Natječaj za radna mjesta u Srednjoj školi „Kupres“

 

20.11.17 15:30 Obavijesti

BOSNAI HERCEGOVINA

FEDERACIJABODNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANKAŽUPANIJA

SREDNJAŠKOLA „KUPRES“

             K U P R E S

 

Ur. Broj: 02-28-801/17

Kupres: 20. studenog  2017. godine

 

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 35. Statuta Srednje škole „Kupres“,Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj.1/12 i 1/14), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta SŠ „Kupres“, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj 06-01-34-1381/17 od 17. studenog 2017. godine,  Školski odbor  Srednje škole „Kupres“  r a s p i s u j e :

 

N AT J E Č A J

Za izbor kandidata na radna mjesta:

 

1.       Nastavnik geografije  – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme , 10nastavnih sati tjedno najduže do kraja nastavne 2017./2018. godine,

2.       Spremačica - 1 izvršitelj naneodređeno radno vrijeme, puna norma

3.       Ložač - 1 izvršitelj na određenoradno vrijeme, do kraja nastavne 2017./2018. godine, puna norma

 

Za  radna mjesta  pod točkama  1 i 3 natječaj se raspisuje do kraja nastavne2017./2018. godine, a za radno mjesto pod točkom 2 natječaj se raspisuje na neodređeno radno vrijeme.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnogodnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

 

1.       Za radno mjesto pod točkom 1

VSS-profesorgeografije, diplomirani geograf, diplomirani inženjer geografije,  magistar geografije/zemljopisa, magistargeografije-diplomirani inženjer geografije.

2.       Za radno mjesto pod točkom 2

Svjedodžba ozavršenoj osnovnoj  školi.

3.       Za radno mjesto pod točkom 3

SSS, III ili IVstupanj složenosti, KV ili VKV radnik elektotehničkog, strojarskog ili bravarskog smjera.

 

 

 

Za radno mjesto pod točkom 1 potrebno je imati položen stručni ispit. Za radno mjesto pod točkom 3prednost će imati osobe s fizičkim invaliditetom od najmanje 60% utvrđenog invaliditeta.

 

IspunjavanjeopćihiposebnihuvjetaNatječajadokazujeseizvornicima iliovjerenim preslikama:

 

-          životopisa,

-          rodnoglista,

-          uvjerenjao državljanstvu,

-          diplomeo potrebnoj stručnoj spremi,

-          uvjerenjao položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod točkom 1,

-          uvjerenjao nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),

-          uvjerenjada se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),

-          uvjerenjao radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),

-          potvrdu o vremenu provedenom na Zavoduza zapošljavanje,

-          potvrda o neuposlenosti  članova kućanstva sa Zavoda za zapošljavanjeza radna mjesta  pod točkama 2 i 3,

-          kućna lista za radno mjesto podtočkama 2 i 3,

-          pozitivne preporuke prethodnog poslodavca,

-          nalaz i mišljenje Instituta zamedicinsko vještačenje Sarajevo  oinvalidnosti od najmanje 60% za radno mjesto pod točkom 3,

-          uvjerenje o braniteljskom statusu.

 

 

Ukoliko se ne jave kandidati s položenimstručnim ispitom za radno mjesto pod točkom  1, uzet će se u obzir i  vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže liječničkouvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanjeodređenog posla najdulje 8 dana nakon obavijestio prijemu na posao.

Prijavu skraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj omotnici snaznakom “za natječaj”  poštom ili osobno na adresu: Srednja škola „Kupres“, Splitska 4, Kupres 80 320.

 

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od danaobjavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.com, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće seuzimati u razmatranje.

 

 

 

Školski odbor škole

 


 

Slika bannera nedostaje