Srednja škola „Kupres“ raspisala natječaj

 

06.11.18 08:25 Vijesti

Školski odbor Srednje škole „Kupres“ u Kupresu raspisuje:

N A T J E Č A J

Za izbor kandidata na radna mjesta:

1. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljskog dopusta, a najduže do kraja nastavne 2018./2019. godine, puna norma,

2. Nastavnik ekonomsko turističke skupine predmeta, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018./2019. godine, 10 sati tjedno i

3. Nastavnik povijesti, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018./2019. godine, 19 sati tjedno.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

1. Za radno mjesto pod točkom 1.

VSS-profesor engleskog jezika i književnosti , diplomirani anglist i magistar engleskog jezika i književnosti.

2. Za radno mjesto pod točkom 2.

VSS- diplomirani ekonomista sa položenim psihološko pedagoškom skupinom predmeta

3. Za radno mjesto pod točkom 3.

VSS-profesor povijesti i magistar povijesti.

Za radna mjesta od 1. do 3. potrebno je imati položen stručni ispit.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

- životopisa,

- rodnog lista,

- uvjerenja o državljanstvu,

- diplome o potrebnoj stručnoj spremi,

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijem od 6 mjeseci),

- uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starijem od 6 mjeseci),

- uvjerenja o radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),

- potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje,

- pozitivne preporuke prethodnog poslodavca i

- uvjerenje o braniteljskom statusu.

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom uzeti će se u obzir i vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj”, na adresu: Srednja škola „Kupres“, Splitska 4, 80320 Kupres.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.ba, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor škole


 

Slika bannera nedostaje