Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Socijalni radnik u Kupresu

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KUPRES

Broj. 01-30-8-36/21

Kupres, 07. Travanj 2021.godine

Na temelju članka 20. i članka 20a Zakona o izmjenama I dopunama zakona o radu FBiH, «Službene novine Federacije BiH», broj 89/18 /9.11.2018./ te članka 13. Statuta Centra za socijalnu skrb Kupres, v.d. ravnatelja Centra raspisuje:

O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

za radno mjesto

1.SOCIJALNI RADNIK …………………………… 1 IZVRŠITELJ

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete:

• -VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno prvi ili drugi ciklus Bolonjskog sustava studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova –– smjer socijalni rad

-godina dana radnog iskustva u struci nakon završene visoke stručne spreme .

2. Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

- ovjerenu presliku diplome

-dokaz o radnom iskustvu

- rodni list

- uvjerenje o državljanstvu i ovjerenu kopiju CIPS-ove osobne iskaznice

- uvjerenje od nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca)

- kraći životopis i kontakt telefon

Izbor kandidata se zasniva na radni odnos na neodređeno vrijeme.

Svi kandidati će blagovremeno pisanim putem biti obavješteni o rezultatima javnog natječaja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

3. Objava Natječaja

Ovaj javni natječaj će se objaviti na stranici RADIO –KUPRESA, na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb te stranici Zavoda za zapošljavanje HBŽ.

4. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na Web stranici radija Kupres

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

Centar za socijalnu skrb Kupres ul. Splitska 5.

sa naznakom „ ZA NATJEČAJ „ ne OTVARATI.

v.d. R A V N A T E LJA

_________________________

Brankica Kelava


brank_page_001.jpg


 

Slika bannera nedostaje