Vlada Hercegbosanske županije održala 84. sjednicu

 

Na početku današnje sjednice Vlada HBŽ donijela je Odluku o odobravanju raspisivanja

javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko

osiguranje iz Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Prijedloga doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog člana

Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje HBŽ, kojim se Dobrila Bosnić imenuje za

privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije do

okončanja natječajne procedure.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vlada je donijela

Odluku o raspisivanju natječaja za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad, dva

člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i Rješenje o razrješenju i imenovanju

privremenog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres.

Jednoglasno je donijeta i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u

iznosu od 20.000,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ u

svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo HBŽ za nabavu cjepiva protiv gripe.

Vlada je donijela Odluke kojima se opunomoćuje ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i

prognanih, Vasilija Broćeta za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja

Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na

teritoriju Hercegbosanske županije i potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja

Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i

stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije do 31. 12. 2020.

godine.

Također na sjednici je donesena Odluka kojom se Zavodu za zdravstveno osiguranje

Hercegbosanske županije daje ovlaštenje da u iznimnim slučajevima može odobriti količinu

lijeka veću od količine navedene u Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret

sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja HBŽ, uz popratnu medicinsku dokumentaciju iz

koje je vidljiva opravdanost propisivanja lijeka u količini većoj od propisane u Pozitivnoj listi

lijekova.

Nakon razmatranja Prijedloga Vlada je donijela Odluku o odobravanju Programa o izmjeni i

dopuni Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za

2020. godinu Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i

obrazovanje za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 550.000,00 KM.


Usporedo s ovom Odlukom donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava Rebalansa

proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu unutar proračunskog korisnika u svrhu

jačanja kapaciteta odgojno obrazovnog sustava s ciljem uspostave suradnje u digitalizaciji

odgojno obrazovnog sustava, kojom se odobrava preraspodjela sredstava unutar proračunskog

korisnika Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u

ukupnom iznosu od 100.00,00 KM za proširenje suradnje na segmente digitalizacije odgojno

obrazovnog sustava te realizacija dokumenta e-škola – digitalizacija osnovnih i srednjih škola

s područja Hercegbosanske županije.

U djelu sjednice Vlada je jednoglasno donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru

znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petru Galiću za potpisivanje Sporazuma o produženju

važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim

sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja BiH.

Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije HBŽ o

provedenom nadmetanju za dodjelu za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja

vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Galečić“ u općini

Tomislavgrad, po metodi Poziva za nadmetanje za dodjelu koncesije, odobravanju pregovora

dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada je također donijela i Odluku o prihvaćanju

Mišljenja resornog ministarstva od 1. rujna 2020. godine i odobravanju Idejnog rješenja

izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju 4 MHE na rijeci Šujica, općina

Tomislavgrad u cilju korištenja hidropotencijala za proizvodnju električne energije na

području općine Tomislavgrad, provođenju procedure dodjele koncesije I dostave prijedloga

ugovora o koncesiji na odobravanje.

Razmatrana je i donesena Odluka o Dopuni Programa razvoja malog gospodarstva u

Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 3.

Vlada je donijela Odluku kojom je dana suglasnost Ministru unutarnjih poslova HBŽ za

potpisivanje Sporazuma za produženja roka važenja Kolektivnog ugovora uposlenika MUP-a

HBŽ.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o osnivanju koordinacijskog tima za borbu protiv

trgovine ljudima. Ovom odlukom osniva se i utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti

Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima, kao stručnog tijela Vlade HBŽ, kojim

se uređuje rukovođenje Koordinacijskim timom, kao i druga pitanja od značaja za

organiziranje i funkcioniranje Koordinacijskog tima. Postupak za formiranje Koordinacijskog

tima za borbu protiv trgovine ljudima u HBŽ pokrenut je u suradnji s Koordinacijskim tijelom

za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, Veleposlanstvom USA, USAID i IMO organizacijom

u BiH.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za izbor

Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ budući da u prethodno provedenom Javnom

natječaju nije bio dovoljan broj prijavljenih kandidata, Povjerenstvo za izbor i imenovanje

predložilo je obnovu postupka temeljem ranije utvrđenih kriterija za izbor članova Upravnog

odbora.

 

Slika bannera nedostaje