Osnovna škola u Kupresu raspisala natječaj za izbor kandidata na radna mjesta

 

30.07.18 14:55 Vijesti


Na temelju članka 68. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, br. 12/04 i 12/08), članka 86. Statuta Škole sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine HBŽ“, br. 1/12 i 3/12), te Suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ br. 06-01-34-1895/18 od 26. srpnja 2018. godine, Povjerenstvo s ovlastima Školskog odbora Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu, r a s p i s u j e


NATJEČAJ za izbor kandidata na radna mjesta:
1. Nastavnika engleskog jezika-1 izvršitelj, za 18 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine 2018./19.,
2. Nastavnika matematike-1 izvršitelj, za 12 sati tjedno, na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine 2018./19.,
3. Nastavnika likovne kulture-1 izvršitelj na određeno vrijeme za 8 sati tjedno, do kraja nastavne godine 2018./19.,
4. Stručnog suradnika defektologa-logopeda-1 izvršitelj, puna norma, na  određeno vrijeme, do kraja nastavne godine 2018./19.,
5. Stručnog suradnika-pedagoga-1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do kraja nastavne godine 2018./19.

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa  potrebno je ispuniti uvjete o potrebnoj stručnoj spremi VŠS ili VSS stečenu prema ranijim propisima ili diplomski studij stečen u skladu s Bolonjskim procesom s najmanje 300 ECTS bodova.  


za nastavnika engleskog jezika
- učitelj, nastavnik, profesor engleskog jezika i književnosti ili magistar engleskog jezika i književnosti.


za nastavnika matematke

-učitelj, nastavnik, profesor matematike, magistar matematike, dipl.matematičar, dipl. ing. matematike ili magistar dipl. ing. matematike s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta. 


za nastavnika likovne kulture
-učitelj, nastavnik, profesor likovne kulture ili prof. likovnog obrazovanja i odgoja, magistar likovne umjetnosti-nastavnički smjer, dipl. slikar, grafičar ili kipar  s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta, akademski slikar, grafičar ili kipar s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta.

za stručnog suradnika defektologa-logopeda
-dipl. defektolog-logoped, prof.defektolog, smjer oštećenje govora, magistar defektologije-logoped, 


za stručnog suradnika-pedagoga
-dipl.pedagod, prof.pedagogije, mag.pedagogije


Za sva radna mjesta  potrebno je imati položen stručni ispit i najmanje 1 godinu radnog iskustva.
Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:


-rodnog lista,
-uvjerenja o državljanstvu,
-diplome o potrebnoj stručnoj spremi,
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),
-uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),
-uvjerenja o prosjeku ocjena tijekom studiranja,
-uvjerenja o radnom iskustvu na poslovima iz natječaja (radni staž,volonterski rad, rad po ugovoru o djelu)

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.

Natječaj  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na Radio Kupresu,  oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Prijavu s životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj” na adresu: Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres Splitska ulica br.10, 80 320 Kupres.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
     Biljana Dumančić, prof. 

Slika bannera nedostaje