Natječaj za stručnog suradnika-pedagoga Škole u OŠ fra Miroslava Džaje Kupres

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola fra Miroslava Džaje

Kupres

TROČLANO POVJERENSTVO

Broj:04-34-253/20.

Kupres,27.11.2020. godine

Na temelju članka 68. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, br. 12/04 i 12/08 ), članka 86.Statuta Škole shodno čl. 2. točka 20. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, („Narodne novine HBŽ“, br. 1/12 i 3/12), na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa broj: 06-01-30-1391/20. od 26. studenog 2020.g., Tročlano Povjerenstvo Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu s ovlastima Školskog odbora, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor kandidata na radno mjesto

stručnog suradnika-pedagoga Škole, jedan izvršitelj, na određeno vrijeme, do povratka djelatnice sa porodiljnog odsustva, a najduže do kraja nastavne 2020./21.g.

- Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

-odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu u skladu s Zakonom o osnovnom školstvu i čl.2. točka 20. Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu,

-Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

a) prijave na Natječaj,

b) životopisa,

c) rodnog lista,

d) uvjerenja o državljanstvu,

e) uvjerenje o prebivalištu,

f) diplome o potrebnoj stručnoj spremi (VSS –diplomirani pedagog, profesor pedagogije,magistar pedagogije),

g) orginal ili ovjerena preslika potvrde s fakulteta ( prosjek ocjena )

h) orginal ili ovjerena preslika potvrde poslodavca ( rad u struci)

-Sa kandidatima koji ispunjavaju potrebne uvjete, ravnatelj Škole obaviti će intervju.

-Liječničko uvjerenje o općoj sposobnosti za rad te sposobnosti za obavljanje posla iz natječaja i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

-Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na WEB stranici Škole www.osframiroslavadzajekupres.com, Radio Kupresu, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Kupres.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

-Prijavu s životopisom i traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj” ili slati poštom na adresu:

Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10 80 320 Kupres.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Biljana DumančićNatječaj_OŠ_Kupres_page0001.jpg


 

Slika bannera nedostaje