Odluka o Izravnom sporazumu s ponuđačem "Buljanceste d.o.o." Kreševo

 

07.06.18 23:08 VijestiZaključuje se Izravni sporazum sa ponuđačem „Buljanceste“d.o.o. Kreševo za  „Izvođenje radova napostavljanju horizontalne prometne signalizacije u Kupresu”, kako slijedi iz ponude za Izradu tehničke dokumentacije na postavljanju horizontalne prometne signalizacije u Kupresu od 04.06.2018. godine.

 

Članak 2.

 

Nabavka iz članka 1., ove Odluke vrši se u skladu sa člankom90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), te odredbama Pravilnika o postupku Izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14).

 

Dostavljena je jedna ponuda ponuđača „Buljanceste“ d.o.o.Kreševo, broj: 1/18 sa sjedištem u Ljubuškom, ulica Vukovarska, broj: 22.

 

 

Članak 3.

 

 

Vrijednost ove nabavke je 6.000,00 KM bez PDV-a.

 

Članak 4.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba zagospodarstvo, financije i inspekcijske poslove.

 

Članak 5.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će sena web stranici Općine Kupres, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču, koji je sudjelovao u postupku javne nabavke, u skladu sa člankom 70., stavak 6., Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Općinski načelnik Općine Kupres donio je Odluku o pokretanjunabave - tenderu za „Izvođenje radova na postavljanju horizontalne prometne signalizacije u Kupresu“, broj: 01/1-14-3-846/18 od 04.06.2018. godine.

 

U skladu sa člankom 5., Pravilnika o postupku Izravnogsporazuma(„Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Općina Kupres je telefonskim putem ispitivala tržište, te uputila poziv za dostavu pismene ponude od jednog ponuđača „Buljanceste“ d.o.o. Kreševo.

 

 

Ponuđač „Buljanceste“ d.o.o. Kreševo je dostavio ponudu dana04.06.2018.godine. Ukupna cijena ponude je 6.000,00 KM bez PDV-a.

 

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjenečinjenice da je ponuđač dostavio ponudu za radove, koje su tražene u pozivu za dostavu ponude, te da je Naručitelj radova zadovoljan cijenom i kvalitetom traženih radova.

 

Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.
signalizacija.jpg


sig1.jpgsig2.jpg

 

Slika bannera nedostaje