Srednja škola „Kupres“ objavila natječaj!

 

04.07.16 15:14 Obavijesti

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA „KUPRES“

             K U P R E S

 

Ur. Broj: 02-38-568/16

Kupres: 04. srpnja 2016. godine

 

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 32. Statuta Srednje škole „Kupres“,te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj.1/12 i 1/14), Školski odbor  Srednje škole „Kupres“  r a s p i s u j e :

                                                                                                                                                                                 

N AT J E Č A J

Za izbor kandidata na radna mjesta:

 

1.       Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture - 1  izvršitelj na neodređeno radno vrijeme,

2.       Nastavnik povijesti  – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme ,

3.       Nastavnik ekonomsko turističke skupine predmeta - 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme,

4.       Nastavnik kemije - 1 izvršitelj naodređeno radno vrijeme, 

5.       Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljskog  dopusta),

6.       Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme,

7.       Nastavnik matematike – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme.

 

Za sva radna mjesta osim nastavnik engleskog jezika natječaj se raspisuje do kraja nastavne 2016./2017. godine.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

 

1.       Za radno mjesto pod točkom 1.

VSS-profesor športa i tjelesnoga odgoja, profesor za fizičku kulturu, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, profesor kineziologije, magistar športa i tjelesnog odgoja i magistar fizičke kulture.

2.       Za radno mjesto pod točkom 2.

VSS-profesor povijesti i magistar povijesti.

3.       Za radno mjesto pod točkom 3.

VSS -diplomirani  ekonomist sa položenom psihološko-pedagoškom skupinom predmeta

4.       Za radno mjesto pod točkom 4.

VSS – profesor kemije, diplomirani inženjer kemije, diplomirani inženjer kemijske tehnologije, magistar kemije magistar inženjer kemije i magistar kemije-diplomirani inženjer kemije.

5.       Za radno mjesto pod točkom 5.

VSS – profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirani anglist, i magistar engleskog jezika i književnosti.

6.       Za radno mjesto  pod točkom 6.

VSS – profesor njemačkog jezika i književnosti i magistar njemačkog jezika i književnosti.

7.       Za radno mjesto pod točkom 7.

VSS – profesor matematike, diplomirani inženjer matematike, magistar matematike i magistar matematike – diplomirani inženjer matematike.

 

 

Za sva radna mjesta potrebno je imati položen stručni ispit.

 

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

 

-          rodnog lista,

-          uvjerenja o državljanstvu,

-          diplome o potrebnoj stručnoj spremi,

-          uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

-          uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),

-          uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),

-          uvjerenja o prosjeku ocjena tijekom studiranja,

-          uvjerenja o radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),

-          potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje,

-          preporuka poslodavca (ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove) gdje je kandidat stekao radno iskustvo

 

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom, uzet će se i u obzir vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj omotnici snaznakom “za natječaj” isključivo poštom na adresu: Srednja škola „Kupres“, Splitska 4. Kupres

 

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.com, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Školski odbor škole

 


 

Slika bannera nedostaje