Priopćenje Vlade Hercegbosanske županije o osnivanju radnog tijela za reviziju dodijeljenih koncesija

 


Povodom velikog broja medijskih upita, pojedinaca, zainteresirane javnosti i poglavito žitelja

lokalne zajednice, Vlada Hercegbosanske županije uputila je priopćenje u kojem ističe:

Vlada Hercegbosanske županije je na 14. sjednici održanoj 27. svibnja 2021. godine

razmatrala problematiku koncesijskih predmeta, koja se kroz više otvorenih pitanja u raznim

koncesijskim postupcima u zadnjem tromjesečnom razdoblju, a posebice proteklih dana,

reflektirala i u mjesnoj zajednici Vidoši u Livnu.

Pozivajući na razum, protiveći se svakom nezakonitom i nasilnom ponašanju, pa i onom

pravnom, svih involviranih strana, želimo Vas upoznati i detaljnije izvijestiti o planiranim i

poduzetim radnjama i aktivnostima. I to ne samo u onom dijelu koji se odnosi na konkretni

koncesijski predmet i radnje hidro-geoloških istraživanja u Vidošima, nego i o svim drugim

dodijeljenim koncesijama.

Naime, iako se može činiti suvišnim, ipak smatramo nužnim podsjetiti i ukazati na sljedeće:

Vlada Hercegbosanske županije u aktualnom sazivu na čelu s predsjednikom Ivanom

Vukadinom je imenovana krajem prosinca 2020. godine. Ista Vlada nije sudjelovala niti na

bilo koji izravan i/ili neizravan način provodila bilo kakav koncesijski postupak prijenosa

prava i obveza ili udjela s jednog koncesionara na drugog u predmetu ''Lara Natural'' d.o.o.,

zbog čega su pojedinačni i ciljani istupi te svojevrsni pozivi na odgovornost ( kaznenu,

materijalnu, moralnu ) paušalni, neutemeljeni i zaista pogrešno adresirani. Naravno, ovim se

ne može izbjeći i ne želimo abolirati eventualnu odgovornost prethodnih vlada i djelatnika

tijela uprave.


Suočeni s nizom problema od samog dolaska na dužnost, osobito gospodarstvenih i

koncesijskih, Vlada, uz određene i prepoznate probleme, je usvojenom Odlukom izrazila

konkretnu volju i spremnost iznaći kvalitetna i prije svega zakonita rješenja. Takva Odluka je

produkt nesporne potrebe rješavanja nagomilanih problema i evidentno sve većeg i

problematičnijeg stanja u koncesijskim predmetima raznih područja (mineralnih i rudnih

sirovina, energije, i drugih prirodnih bogatstava ). Želeći sustavno rješenje problema kojim će

se spriječiti i otkloniti bilo kakve neželjene reperkusije kako na lokalnu zajednicu i na

Hercegbosansku županiju s jedne strane, tako i na gospodarstvo te investitore i moguće

investicije s druge strane, Vlada Hercegbosanske županije počevši od siječnja tekuće godine

kroz više održanih sastanaka i konzultacija je razmatrala modalitete postupanja i djelovanja.

Dakle, svim navedenim problemima, pa i ovome konkretnom u mjesnoj zajednici Vidoši, ova

Vlada je pristupala i pristupa sustavno i planski s jasno utvrđenim ciljevima, rokovima i

zaduženjima.

Uvažavajući i stav lokalne zajednice, svjesni i potrebe razvoja gospodarstva i privlačenja

investicija, pripremljen i jučer je usvojen okvir za rad tijela čija je primarna dužnost, citiram

''razmatranje i provedba analize i ocjene pojedinačnih koncesijskih predmeta, kao i područja

koncesije u Hercegbosanskoj županiji u cjelini, utvrđivanje pravnog i činjeničnog stanja,

uključujući ali ne ograničavajući se i na financijsko stanje, prijenose koncesija i udjela,

naznaku o stanju eventualnih upravnih, parničnih, prekršajnih, kaznenih ili drugih postupaka,

davanje mišljenja o utvrđenom stanju, davanje prijedloga i mjera za poboljšanje stanja,

korigiranje ili sprječavanje eventualnog nastanka štetnih posljedica''. A u konkretnom

predmetu hidro-geoloških istraživanja u mjesnoj zajednici Vidoši i: ''promptni rad na

koncesijskom predmetu ''Lara natural'' d.o.o.; utvrđivanju stanja sukladno članku 3. navedene

Odluke'' (prethodno citirani zadatci); ''dostavljanje cjelovitog izvješća Vladi Hercegbosanske

županije, sve to najkasnije u roku od petnaest (15) dana, pri čemu se nalaže Ministarstvu

gospodarstva Hercegbosanske županije, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i

šumarstva Hercegbosanske županije, Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske

županije te drugim tijelima sudionicima u ovom koncesijskom predmetu te djelatnicima

navedenih tijela obveznu, bezuvjetnu i bezodložnu suradnju s Radnim tijelom te ustupanje

spisa predmeta i dodjelu materijala u roku od 24 sata od dana donošenja ove Odluke''.


Nesporno je, dakle, da se cjelokupnom problemu koncesija, podredno i konkretnom u lokalnoj

zajednici u Vidošima, ne pristupa stihijski, niti ad hoc, nego sustavno, objektivno i zakonito,

zbog čega još jednom sve aktere molimo za strpljenje, razumijevanje i suzdržanost od bilo

kakvih radnji ili postupanja, u kojem smislu je i predmetnom Odlukom Koncesionaru ''Lara

Natural'' d.o.o. naložena privremena obustava svih aktivnosti pokrenutih za hidro-geološko

istraživanje u Livnu.

Vlada Hercegbosanske županije je opredijeljena i odlučna ustrajno štiti žitelje

Hercegbosanske županije, lokalnu zajednicu, pri čemu neće i ne može zanemarivati niti

isključivati gospodarstvo, gospodarski rast i razvoj, kao i privlačenje investicija na područje

Hercegbosanske županije, sve to u okvirima pozitivnog zakonodavstva, a na zadovoljstvo i

korist lokalne zajednice, Hercegbosanske županije i gospodarstva u cijelosti. Jer, lokalna

zajednica i investitori nisu isključivi i suprotstavljeni jedni drugima. Štoviše, isti moraju biti

uključivi i koordinirani što je zadaća ne samo Hercegbosanske županije, nego i lokalnih vlasti,

vlasti jedinica lokalne samouprave.

Nadamo se da ste temeljem navedenih podataka, okolnosti i činjenica uspjeli dobiti cjelovitiju

sliku o predmetnoj problematici, a koja će poslužiti za što potpunije, točnije, učinkovitije i

kvalitetnije informiranje javnosti.


Vlada HBŽ

 

Slika bannera nedostaje