabilitacija za dane koje će provesti u ustanovi. Troškovi ishrane mogu iznositi maksimalno 1% prosječne mjesečne neto plaće FBiH po danu. Troškovi prevoza moraju biti specificirani u finansijskom planu u skladu sa stvarnim potrebama korisnika. 


Uslovi za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata iz tačke 2.1. i 2.2.ovog poglavlja su: 

a) Da se obezbjedi pismeno priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju od strane kantonalneslužbe za zapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe sa invaliditetom koja u prvom stupnju odlučuje o ovom pravu. (Prema Članu 12. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom); 

b) Da pravno lice ispunjava sve zakonske uslove i da ima neophodne materijalne, prostorne ikadrovske kapacitete za realizaciju programa/projekta. 

c) Da subjekti iz tačke 2.1. Programi/projekti koje provode privredna društva, zaštitne radionice idruga pravna lica prema Zakonu, izvrše zapošljavanje najmanje 1 osobe sa invaliditetom na period od najmanje 12 mjeseci, koja je bila obuhvaćena programom/projektom profesionalne rehabilitacije, a bez dodatne podrške Fonda; 

d) Da iskazane potrebe i aktivnosti za koje se programom/projektom traži finansijska podrška budu naodgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u finansijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama-predračunima i drugim relevantnim dokazima u prilogu; 

e) Da se dostavi detaljan program profesionalne rehabilitacije koji će proći osoba/e sa invaliditetom.Maksimalan iznos koji se može dodjeliti za finansiranje/sufinansiranje jednog programa/projekta u ovoj oblasti je 50.000,00 KM. 

Iz raspodjele sredstava iz ovog lota po javnom pozivu će biti subjekti koji nisu podnijeli Fonduodgovarajući izvještaj i opravdali namjenski utrošak dobijenih sredstava po prethodnim javnim pozivima. Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom koji ne podnesu Fondu finansijsko izvješće o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene (Član 55. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom), iz predhodne godine, najkasnije uz samu aplikaciju za program/ projekat, bit će isključeni iz raspodijele po apliciranom javnom pozivu. 


2.3. Programi i projekti profesionalne rehabilitacije za koje osobe sa invaliditetom mogusame aplicirati u dijelu prekvalifikacije i dokvalifikacije kroz vanredno srednje školovanje: Uslovi za dodijelu sredstava su: 

a) Da osoba ima 60 % i više invaliditeta; 

b) Da osoba s invaliditetom prolazi kroz program vanrednog školovanja; 

c) Da se obezbjedi pismeno priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju od strane kantonalneslužbe za zapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe s invaliditetom koja u prvom stupnju odlučuje o ovom pravu. (Prema Članu 12. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom); 

d) Da iskazane potrebe i aktivnosti za koje se programom/projektom traži finansijskapodrška budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u finansijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama-predračunima i drugim relevantnim dokazima u prilogu (npr. predračun za školarinu za vandredno školovanje). 


Finansijski troškovi u okviru programa/projekata profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetomsame apliciraju kao nosioci programa/projekata mogu obuhvatiti slijedeće potrebe: 

a) Uplata školarine za školsku godinu (vanredno školovanje) ukoliko su polaznici korisnici programaprojekta obavezni snositi istu (troškovi specificirani u finansijskom planu i potkrijepljeni odgovarajućim predračunima); 

b) Nabavka pomagala i opreme neophodnih osobi s invaliditetom u učenju i radu; 

c) Sufinansiranje ishrane i prevoza osobe s invaliditetom programa/projekta ukoliko ne stanuju umjestu u kome se provodi profesionalna rehabilitacija. Troškovi ishrane mogu iznositi maksimalno 1% prosječne mjesečne neto plaće FBiH po danu. Troškovi prevoza moraju biti specificirani u finansijskom planu u skladu sa stvarnim potrebama osobe s invaliditetom. Maksimalan iznos koji se može dodjeliti iz ovog lota jednoj osobi koja je aplicirala za podršku Fonda je 5.000,00 KM. 


(3) Za sredstva Lota IV za finasiranje/sufinasiranje programa i projekta održivosti zaposlenostiosoba koje obavljaju samostalnu djelatnost (Lot IV): Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz ovog Lota mogu se odnositi na slijedeće potrebe i aktivnosti čija je svrha održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje: 

a) Nabavka ili reparacija potrebnih sredstava rada, specijalnih pomagala i opreme; 

b) Poboljšanje uvjeta rada, adaptacija radnog prostora i njihovo prilagođavanje potrebama osoba sainvaliditetom; c) Nabavka roba, materijala i sirovina; 

d) Sufinansiranje troškova potrebne asistencije u radu i drugih tekućih troškova poslovanja.Pravo sudjelovanja sa programom/projektom po ovom Lotu imaju osobe sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona. 


