Natječaj za popunu radnih mjesta u SŠ "Kupres"

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BODNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA „KUPRES“

K U P R E S

Ur. Broj: 02-38-465/19

Kupres:6. kolovoza 2019. godine

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj.12/04 i 12/08), članka 35. Statuta Srednje škole „Kupres“,te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj: 1/12 i 1/14), uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj: 06-01-34-1711/19, od 22. srpnja 2019. godine, Školski odbor Srednje škole „Kupres“u Kupresu raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor kandidata na radna mjesta:

1. nastavnik hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do kraja nastavne 2019./2020. godine, 12 sati tjedno,

2. nastavnik povijesti, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do kraja nastavne 2019./2020. godine, 13 sati tjedno i

3. nastavnik šumarske skupine predmeta, 1 izvršitelj,na određeno vrijeme, do kraja nastavne 2019./2020. godine, 6 sati tjedno.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

1. Za radno mjesto pod točkom 1.

VSS- profesor hrvatskog jezika i književnosti, profesor jugoslavenskih jezika i književnosti koji je diplomirao do 1991. godine i čiji je temeljni studij hrvatski jezik i književnost, magistar hrvatskog jezika i književnosti, profesor kroatistike, diplomirani kroatist i magistar kroatistike.

2. Za radno mjesto pod točkom 2.

VSS-profesor povijesti i magistar povijesti.

3. Za radno mjesto pod točkom 3.

VSS-nastavnik šumarske skupine predmeta.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama:

- životopisa,

- rodnoglista,

- uvjerenja o državljanstvu,

- diplome o potrebnojstručnojspremi,

- uvjerenja o položenomstručnomispitu,

- uvjerenja o radnomiskustvu u struci (radnistaž, volonterski rad, rad pougovoru o djelu),

- potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje,

- pozitivne preporuke prethodnog poslodavca i

- uvjerenje o braniteljskom statusu.

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom uzet će se i u obzir vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao i uvjerenje da osoba nije kažnjavana ne starija od 6 mjeseci.

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte s naznakom “za natječaj”, naadresu:Srednja škola „Kupres“, Splitska 4. 80320 Kupres.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.ba,na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.                                                                                                                                                    Školski odbor škole

natjecajh_skole_page0001.jpgnatjecajh_skole_page0002.jpg 


 

Slika bannera nedostaje