Natječaj za pedagoga škole - Srednja škola "Kupres"

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BODNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA „KUPRES“

K U P R E S

Ur. Broj: 02-38-523/20

Kupres, 31. kolovoza 2020. godine

Temeljem članka 63. stavka 1. alineja 3. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 35. Statuta Srednje škole „Kupres“,te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj.1/12 i 1/14), uz prethodnu pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj 06-01-30-1308/20, od 25. kolovoza 2020. godine Školski odbor Srednje škole „Kupres“ u Kupresu r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za izbor kandidata na radno mjesto

stručnog suradnika pedagoga škole, jedan izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno radno vrijeme

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

- prijave na natječaj

- kraći životopis

- rodnog lista

- uvjerenja o državljanstvu

- diplome o potrebnoj stručnoj spremi

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- uvjerenja o radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),

- potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje,

- pozitivne preporuke prethodnog poslodavca i

- uvjerenje o braniteljskom statusu.

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom, uzet će se i u obzir vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje posla iz natječaja najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima poslati u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj” isključivo poštom na adresu: Srednja škola „Kupres“, Splitska 4. 80 320 Kupres.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.com, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor škole


srednja_kupres.jpg


 

Slika bannera nedostaje