JKP "Kupres" prima nove djelatnike

 

J A V N I N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

I.

JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres prima u radni odnos radnika na određeno vrijeme:

- Radnik na sakupljanju smeća

Opis poslova:

- Rad uz vozilo koje obavlja prijevoz smeća od korisnika komunalnih usluga

- Iznosi posude za otpad, istovara otpad u vozilo i vraća posude za otpad na mjesto

- Čisti prostor oko posuda za otpad i isti utovara u vozilo

- Vrši istovar otpada na deponiju

Uvjeti: PK – NK radnik bez radnog iskustva

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 3 mjeseca. Početak rada 15. listopada 2020. godine.

II.

Opći uvjeti

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radno mjesto iz točke I. za osobu koja se prijavljuje na Natječaj su:

- Navršenih 18 godina života

- Da je kandidat državljanin BiH

- Da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta

- Da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III.

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti u prostorijama JKP „Kupres“ d.o.o.

• Izvod iz matične knjige rođenih

• Uvjerenje o državljanstvu

• Potvrdu o prebivalištu – CIPS

Dokumenti koji se dostavljaju ne mogu biti stariji od 6 mjeseci od dana prijave i dostavljaju se kao kopije, a izabrani kandidat je dužan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti originale .

Neuredne i nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene.

IV.

Postupak izbora kandidata vršit će se na temelju razmatranja dostavljenih prijava i održanog intervjua sa svakim kandidatom koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

V.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme bez probnog rada.

Izabrani kandidat će biti obavezan u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje i uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka.

VI.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na adresu JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres, Splitska 5, 80320 Kupres sa naznakom“Prijava na Javni natječaj – NE OTVARAJ“.

Na kuverti se obavezno navodi Ime i prezime i adresa pošiljatelja.

VII.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres i na Web portalu Radio Kupres.

Direktor:

Danko Jurič


 

Slika bannera nedostaje