Natječaj za izbor kandidata na radna mjesta OŠ fra Miroslava Džaje

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA


Osnovna škola fra Miroslava Džaje

Kupres

Školski odbor

Broj:04-34-238/21.

Kupres,8.10.2021.godine


Na temelju čl.79. Zakona o osnovnom školstvu članka 86.Statuta Škole , čl.18.i 20. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, , na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti,prosvjete,kulture i športa broj: 06-01-34-1639/21. od 21. rujna 2021.godine, Školski odbor Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, u Kupresu, raspisuje


N A T J E Č A J

za izbor kandidata na radna mjesta


1. Tajnik Škole, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljskog dopusta, a najkasnije do kraja nastavne 2021./2022. godine - jedan ( 1 ) izvršitelj

2. Spremačica, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta, a najkasnije do 28.2.2022..godine, - jedan ( 1 ) izvršitelj


- Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

-Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:


a) prijave na Natječaj,

b) životopisa s adresom i kontakt telefonom

c) izvadak iz matične knjige rođenih

d) uvjerenja o državljanstvu,( ne starije od 6 mjeseci)

e) uvjerenje o prebivalištu, ( ne starije od 6 mjesec )


- Kandidati pod točkom 1. moraju dostaviti:

1.Dostaviti dokumente od točke a) do točke e)

2. Diplomu VSS pravnog fakulteta ili VŠS pravnog smjera ( stečena prema ranijim propisima) ili po bolonjskom procesu školovanja s najmanje 300 ili 240 ECTS bodova )

3. Potvrdu o radnom iskustvu u struci ( najmanje jedna godina )

4.Uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija ( original ili ovjerena preslika )-S kandidatima koji ispunjavaju potrebne uvjete, Školski odbor formirat će Tročlano povjerenstvo koje će obaviti intervju.


- Kandidati pod točkom 2. moraju dostaviti:

1. Dostaviti dokumente od točke a) do točke e)

2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi

3. Kućna lista

4. Potvrda/uvjerenje, sa Zavoda za zapošljavanje o neuposlenosti i potvrdu o ne/korištenju sredstava za samozapošljavanje


5. Potvrda/uvjerenje, o neuposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje za članove kućanstva

6.Nalaz liječničke komisije za dijete s poteškoćama u razvoju

7. Potvrde o školovanju djece

8. Uvjerenje o statusu branitelja


U slučaju prijave više kandidata, Školski odbor na osnovu Odluke o kriterijima, vršit će izbor najpovoljnijeg kandidata.-Liječničko uvjerenje o općoj sposobnosti za rad te sposobnosti za obavljanje posla iz natječaja, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

-Poslodavac zadržava pravo na traženje dodatne dokumentacije po prijemu kandidata.


-Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na WEB stranici Škole www.osframiroslavadzajekupres.com, Radio Kupresu, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Kupres.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


-Prijavu sa životopisom i traženom dokumentacijom dostaviti u tajništvo Škole, u zatvorenoj kuverti s naznakom “za natječaj” ili slati poštom na adresu:

Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10, 80 320 Kupres.PREDSJEDNICA ŠO


Kristina ( Pavko ) Čičak, dipl.učitelj


Kupres, 8. listopada, 2021.godineosnovna_skola_kupres.jpg

 

Slika bannera nedostaje