Natječaj za izbor kandidata na radno mjesto stručnog suradnika pedagoga

 

12.04.18 09:49 Oglasi za posao


Povjerenstvo Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu raspisuje 


NATJEČAJ za izbor kandidata na radno mjesto stručnog suradnika pedagoga 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2017/18.

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:


-dipl. pedagog, prof.pedagogije ili mag. pedagogije
-položen stručni ispit,

 
te da ispunjavavaju zdravstvene uvjete potrebne za obavljanje posla koji se traži u natječaju.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:


-životopisa
-rodnog lista
-uvjerenja o državljanstvu
-diplome o potrebnoj stručnoj spremi,
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu
-uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci)
-uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci)
-uvjerenja o radnom iskustvu u struci  na poslu koji se traži u natječaju
-uvjerenja Fakulteta o prosjeku ocjena 


S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, ravnatelj će provesti intervju.        

Liječničko uvjerenje o općoj sposobnost za rad te sposobnosti za obavljanje posla iz natječaja, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na Radio Kupresu, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Prijavu s  traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj” u tajništvo Škole ili  poštom na adresu: Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10   80 320 Kupres.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                              PREDSJEDNIK POVJERENSTVA                                                                                                                    Biljana Dumančić, prof.

 

Slika bannera nedostaje