Osnovna škola fra Miroslava Džaje - NATJEČAJ za izbor kandidata na radno mjesto

22.12.22 08:04

Oglasi za posao

Podijeli

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Miroslava Džaje

Kupres

ŠKOLSKI ODBOR OŠ FRA MIROSLAVA DŽAJE KUPRES

Broj:04-34-281/22.

Kupres, 22. 12. 2022. godine

Na temelju čl. 79. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine HBŽ”, br. 12/04 i 12/08), čl. 86.Statuta Škole, Pravilnika o stručnoj i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine HBŽ“, br. 1/12 , 3/12,1/14.iI 6/18.)), uz Suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ pod brojem:06-01-30-1659/22., od dana, 16. prosinca 2022.godine,Školski odbor Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor kandidata na radno mjesto

1. učitelj engleskog jezika - 1 izvršitelj,puna nastavna norma , na određeno vrijeme, a najkasnije do kraja nastavne 2022/2023.godine

2. učitelj biologije - 1 izvršitelj, 14 sati tjedno , na određeno vrijeme, a najkasnije do kraja nastavne 2022/2023.godine

3. učitelj povijesti – 14 sati tjedno, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja,a najkasnije do do kraja nastavne 2022/2023.godine

4. učitelj zemljopisa – 6 sati tjedno, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme,do povratka djelatnice s bolovanja, a najkasnije do kraja nastavne 2022/2023.godine

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni ispuniti i posebne uvjete.

- Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

a) potpisana prijava na natječaj

b) životopis s adresom i kontakt telefonom

c) izvadak iz matične knjige rođenih

d) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )

e) uvjerenje o prebivalištu ( ne starije od šest mjeseci )

-Kandidati su dužni imati odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona o osnovnom školstvu i Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i položen stručni ispit, te dostaviti:

1. dokumente od točke a) do točke e)

2. diplomu VSS odnosno VŠS odgovarajućeg stupnja i smjera, za diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji od nadležnog Ministarstva

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. potvrda/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci

5. ovjerenu presliku indeksa za sve godine studiranja ili uvjerene preslike dodatka diplomama

Dodatna dokumentacija za sve kandidate.

1. kućna lista

2. uvjerenje/ potvrda o vremenu provedenom na Zavoda za zapošljavanje ( ne starije od 30 dana)

3. uvjerenje/ potvrda o nezaposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje, za članove kućanstva ukoliko se isti nalaze na Zavodu ( ne starije od 30 dana )

4. nalaz liječničke komisije za dijete s poteškoćama u razvoju

5. uvjerenje o braniteljskom statusu

6. potvrda o školovanju za svako dijete koje se školuje i rodni list za predškolsku djecu

Kandidati su dužni obveznu i dodatnu dokumentaciju, numerirati i priložiti prema redoslijedu kako je nabrojena u tekstu natječaja.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju, smatrat će se potpunom, a kandidat će se bodovati samo na temelju onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Liječničko uvjerenje o općoj sposobnost za rad te sposobnosti za obavljanje poslova iz natječaja, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Poslodavac zadržava pravo na traženje dodatne dokumentacije po prijemu kandidata.

U koliko se prijavi više kandidata za jedno radno mjesto , ravnateljica Škole obavit će intervju sa svakim kandidatom pojedinačno.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu gube pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminu održavanju intervjua kandidati će biti naknadno informirani isključivo prema kontaktu telefona navedenom u prijavi.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na Radio Kupresu, na Web stranici Škole, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Potpisanu prijavu sa životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj ku

verti s naznakom “za natječaj” u tajništvo Škole ili poštom na adresu: Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10 80 320 Kupres.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

KRISTINA ČIČAK, dipl.učiteljnatječaj osnovna škola fra miroslav džaja učitelj

 

Slika bannera nedostaje