Natječaj za stručno osposobljavanje na radno mjesto tajnika OŠ fra Miroslava Džaje

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Miroslava Džaje

Kupres

Povjerenstvo Škole

Broj:04-34-483/18

Kupres , 05. 11. 2018. godineNa temelju čl. 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres i čl. 26. Pravilnika o radu Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, uz Suglasnost Ministarstva Znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ br. 06-01-34-1895/18 od 05.11. 2018. god. , Povjerenstvo s ovlastima školskog odbora Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem vježbenika-VSS dipl. pravnika ili mag. prava

puno radno vrijeme, na određeno vrijeme-godinu dana, za stručno osposobljavanje na radno mjesto tajnika škole.

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete:

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

-životopisa

-rodnog lista

-uvjerenja o državljanstvu

-diplome VSS-pravnog fakulteta,

-uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci)

-uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci)

-uvjerenja o vremenu evidencije na Zavodu za zapošljavanje nakon stečene VSS.

Liječničko uvjerenje o općoj sposobnost za rad te sposobnosti za obavljanje posla iz natječaja, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na Radio Kupresu, na web stranici Škole-www.osframiroslavadzaje.com, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Prijavu s traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj” u tajništvo Škole ili poštom na adresu: Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10 80 320 Kupres.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Biljana Dumančić, prof.

undefined

 

Slika bannera nedostaje