Školski odbor Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, u Kupresu, raspisuje NATJEČAJ

 


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA


Osnovna škola fra Miroslava Džaje

Kupres

Školski odbor

Broj:04-34-166/21.

Kupres,25.8.2021.godine


Na temelju članka 86.Statuta Škole , čl.18.i 22. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, , na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti,prosvjete,kulture i športa broj: 06-01-34-1639/21.od 3.kolovoza 2021.godine, Školski odbor Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres, u Kupresu, raspisuje


N A T J E Č A J

za izbor kandidata na radno mjesto

1. Tajnik Škole, na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja a najkasnije do kraja nastavne 2021¬-2022.godine, jedan izvršitelj

2. Ložač centralnog grijanja na drveni pelet, na određeno vrijeme, do kraja nastavne 2021.-2022.godine,jedan izvršitelj

- Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

-Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

a) prijave na Natječaj,

b) životopisa s adresom i kontakt telefonom

c)izvadak iz matične knjige rođenih

d)uvjerenja o državljanstvu,

e)uvjerenje o prebivalištu,

- Kandidati pod točkom 1. moraju dostaviti:

1.Dostaviti dokumente od točke a) do točke e)

2. Diplomu VSS pravnog fakulteta ili VŠS pravnog smjera ( stečena prema ranijim propisima ili po bolonjskom procesu školovanja s najmanje 300 ili 240 ECTS bodova )

3. Potvrdu o radnom iskustvu u struci ( najmanje jedna godina )

4.Uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija ( original ili ovjerena preslika )

- Kandidati pod točkom 2. moraju dostaviti:

1. Dostaviti dokumente od točke a) do točke e)

2. Svjedodžbu o završenoj školi: KV bravar,električar,vodoinstalater i sl.( SSS,III. i IV.stupanj tehničke škole)

3. Položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja

-Sa kandidatima koji ispunjavaju potrebne uvjete, ravnatelj Škole obavit će intervju.

-Liječničko uvjerenje o općoj sposobnosti za rad te sposobnosti za obavljanje posla iz natječaja, izabrani kandidat dužan je dostaviti najkasnije 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

-Poslodavac zadržava pravo na traženje dodatne dokumentacije po prijemu kandidata.

-Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen na WEB stranici Škole www.osframiroslavadzajekupres.com, Radio Kupresu, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Kupres.

Nepotpune i neblagovremeneprijaveneće se razmatrati.

-Prijavu s životopisom i traženomdokumentacijomdostaviti u tajništvoŠkole, u zatvorenojkoverti s naznakom “za natječaj” ili slati poštomnaadresu:

Osnovnaškola fra Miroslava DžajeKupresSplitskaulica br.10 80 320 Kupres.

PREDSJEDNICA ŠO

KRISTINA ČIČAK


 

Slika bannera nedostaje