Uslovi za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata iz ovog Lota su: 

a) Da korisnik sredstava u momentu objavljivanja Javnog poziva ne ostvaruje pravo na novčanistimulans od Fonda; 

b) Da korisnik sredstava nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda; 

c) Da korisnik sredstava dokaže da egzistira i djeluje uspješno najmanje 12 mjeseci i da ima potrebneuslove, tehničke i druge mogućnosti za implementaciju programa/projekta održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu/projektu u okviru ovog Lota je 5.000,00 KM. Iz raspodjele sredstava iz ovog lota po ovom javnom pozivu će biti isključeni oni korisnici koji nisu podnijeli Fondu odgovarajući izvještaj i opravdali namjenski utrošak dobijenih sredstava po prethodnim javnim pozivima. 


III Način apliciranja 

(1) Aplikanti podnose prijedloge programa/projekta na odgovarajućem aplikacionom obrascuFonda i to: 

- Za sredstva iz Lota II za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom izaštitnih radionica na aplikacionom obrascu JPA L-2; 

- Za sredstva iz Lota III za profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba sa invaliditetom,privredna društva i zaštitne radionice koriste obrazac LPA L-3.1, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove koriste obrazac JPA L-3.2, a osobe sa invaliditetom koje samostalno apliciraju obrazac OSI-JPA L-3.3; 

- Za sredstva iz Lota za održivost zaposlenosti osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost, obrazacSP-JPA L-4;


Aplikacioni obrazac se može preuzeti: 

a) u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ul.Vilsonovo šetalište br. 10 Sarajevo, 

b) Internet stranica Fonda – www.fprzoi.ba ; www.fond.ba 


(2) Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac za sredstva iz Lota II za razvoj privrednih društavai zaštitnih radionica aplikanti obavezno dostavljaju u prilogu: 

a) Riješenje o registraciji poslodavca (ovjerena kopija), 

b) Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika); 

c) Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ako jeregistrovan kao PDV obveznik); 

d) Spisak uposlenih koji su prijavljeni kod podnosioca zahtjeva (PU FBiH) – ne starije od 15 dana;(original); 

e) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2014 (ovjerena kopija); 

f) Original uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama po osnovu javnih prihodanadležnih organa – poreske uprave FBiH i uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 30 dana; 

g) Dokaz o realizaciji predhodnih programa i projekata ako ih je bilo (ovjerena i potpisana listaprograma /projekata realiziranih uz podršku Fonda); 

h) Potvrda poslovne banke da podnosilac zahtjeva nema blokiran transakcijski račun (potvrda osolventnosti) – ne starije od 15 dana (original); 

i) Tabelarni prikaz svih osoba s invaliditetom koje su zaposlene u privrednom društvu zazapošljavanje osoba s invaliditetom. Tabela zaposlenih osoba mora sadržavati najmanje: ime i prezime osobe te vrstu i stepen invaliditeta kao i period na koji su nevedene osobe zaposlene kao i naziv radnog mjesta; 

j) Biznis plan koji obavezno sadrži projekciju novog zapošljavanja; 

k) Ovjerena izjava ovlaštene osobe kojom se obavezuje da će u toku implementacijeprograma/projekta zaposliti jednu ili više nezaposlenih osoba sa invaliditetom na neodređeno vrijeme, koja obavezno sadrži osnovne informacije i to: ime/na i prezime/na, godine starosti, stepen i vrsta invaliditeta, radno mjesto odnosno radna mjesta na koje će se zaposliti, kontakt podaci osobe/osoba – adresa, telefon, e-mail i sl.; 

l) Dokaz za svaku osobu koju se privredno društvo obavezuje zaposliti da je nezaposlena – potvrdada se vodi na evidenciji kod nadležne kantonalne službe za zapošljavanje ili, ukoliko se osoba ne vodi na evidenciji Službe za zapošljavanje potvrda službe PIO/MIO ili Poreske uprave FBiH da se ne vodi kao obveznik uplate poreza i doprinosa. (original); m) Dokaz o invaliditetu za osobe koje će biti zaposlene (ovjerena kopija). 


