Ponovljeni Natječaj u Osnovnoj školi Fra Miroslava Džaje

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRA MIROSLAVA DŽAJE KUPRES

ŠKOLAKI ODBOR

Broj:04-34-275/21

Kupres, 29.10.2021.godine

Na temelju članka 79. Zakona o osnovnom školstvu ( „Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 12/04 i 12/08 ), članka 86. Statuta Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres , članka 18. i 20. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres broj: 04-38-347/13 od 04.11.2013.godine i na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa broj: 06-01-34-1639/21 od 21. rujna 2021.godine, Školski odbor Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

1. Tajnik Škole, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljskog dopusta, a najkasnije do kraja nastavne 2021/2022. godine - 1 ( jedan ) izvršitelj,

2. Djelatnik na održavanju čistoće, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta, a najkasnije do 28.2.2022.godine - 1 ( jedan ) izvršitelj.

Uvjeti

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 - odluka US i 49/2021 - dr. zakon), kao i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres.

Opći uvjeti:

 da je navršila 18 godina života;

 da je državljanin BiH;

 da im zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju;

 da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

Posebni uvjeti:

1.radno mjest Tajnik škole ( 1 izvršitelj):

-VSS pravnog fakulteta ili VŠS pravnog smjera ( stečena prema ranijim propisima ) ili po bolonjskom procesu školovanja s najmanje 300 ili 240 ECTS bodova,

-poznavanje korespondencije,

-poznavanje rada na računalu.

2.radno mjest Djelatnik na održavanju čistoće ( 1 izvršitelj ):

- završena osnova škola

Uz prijavu na natječaj dostavlja se obvezna i dodatna dokumentacija.

Obvezna dokumentacija:

a) kratki životopis s adresom i kontakt telefonom,

b) diplomu VSS odnosno VŠS odgovarajućeg stupnja i smjera, za diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji diplome od nadležnog Ministarstva – za radno mjesto 1. Tajnik škole,

c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – za radno mjesto 2. Djelatnik na održavanju čistoće,

d) izvadak iz matične knjige rođenih,

e) uvjerene o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),

f) uvjerene o prebivalištu ( ne starije od 6 mjeseci ).

Dodatna dokumentacija:

a) kućna lista,

b) uvjerenje/potvrda sa Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,

c) uvjerenje/potvrda sa Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti za članove kućanstva ukoliko se isti nalaze na Zavodu,

d) uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu u struci,

e) uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studiranja,

f) nalaz liječničke komisije za dijete s poteškoćama u razvoju.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i valjanu dokumentaciju.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena preslika.

Napomena: Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu dodatnim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“ ,br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17) ), Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članovima njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“, br. 70/05, 61/06 i 90/17) i Zakona o demobiliziranim braniteljima i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“, br.54/19). Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni natječaj, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

Liječničko uvjerenje o općoj sposobnosti za rad te sposobnosti za obavljanje posla iz natječaja, kao i uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 ( osam ) dana nakon donošenja odluke o izboru.

Poslodavac zadržava pravo na traženje dodatne dokumentacije po prijemu kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 ( osam ) dana od dana njegove objave na web stranici Škole, Radio Kupresu, oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Kupres s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa sljedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

Prijave koje su pristigle za poništeni Natječaj broj: 04-34-238/21 od 08.10.2021.godine za radno mjesto 2. Spremačica uzet će se u razmatranje za radno mjesto 2. Djelatnik na održavanju čistoće objavljenog Natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu na koju se kandidat prijavljuje:

Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres, Splitska ulica br.10, 80320 Kupres s naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto-( navesti radno mjesto za koje se prijavljuje )“ -Ne otvarati“.

Kupres, 29. listopada 2021.godine

PREDSJEDNICA OŠ

___________________

Kristina ( Pavko ) Čičak, dipl.učitelj


 

Slika bannera nedostaje