Natječaj za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Kupres

 

17.03.21 10:22 Oglasi za posao


JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Kupres


I. Objavljuje se javni natječaj za izbor kandidata na upražnjenu poziciju ravnatelja Centra za socijalnu skrb Kupres.

II. Opis pozicije:

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, i drugim nadležnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove.

Mandat ravnatelja je četiri godine i ista se osoba može ponovo imenovati za ravnatelja.

III. Opći uvjeti za imenovanje

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:

- da je državljanin BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne,

- da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV. Posebni uvjeti za imenovanje

Pored općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

- završena visoka ili viša stručna sprema društvenog smjera,

- najmanje tri odnosno pet godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi,

- položen stručni ispit.

V. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerene kopije:

- životopis, adresu i kontakt telefon,

- uvjerenje o državljanstvu, ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice,

- uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka od nadležnog županijskog suda, ( na starije od šest mjeseci),

- diploma o završenoj školskoj spremi,

- dokaz o radnom iskustvu.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, a bit će objavljen u Večernjem listu, putem Radio Kupresa, na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kupres.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA KUPRES

Ul. Vukovarska br. 2

80320 Kupres

Uz naznaku:

„Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnuskrb – NE OTVARAJ“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Mioč


 

Slika bannera nedostaje