Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres - Natječaj za vježbenika-asistenta

 

30.09.14 14:41 Obavijesti

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Osnovna škola fra Miroslava Džaje

                  Kupres

 

Na temelju članka 68. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, br. 12/04 i 12/08 ) i članka 86.Statuta Škole te sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine HBŽ“, br. 1/12 i 3/12), Povjerenstvo  Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu, r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

za izbor  kandidata vježbenika-asistenta u nastavi

1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine 2014/15.

 

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba ispuniti i posebne uvjete:

            -     VSS učitelja razredne nastave VII. stupnja  ili završen odgovarajući stupanj obrazovanja  po Bolonjskom procesu s najmanje 180 ECTS bodova.

- zdravstvene uvjete potrebne za izvođenje nastave

- da nema radnog iskustva u struci

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

-rodnog lista

-uvjerenja o državljanstvu

-diplome o stručnoj spremi,

-uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci)

-uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci)

-uvjerenja o prosjeku ocjena tijekom studiranja

-uvjerenja o statusu  nezaposlene osobe bez radnog iskustva u struci s traženom stručnom spremom sa Zavoda za zapošljavanje

Liječničko uvjerenje o općoj sposobnost za rad te sposobnosti za obavljanje posla iz natječaja, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

S kandidatima koji ispunjavaju potrebne uvjete, ravnatelj će provesti intervju.

 

Natječaj  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na WEB stranici Škole www.osframiroslavadzajekupres.com, Radio Kupresu, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj” poslati poštom na adresu

Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10  80 320 Kupres

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                         PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                 dr.sc.Danijela Kuna, prof.

 

Slika bannera nedostaje