(3) Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac za sredstva Lota III za finansiranje/sufinansiranjeprograma i projekata profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom privredna društva i zaštitne radionice, pored dokumentacije iz tačke 2. Ovog poglavlja, obavezno dostavljaju i: 

a) Tabelarni pregled osoba sa invaliditetom, korisnika programa/projekta sa osnovnim podacima: imei prezime, stepen i vrsta oštećenja, stručna sprema, opis poslova i radnih zadataka za čije se obavljanje osposobljavaju; 

b) Dokaz o invaliditetu osoba korisnika programa/projekta – (ovjerena kopija); 

c) Detaljan program profesionalne rehabilitacije koji će proći osoba/e sa invaliditetom. 

d) Dokaz za svaku osobu (korisnika programa/projekta) da je nezaposlena – potvrda da se vodi naevidenciji kod nadležne kantonalne službe za zapošljavanje ili, ukoliko se osoba ne vodi na evidenciji Službe za zapošljavanje potvrda službe PIO/MIO ili Poreske uprave FBiH da se ne vodi kao obveznik uplate poreza i doprinosa. (original) 

e) Pismeno priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju od strane kantonalne službe zazapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe sa invaliditetom koja u prvom stupnju odlučuje o ovom pravu. (Prema Članu 12. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom); (original) 


(4) Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac za sredstva Lota III za finasiranje/sufinasiranjeprograma/projekta koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove obavezno dostaviti: 

a) Riješenje o registraciji (ovjerena kopija), 

b) Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika); 

c) Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj) 

d) Original spisak uposlenih koji su prijavljeni kod podnosioca zahtjeva (PU FBiH) – ne starije od 15dana; 

e) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2014 (ovjerena kopija); 

f) Original uvjerenje o izmirenim/neizmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda nadležnihorgana – poreske uprave FBiH, ne starije od 30 dana. 

g) Dokaz o realizaciji predhodnih programa i projekata ako ih je bilo (ovjerena i potpisana listaprograma /projekata realiziranih uz podršku Fonda); 

h) Akt nadležnog kantonalnog organa kojim se potvrđuje da ustanova za profesionalnu rehabilitacijuispunjava uslove za osnivanje i rad ustanove za profesionalnu rehabilitaciju; 

i) Potvrda poslovne banke da podnosilac zahtjeva nema blokiran transakcijski račun (potvrda osolventnosti) – ne starije od 15 dana 

j) Tabelarni pregled osoba sa invaliditetom, korisnika programa/projekta sa osnovnim podacima: imei prezime, stepen i vrsta oštećenja, stručna sprema, zanimanje i kratak opis poslova i radnih zadataka za čije se obavljanje osposobljavaju; 

k) Dokaz o invaliditetu osoba korisnika programa/projekta – (ovjerena kopija); 

l) Detaljan program profesionalne rehabilitacije koji će proći osoba/e sa invaliditetom 

m) Dokaz za svaku osobu (korisnika programa/projekta) da je nezaposlena – potvrda da se vodi naevidenciji kod nadležne kantonalne službe za zapošljavanje ili, ukoliko se osoba ne vodi na evidenciji Službe za zapošljavanje potvrda službe PIO/MIO ili Poreske uprave FBiH da se ne vodi kao obveznik uplate poreza i doprinosa. (original) 

n) Pismeno priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju od strane kantonalne službe zazapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe sa invaliditetom koja u prvom stupnju odlučuje o ovom pravu. (Prema Članu 12. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom); (original) 


(5) Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac za sredstva Lota III za finasiranje/sufinasiranjeprograma/projekta na koje osobe sa invaliditetom samostalno apliciraju, obavezno dostavljaju: 

a) Rodni list (ovjerena kopija); 

b) Potvrda o prebivalištu (original); 

c) Dokaz o ranijem školovanju (ovjerena kopija); 

d) Dokaz o invalidnosti tj. ovjerenu kopiju rješenja ili nalaz ocjena i mišljenje Instituta za medicinskovještačenje kojim se utvrđuje stepen i vrsta invaliditeta. 

e) Predračun za školarinu za vandredno školovanje (original); 

f) Potvrda škole da će u tekućoj godini organizovati prekvalifikaciju/dokvalifikaciju iz područja zakoji aplicira; 

g) Dokaz za osobu sa invaliditetom (korisnika programa/projekta) da je nezaposlena – potvrda da sevodi na evidenciji kod nadležne kantonalne službe za zapošljavanje ili, ukoliko se osoba ne vodi na evidenciji Službe za zapošljavanje potvrda službe PIO/MIO ili Poreske uprave FBiH da se ne vodi kao obveznik uplate poreza i doprinosa. (original) 

h) Pismeno priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju od strane kantonalne službe zazapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe sa invaliditetom koja u prvom stupnju odlučuje o ovom pravu. (Prema Članu 12. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom); (original) 


