JKP Kupres - Javni natječaj za prijem u radni odnos

11.11.22 14:51

Oglasi za posao

Podijeli

Na temelju odredbi članka 29. Statuta JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres Uprava Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

I

Jkp “ Kupres“ d.o.o. Kupres prima u radni odnos djelatnike za sljedeća radna mjesta:

1. Rukovoditelj vodovoda i kanalizacije – na neodređeno vrijeme

2. Radnik na metenju ulica – cestar – na određeno vrijeme

OPIS POSLOVA

1. Rukovodi službom vodovoda i kanalizacije.

Izrađuje plan i program rada i poslovanja službe;

Izrađuje ponude radova u sklopu službe;

Vodi brigu o zaštiti na radu uposlenika ;

Izdaje naloge za trebovanje materijala;

Organizira i nadzire sve građevinske radove na radnji i popravcima vodoopskrbnih objekata i vodovodne mreže, kao i ostalih objekata;

Radi i druge poslove iz svog djelokruga rada

Neposredno je odgovoran direktoru poduzeća.

UVJETI: VSS/VŠS tehničkog smjera sa tri (3) godine radnog iskustva.

2. Radi poslove na čišćenja ulica, nogostupa, šahti, slivnika i dr;

Odgovoran je za čistoću ulica i trgova;

Brine o zaduženim stvarima i opremom;

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja;

Neposredno je odgovoran rukovoditelju službe.

UVJETI: PK-NK radnik bez radnog iskustva

II

Kandidati za navedena radna mjesta moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

A. OPĆI

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;

2. da su stariji od 18 godina;

3. Da im zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta

4. da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

B. POSEBNI ( za radno mjesto pod 1)

1. najmanje završena visoka stručna sprema (VSS) i viša stručna sprema (VŠS)

3. posjedovati menadžerska znanja i iskustava za izvršenje operativnih i poslovnih

potreba .

III

Prijava na natječaj treba sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt telefon, te biti potpisana od strane podnositelja prijave, a uz istu su kandidati dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta (original ili ovjerene kopije):

1. životopis;

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Potvrdu o prebivalištu

4. uvjerenje o državljanstvu;

5. dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi – diplomu, a za diplome stečene izvan

obrazovnog sustava BiH nakon 06.04.1992.g. dužni su dostaviti rješenje o nostrifikaciji – (za radno mjesto pod 1).

6. potvrdu o ukupnom radnom iskustvu ( za radno mjesto pod 1)

7. popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti u prostorijama JKP „Kupres“ d.o.o.

Dokumenti koji se dostavljaju ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana prijave.

Kandidat koji bude izabran je dužan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali propisane uvjete iz natječaja biti će pozvani na razgovor koji će se održati najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zadnje prijave, nakon čega će direktor donijeti odluku o prijemu u radni odnos.

Izabrani kandidati će biti obavezni u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje i uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka.

V

Prijave s traženim dokumentima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave i to osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Javno komunalno poduzeće „Kupres“ d.o.o. Kupres

Splitska 5, 80320 Kupres

Na koverti naznačiti „Prijava na natječaj ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

„NE OTVARATI“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predmetni javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči JKP, web stranici Radio Kupres i u programu JP Radio Kupres.

Direktor

Tomislav Pašalićvodovod kanalizacija natječaj radno mjesto

 

Slika bannera nedostaje