Natječaj za radna mjesta u OŠ fra Miroslav Džaja

10.08.22 13:49

Oglasi za posao

Podijeli

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Miroslava Džaje

Kupres


ŠKOLSKI ODBOR OŠ FRA MIROSLAVA DŽAJE KUPRES

Broj:04-34-140/22.

Kupres, 10. 8. 2022. godine


Na temelju čl. 79. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine HBŽ”, br. 12/04 i 12/08), čl. 86.Statuta Škole, Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine HBŽ“, br. 1/12 i 3/12), uz Suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ pod brojem:06-01-30-1659/22., od dana 4.kolovoza.2022.godine,Školski odbor Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, raspisuje


NATJEČAJ

za izbor kandidata na radno mjesto


1. učitelj engleskog jezika - 1 izvršitelj,puna nastavna norma , na određeno vrijeme, a najkasnije do kraja nastavne 2022/2023.godine

2. učitelj biologije - 1 izvršitelj,pola nastavne norme , na određeno vrijeme, a najkasnije do kraja nastavne 2022/2023.godine

3. učitelj razredne nastave - 1 izvršitelj,puna nastavna norma , na određeno vrijeme, a najkasnije do kraja nastavne 2022/2023.godine

4. ložač - 1 izvršitelj,puno radno vrijeme , na određeno vrijeme, a najkasnije do kraja nastavne 2022/2023.godine

5. djelatnik na održavanju čistoće, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijemeOsim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni ispuniti i posebne uvjete.

- Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

a) potpisana prijava na natječaj

b) životopis s adresom i kontakt telefonom

c) izvadak iz matične knjige rođenih

d) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )

e) uvjerenje o prebivalištu ( ne starije od šest mjeseci )


-Kandidati pod rednim brojem 1.2. i 3. trebaju imati odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona o osnovnom školstvu i Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i položen stručni ispit, te dostaviti:

1. dokumente od točke a) do točke e)

2. diplomu VSS odnosno VŠS odgovarajućeg stupnja i smjera, za diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji od nadležnog Ministarstva

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. potvrda/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci

5. ovjerenu presliku indeksa za sve godine studiranja ili uvjerene preslike dodatka diplomama


-Kandidat pod rednim brojem 4.,ložač centralnog grijanja, dužan je dostaviti:

1. dokumente od točke a) do točke e)

2. svjedodžbu o završenoj školi: KV bravar, električar,vodoinstalater i sl. ( SSS, III.i IV:stupanj)

3. položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja


- Kandidat pod rednim brojem 5., djelatnik na održavanju čistoće, dužan je dostaviti:

1. dokumente od točke a) do točke e)

2. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi


Dodatna dokumentacija za sve kandidate.

1. kućna lista

2. uvjerenje/ potvrda o vremenu provedenom na Zavoda za zapošljavanje ( ne starije od 30 dana)

3. uvjerenje/ potvrda o nezaposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje, za članove kućanstva ukoliko se isti nalaze na Zavodu ( ne starije od 30 dana )

4. nalaz liječničke komisije za dijete s poteškoćama u razvoju

5. uvjerenje o braniteljskom statusu

6. potvrda o školovanju za svako dijete koje se školuje i rodni list za predškolsku djecu

Kandidati su dužni obveznu i dodatnu dokumentaciju, numerirati i priložiti prema redoslijedu kako je nabrojana u tekstu natječaja.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju, smatrat će se potpunom, a kandidat će se bodovati samo na temelju onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.


Liječničko uvjerenje o općoj sposobnost za rad te sposobnosti za obavljanje poslova iz natječaja, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.


Poslodavac zadržava pravo na traženje dodatne dokumentacije po prijemu kandidata.


S kandidatima pod točkom 1.,2. i 3. koji zadovolje uvjete natječaja i imaju isti broj bodova , ravnateljica Škole obavit će intervju.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu gube pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminu održavanju intervjua kandidati će biti naknadno informirani isključivo prema kontaktu telefona navedenom u prijavi.


Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na Radio Kupresu, na Web stranici Škole, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.


Potpisanu prijavu s životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj” u tajništvo Škole ili poštom na adresu: Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10 80 320 Kupres, do dana 20.8.2022.godine.


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

KRISTINA ČIČAK, dipl.učitelj
ošframiroslavdžaja oglaszaposaooš posaoškola

 

Slika bannera nedostaje