 (6) Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac za sredstva Lota IV za finasiranje/sufinasiranjeprograma/projekta za održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost, podnosilac obavezno prilaže: a) Rješenje o registraciji odgovarajućeg oblika obavljanja samostalne djelatnosti (ovjerena kopija) 

b) Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika);

c) Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ako jeregistrovan kao PDV obveznik); 

d) Spisak (original) uposlenih koji su prijavljeni kod podnosioca zahtjeva (PU FBiH) – ne starije od15 dana; 

e) Za samostalne poduzetnike koji plaćaju porez na dohodak na osnovu poslovnih knjiga ovjerenukopiju Obrasca SPR 1053 za 2014. godinu (ovjerena kopija), a za samostalne poduzetnike koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu vlastitu izjavu kojom se potvrđuje plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu; 

n) Original uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama po osnovu javnih prihodanadležnih organa – poreske uprave FBiH i uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 30 dana, a Ukoliko podnosilac zahtjeva nije registrovan kao obveznik indirektnih poreza tada dostavlja vlastitu Izjavu da nije registrovani obveznik indirektnih poreza; 

f) Potvrda poslovne banke da podnosilac zahtjeva nema blokiran transakcijski račun (potvrda osolventnosti) – ne starije od 15 dana (original); 


IV OSTALE POTREBNE INFORMACIJE 

(1) Subjekti mogu sudjelovati samo sa jednim programom/projektom za raspodijelu sredstva iz svakoglota po ovom javnom pozivu. 

(2) Iznos sredstava za svaki program/projekat, određuje se vrednovanjem programa/projekata premakriterijima i mjerilima iz člana 12., 13. i 14, Pravilnika u okviru raspoloživih sredstava za svaki lot. 

(3) Odluku o raspodjeli sredstava po korisnicima donijet će Upravni odbor Fonda na osnovu prijedlogastručne komisije za vrijednovanje programa/projekata, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključivanja javnog poziva. (4) Nakon provedene procedure vrednovanja programa/projekata, izabrani podnosioci zahtjeva će sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaključiti Ugovor. 

(5) Kao oblik jamstva za izvršenje obaveza od strane korisnika sredstava odnosno kao instrumentosiguranja namjenskog utroška sredstava dodjeljenih za finansiranje/sufinansiranje programa/projekta, koristit će se avalirana mjenica. 

(6) Korisnici sredstava, kojima su dodijeljena sredstva po ovom javnom pozivu, dužni su dostavitiFondu izvještaj o utrošku istih u roku od 30 dana od dana naznačenog za završetak implementacije programa/projekta, a najkasnije do 30.06. 2016. godine. 

(7) Prenamjena sredstava u okviru odobrenih sredstava za program/projekat nije dozvoljena. Ukolikokorisnik nije u mogućnosti ispuniti određene namjene programa/projekata odobrene od strane Upravnog odbora dužan je taj dio sredstava vratiti Fondu. 

(8) Korisnici sredstava iz stava 1. ove tačke koji ne podnesu izvještaj o utrošku sredstava, ilidodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima i namjenama, bit će isključeni iz raspodjele sredstava za narednih 5 godina. 

(9) Korisnik sredstava, dužan je Fondu nadoknaditi štetu ako je:a) sredstva Fonda ostvario na osnovu neistinitih ili netačnih podataka ili na drugi protupravni način; b) sredstva Fonda koristio suprotno namjeni zbog koje su mu odobrena. 

(10)Korisnik sredstava Fonda dužan je Fondu vratiti sredstva stečena bez zakonske osnove. 

(11)Korisnik sredstava koji ne postupi u skladu sa odredbama Zakona, podliježe sankcijama po članu67. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. 

(12) Aplikacioni obrazac se može preuzeti: 

c) u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ul.Vilsonovo šetalište br. 10 Sarajevo, 

d) web stranica Fonda – www.fprzoi.ba ; www.fond.ba 

(13) Popunjen aplikacioni obrazac sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Vilsonovo šetalište br 10 71000 Sarajevo BiH sa naznakom „Javni poziv 2015. – finansiranje/sufinansiranje programa/projekata – NE OTVARATI“ 

(14) Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja a zaključno sa 10. 11. 2015.godine. 

(15) Ovaj javni poziv se objavljuje u dnevnim listovima Dnevni avaz, Dnevni list, Oslobođenje kao i naweb stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba; www.fond.ba (16) Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje. 

(17) Dodatne informacije vezano za ovaj javni poziv mogu se dobiti: 

a) u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom; 

b) putem telefona + 387 33 717 740 

c) kontaktirajući nas putem e-maila: nejra.sabic@fond.ba 

 

Slika bannera nedostaje