Natječaj - Osnovna škola fra Miroslava Džaje u Kupresu

 

21.07.14 14:03 Obavijesti

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES

Osnovna škola fra Miroslava Džaje
Kupres
Broj:04-34- 201/14
Kupres, 21. srpnja 2014. godine

Na temelju članka 68. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
br. 12/04 i 12/08 ) i članka 86.Statuta Škole te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine HBŽ", br. 1/12 i 3/12), Povjerenstvo s ovlastima školskog odbora Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu, r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za izbor kandidata na radna mjesta:

- učitelja njemačkog jezika - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
- učitelja engleskog jezika - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine
- učitelja matematike - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme za 12 sati tjedno,
- učitelja fizike- 1 izvršitelj na određeno vrijeme za 2 sata tjedno, do kraja nastavne
godine,
- učitelja likovne kulture - 1 izvršitelj na određeno vrijeme za 8 sati tjedno, do kraja
nastavne godine,
- dipl. defektologa –logoped - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine,
- vjeroučitelj katoličkog vjeronauka - 1 izvršitelj na određeno vrijeme za 14 sati tjedno.

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa potrebno je ispuniti uvjete o stručnoj spremi VSS, VSS ili završen diplomski sveučilišni studij s najmanje 300 ECTS bodova:

za učitelja njemačkog jezika
-učitelj, nastavnik, profesor njemačkog jezika i književnosti ili magistar njemačkog jezika i književnosti.
za učitelja engleskog jezika
- učitelj, nastavnik, profesor engleskog jezika i književnosti ili magistar engleskog jezika i književnosti.
za učitelja matematke
-učitelj, nastavnik, profesor matematike, magistar matematike, dipl.matematičar, dipl. ing. matematike ili magistar dipl. ing. matematike s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta.
za učitelja fizike
-učitelj, nastavnik, profesor fizike, magistar fizike, dipl.ing. fizike, ili magistar fizike - dipl. ing. fizike s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta.
za učitelja likovne kulture
-učitelj, nastavnik, profesor likovne kulture ili prof. likovnog obrazovanja i odgoja, magistar likovne umjetnosti-nastavnički smjer,
-dipl. slikar, grafičar ili kipar s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta,
-akademski slikar, grafičar ili kipar s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta.
za defektologa-logopeda
-dipl. defektolog-logoped,
-prof.defektolog, smjer oštećenje govora,
-magistar defektologije-logoped,
za vjeroučitelja katoličkog vjeronauka
-vjeroučitelj s visokom religioznom pedagoškom (katehetskom ) spremom uz pismenu suglasnost vjerske zajednice (za I.-V. razred).
-dipl.teolog uz pismenu suglasnost vjerske zajednice (za I.-IX. razred).
-magistar teologije uz pisanu suglasnost vjerske zajednice(za I.-IX. razred).

Za sva radna mjesta potrebno je imati položen stručni ispit i najmanje 1 godina radnog iskustva.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama
-rodnog lista.
-uvjerenja o državljanstvu,
-diplome o potrebnoj stručnoj spremi,
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),
-uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),
-uvjerenja o prosjeku ocjena tijekom studiranja,
-uvjerenja o radnom iskustvu u struci,( radni staž,volonterski rad, rad po ugovoru o djelu)

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na WEB stranici Škole www.osframiroslavadzajekupres.com, Radio Kupresu, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom "za natječaj" isključivo poštom na adresu:
Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10 80 320 Kupres
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
dr.sc.Danijela Kuna, prof.

 

Slika bannera nedostaje